ሓጺር ጸብጻብ: ቀጻሊ ናይ ዝካየድ ዘሎ: ርክባት!!

ምድረ-ባሕሪ: ብመሰረት ዘካይዶ ዘሎ ናይ ምጽራይ መስርሕ: ብዕለት 19-01-2016: ኣብ ነዘርላንድ ከተማ ሮተርዳም ንዘካየዶ ጽዑቕ ርክባት: ከም’ዚ ዝስዕብ ኣገባብ ገይሩ ከቕርበልኩም ይፈቱ:-

  1. እቲ ናይ መጀመርያ ርክብ ዝተኻየደ: ኣብ ማእከላይ መደበር ፖሊስ ሮተርዳም: ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ማእከላይ ገበን ወንጀል መርመራ ኢዩ ነይሩ:: ዝተራኸብክዎም ላዕለዎት ሓለፍቲ ማእከላይ ገበን ወንጀል መርመራ ዘቕረብኩሎም ሕቶታት: ማለት:- እቲ COA ተባሂሉ ዝጽዋዕ ትካል: እቲ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ኪዳነ ምህረት ተዓሚጸን ተባሂሉ ዝዝረበለን ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ: ፖሊስ ማእከላይ ገበን ወንጀል መርመራ ካብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት COA: ዝበጽሖን ዝፈልጦን ሓበሬታ: ወይ ክሲ ኣሎ ዶ? ንምፍላጥን: እተን ተዓሚጸን ዝበሃላ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ብወገነን ከ: ዘቕርበኦ ናይ ክሲ ጥርዓን ኣሎ ዶ? ኣሎ እንተኾይኑ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣበይ ቦታ ዝቕመጣ ኢየን? በዓል መን ከ ይበሃላ? ብዘይካ እዚ ፖሊስ ማእከላይ ገበን ወንጀል መርመራ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ: ምስቶም በዚ ኣመልኪቱ ብጋዜጣ ዝዝረበሎም ዘሎ ቤተ ክርስትያን ኪዳነ ምህረት ዘዘራረቦም ኣካላት ኣለዉ ዶ? እንተሃልዮም እንታይ ዝብል ቓል ኢዮም ሂቦም? ኣብ ዛዕባ ዘተኮረ ኢዩ ነይሩ:: ብወገን ላዕለዎት ሓለፍቲ ምክልኻል ገበን ወንጀል መርመራ ፖሊስ ሮተርዳም ብጣዕሚ ኣጽጋቢ ዝኾነ ምላሽ ረኺበ ኢየ ተሰናቢተ:

ኣብ’ዚ ከይጠቐስክዎ ክሓልፍ ዘይደሊ ነገር እንተሃልዩ: መደበር ፖሊስ ሮተርዳም ካብ መጀመርያ መምጽእየይ ጉዳይ ምስ ሓበርክዎም ኣትሒዞም: ንዝገበሩለይ ኣቀባብላን ምትሕብባርን ማለት: ነቲ ናይ መምጽእየይ ኩነታት ድሕሪ ምስማዕ: ኣብ ሓደ ፍሉይ ክፍሊ ተቐቢሎም: ክሳብ እቶም ዝምልከቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ፖሊስ ገበን ወንጀል መርመራ  ዝመጹኒ ቡን ንኽሰቲ ብምግባዝ: ካብ’ታ እግረይ ዘንበርኩላ: ክሳብ እቲ ዘድሊ ሕቶታተይ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ተመያይጠ ዝውድኣላ ህሞት: ብኽብሪ ተቐቢሎም ብኽብሪ ንስለ ዘፋነውኒ: በዚ ኣጋጣሚ ብስም ተኸታተልቲ ምድረ ባሕሪ የመስግኖም::

  1. ኣብ መደበር ፖሊስ ዘካየድክዎ ርክብ ድሕሪ ምዝዛመይ: ዝቐጸለ መስርሕ ርክብ ምስ ኣካያዲ ቤተ ክርስትያን ኪዳነ ምህረት ኣቶ ተኽሊት ግርማጽዮን ኢዩ ነይሩ:: ኣብ’ቲ ርክብ ብዘይ ምቁራጽ ካብ ኽልተ ሰዓት ንላዕሊ ዝወሰደ ግዜ ተመያይጠ:: ንምዃኑ ኣቶ ተኽሊት ግርማጽዮን መን ኢዩ? ክምለስ ዝግበኦ ሕቶ ኢዩ ነይሩ:: ኣቶ ተኽሊት ግርማጽዮን: ካብቶም ነዚ ቤተ ክርስትያን ንኸመሓድሩ ብደሞክራስያዊ ኣገባብ ብህዝቢ ካብ ዝተመርጹ ሓደ ኣካያዲ ስራሕ ናይ’ቲ ቤተ ክርስትያንን: ዕላዊ ወሃብ ቃል ናይ’ቲ ቤተ ክርስትያንን ኮይኑ: ምእንቲ ነጻነት ኤርትራ ካብ ዝተጋደሉ ገዳይም ተጋደልትን ስንኩልን: ኣቦ ኣርባዕተ ቆልዑን ኢዩ:: ነዚ ልዒለ ዝጠቐስክዎ ናይ ቤተ ክርስትያን መዝነት ብምሓዙ ኢየ: ንኣቶ ተኽሊት ግርማጽዮን ብዛዕባ እቲ ኣብ ቤተ ክርስትያን ኪዳነ ምህረት ኣጋጢሙ ናይ ዝተባህለ ኩነታት ንኽሓቶን: ምላሽ ንምርካብን ክረኽቦ ዝወሰንኩን:: ብውሳነይ መሰረት ከኣ ዝስዕብ ሕቶታት ዘቕረብክሉ:

ናብ ኣካያዲ ስርሓን: ወሃብ ቃል ቤተ ክርስትያን ኪዳነ ምህረት ኣቶ ተኽሊት ግርማጽዮን ዝቐረበ ሕቶታት: እዘን ዝስዕባ ኢየ ነይረን:-

  1. እዚ ቤተ ክርስትያን እዚ መዓስ ተመስሪቱ? እንታይ ኣገልግሎት ከ ይህብ? ኣብ’ዚ ቤተ ክርስትያን ከ ንመን ኢኹም ኣገልግሎት ትህቡ? ዝብል ሕቶ ኢዩ ነይሩ:: እዚ ዝሓተትክሉ ምኽንያት ከኣ: ብዕምቆት ንድሕረ ባይታ ናይ’ቲ ቤተ ክርስትያንን: ዝህቦ ኣገልግሎትን: ኣብ’ቲ ቤተ ክርስትያን ናይ ዝሳተፉ ኣመንትን ብዝሕን: ተገልገልትን ኣገልገልትን ዝኽተልዎ ኣገባብ ምሕደራ ንምፍላጥን ንምርዳእን ኢዩ ነይሩ::

ዝቐጸለ ሕቶ ብዛዕባ እተን ኣብ’ዚ ቤተ ክርስትያን ኪዳነ ምህረት ተዓሚጸን ተባሂሉ ዝዝረበለን ዘሎ 21 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ: እዚ ቤተ ክርስትያን እዚ እንታይ ኣፍልጦ ኣለዎ? ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ: ከም’ቲ ኣብ ጋዜጣታት ነዘርላንድ ዝውረ ዘሎ: እዚ ቤተ ክርስትያን እዚ: ነዚ ጉዳይ ንኽጻረ ብማለት ዝቐረበሉ ሕጋዊ ክሲ ኣብ ፖሊስ ኣሎ ድዩ? ብመሰረት ናይ’ቲ ኣብ ጋዜጣ ሰፊሩ ዘሎ ጉዳይ ከ: ቤተ ክርስትያን ኪዳነ ምህረት: ምስ’ቲ ነተን ተዓሚጸን ዝተባህላ ደቂ ኣንስትዮ ወኪሉ ዝበሃል ዘሎ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት COA ዝተኻየደ ርክብ: ወይ ዝርርብ ኣሎ ድዩ? ንምዃኑ ነዘን ተዓሚጸንሲ ጠኒሰን ዝበሃላ ዘለዋ 21 ደቂ ኣንስትዮ: እዚ ቤተ ክርስትያን ኪዳነ ምህረት ርክብ ኣለዎ ድዩ? ካብዘን ዝበሃላ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኸ: ናብ’ዚ ቤተ ክርስትያን እዚ ቀሪበን ስምዕታ ወይ ጥርዓን ዘቕረባ ኣለዋ ድየን? ዝብል ሕቶታት ኢዩ ነይሩ:: ነዚ ሕቶታት እዚ ኣመልኪቱ ኣቶ ተኽሊት ግርማጽዮን ኣጽጋቢ ምላሽ ሂቡኒ::

  1. ድሕሪ ምስ ኣቶ ተኽሊት ግርማጽዮን ዘካየድክዎ ርክብ ዛዚመ: ኣብ ከተማ ሮተርዳም ምስ ዘለዉ ጥርኑፋት ኣካላት ማሕበረ-ሰብ ኤርትራ ርክባት ኣካይደ:: ኣብ’ቲ ባዕሎም እቶም ኣባላት ማሕበረ-ሰብ ዝውንንዎ ማእከል ከይደ ዘካየድክዎ ርክብ: ንጉዕዞ ዘካይዶ ዘለኹ ዕማም ምጽራይ ብጣዕሚ ሓጋዚ ዝኾነ ጠቓሚ ሓበሬታታት ሰኒቐ:: ዛዕባ ናይ’ቲ ጉዳይ ከኣ: ጋዜጣታት ነዘርላንድ ንጉዳይ ናይ ቤተ ክርስትያን ኪዳነ ምህረት ኣመልኪተን ንዘናፈሰኦ ወረ: ዝተሰመዖም ቅጽበታዊ ስምዒትን: ኣብ’ቲ ጉዳይ ንዝህልዎም ሪኢቶን ንምፍላጥ ዝዓለመ ኢዩ ነይሩ:: ብዘይካ እዚ ምስ’ቲ ናይ’ቲ ማሕበረ-ሰብ ኣቦ ወንበር ዝኾነ ኣቶ ዘርኣይ ‘ውን: ኣብ’ዚ ጉዳይ ዝተመልከተ ዕሙቕ ዝበለ ሓሳብ ንሓሳብ ብምልዉዋጥ ንቀጻሊ ርክብ ክካየድ ተፈላሊና::

ኣብ’ዚ ንኹሉ ተኸታታሊ ምድረ-ባሕሪ ክሕብሮ ዝደሊ: ኣብ መደምደምታ ውጺኢት ምጽራይ ዓመጽ ደቂ ኣንስቶ ኣብ ሮተርዳም ቤተ ክርስትያን ኪዳነ ምህረት: ብመርትዖታት ዝተሰነየ ምሉእ ውዱእ ጸብጻብ ከቕርብ ምዃኑ ምድረ-ባሕሪ ንኹሎም ተኸታተልቱ ኣቐዲሙ የፍልጥ:: 

ምድረ-ባሕሪ