ሕሹኽሹኽ ኣብ ሰልፊ ዲሞክርሲ ህዝቢ ኤርትራ!!

0
103


ካብ ሓደ ጉዱስ ኤርትራዊ

ሰላም ከምርይ ቀኒኹም ተኻታልተልቲ ወይብ/ሳይታት።ሓያለ ግዜ ሓሊፉ፣ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፣ዝካየድ ኣኸባታት ወረ ካብዘይ-ሕብረኩም፣ ምኽንያቱ ክኣ ኩለን እተን ሽማግለታትን ሓይሊ-ዕማማትን፣ ውሽጣዊ ስርርዐንን መደበ-ስርሓተንን ከስተኻኽላ/ክማዓራርያ ግዜ ስለ ዘድለየን፣ ኣብ ስራሕ ተጽሚደን ላዕልን ታሕትን ይብላ ስለ ዝነበራ እዩ። ባይቶ ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ብ-ዕለት 06/05/2018 ከም ኣጋባብ ኣሳራርሕኡ ኣኸባ ኣካይዱ። ብ-ርእሰ ሓላፍነተይ ኣብ ኣኸባ ዝተኻየደ ዘተን ዝነበረ ሃዋህው ክሕብር ክፍትን እየ። ብዙሓት ሰባት ስለምንታይ? ወግዓዊ መግለጺ የውጽኡ እንድዮም ? ምድግጋም እንታይ ኣድለየ ? እንታይ ዝተፋላለየ ነገር ኣለዎ ካብቲ ወግኣዊ መግለጺ ? ወዘተ ዝብል ሕቶታት ክመጽእ ይኽእል ይኸዉን፣ ብወገነይ ወግዓዊ መግለጺ ጽማቕን ዝሓለፉ ውሳኔታት፤ ሒዙ እዩ ዝወጽእ። እንታይ ዓይነት ዘተ ነይሩ ? ከመይ ዝበሉ ፍልልያት፣ርእይቶታን/ሓሳባትን ነይሮም ? እንተ ነይሮም፡ ከመይ ዝበለ ኣጋባ ይኽተሉ ? እዚኦምን ካልኦት ሕቶታት እንተ-ደኣ ኣብሪህካ እቲ ጉልይጽነት ዝብል ኣምር ብውሕዱ ይጅመር ኣሎ ክባሃል ይክኣል። እንታይ ዓይነት ሰልፊ ምዃኑ ተፈሊጡ፡ ሰባት ግዲኦም ከበርክቱሉ ዝካኣለሉ ባይታ ይጣጣሕን፣ ምቅርራብን ምግዳስን፣ ስጋብ ተሳታፋይ ንምዃን ዘብቅዕን/ዝጠቅምን መስርሕ ኢለ ስለ ዝሓስብን ዝርዳእን፣ ብናተይ ተበግሶ ዝወሰድክዎ ውሳነ ኮይኑ፣ ከለን ውድባት ሰልፍታትት-ምንቅስቓሳት ጉሉጽነት፣ ክህልወን እንተኾይኑ ካብ እቲ ወግዓዊ ጽሑፍ ነጻ ኾይኑ ዝጽሕፍን፣ካብ ሰልፊ/ምንቅስቓስ ነጻ ዝኾነ ጋዘጠኛ፣ኣብ ዓበይቲ ኣኸበአን ምዕዳም ምስ ዘተኣታትዋ ካብ ስዉር/ሕቡእ ምስጢራዊ ምዃን ተሪፉ፡ኩፉቱን ቅሉዕን፣ንምጥርናፍ-ህዝቢ ዝሰርሕ፡ ዕላምኡ፣ ዲሞክራስን ግዝኣተ-ሕግን፡ለላውነት ሃገርን፣ሓድነት-ህዝብን፣ምዃኑ ምስክርነት፣ጥራይ ዘይኮነስ፣ ብጋህዲ ዝሰርሕ ምዃኑ ምስተራጋገጸ ዝብል እምነት እውን ኣለኒ።ብወገነይ ስጋብ እዛ እዋን ኢዚአ ካብ መሪሕነት ይኹን ኣባላት ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ዝቐረበኒ ስኽፍታ ይኹን ወኸሳ/ህሰያ፣እገዳ ከምዘየለ ከራጋግጸልኩም ይፈቱ።ንዝመጽእ ብኸምዚ ዓይነት ኣጋባብ ክቕጽሉን ከማዕብልዎን እናተመነኹ መሰረት ሓላፍነታዊ ንጽነትን ዲሞክራስያዊ ባህርያትን ኢለ ይግምግሞ። ብወገን ኣንበብቲ-ክ ?

አብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ዕለት 06/05/2018 ዝተገብረ ኣኸባ ቀሪቡ ዝነበረ ዛዕባ፡ 1) ሓጺር መግለጺ ብዛዕባ፣ሓፈሻዊ ህሉው ኩነታት ህዝብና፣ዘሎ ፖለቲካዊ ህሞት፣ ሃገርናን፣ዞባናን፣ዓለምለኽን 2) ርክብ ምስ ምንቅስቓሳት 3) ሓጺር ገምጋም ሰልፊን፣ ሽማህለታትን፣ ሓይሊ-ዕማማትን 4) ምስትኽኻል ዘይተማልኡ ዝነበሩ ሽማግለታት 5) ኣብ ደምበ ፍትሒ፣ንዝመጽእ ወርሒ 08/2018 ዝካየድ ፈስትቫላት 6) ካልኦት ጉዳያት

ሀ)ኣቦ ወንበር ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ፣ ድሕሪ ምዉቕ ሰላምታ፡ሕጽር ዝበለ ሓቤረታ ኩነታት ሃገርን፣ዞባን ዓለምለኽን፣ክገልጽ ከሎ፣ ህዝብና ከምቲ ኩሉና እንግንዞቦ ኩነታቱ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናገደደ እምበር ዋላ ሓንቲ ምምሕያሽ ኣይረኸበን። ኩሉ ዓይነት ቀረብ ዘይረኽበሉ፣ ብሰንኪ ዓንቃጽን ተጻባእን ፖለቲካ ስርዓተ ኣስመራ እቲ ቢጎረባብቲ ሃገራት ከም ሱዳን ዝኣመሰላ፣ብሕጋዊ ይኹን ዘይሕጋዊ(ኮንትሮባንዶ ከይተረፈ) ዝረኽቦ ዝነበረ፣ መሰረታውያን ጠለበ-ሂወት ዝሕረሞ ፣ አብ ውሽጢ ሃገር ባዕሉ ከፍርዮ ዝኽእል ፍረ-እኽሊ ካልእን፣ኩሉ ዓበይቲ ስርሓት ኣብ ኢድ እቲ ስርዓት ተዳናገጽቱን ስለ ዝኾነ ብገዛእ ርእሱ ሓሪሱ ሰሪሑን ከየምጽእ ዝተኸልከለ ብምዃኑ፣ ኣብ ሃይታን-ቃንዛን ድኽነትን ተቖሪኑ፣ ጸልማት ናብራ እዩ ዘሕልፎ ዘሎ።

ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ሽርሒታት፣ ንሃገርና ኣብ ዕጹው መገዲ እዩ ዘእትዋ ዘሎ፤ ምስ ሱዳን ዝነበረ ናይ ቀደም ርክብ ዚሒሉ፣ ስጋብ ምስሕሓብን ናይ ዶብ ምዕጻው ወጥንታት፣ብምርኣይን ኣይ ሰላም ኣይ ጹኑዕ ምትሕግጋዝ ኣብ ሞንጎ ዝተጠልጠለ ኮይኑ፡ሱዳን ብዝበለጸ መገዲ፣ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ሓባር ስርሓት ስጋብ ናይ ሓባር ወተሃደራዊ ተዓሊማት ከይተረፈ የካይዱ ከምዘለዉ እዩ ዝሕበር።
ምስ ግብጺ ዘሎ ሓድሽ ዝምድና ክብሃል ዝካኣል እኳ እንተኾነ፣ ብወገን ግብጺ ግን ጡንቁቕ ዝኾነ ኢኮሲስተም ወይ ዓይነተ-ማሕድሮ ብምጥቃም፣ድሩቕ ዘይኮነ ህልኽ ናይ ማይ ዘስዓቦ ግርጭት፣ ኣብ ዝነውሐ እዋን ሕጋዉን ርትዓዉን ፍታሕ ንምርካብ ዘተኮረ ፖለቲካ ስለ ዘካይድ፣ ከምቲ ስርዓተ ውልቀ መላኺ ዝደልዮ መፋራረሒ ክጥቀመሉ ዝባሃጎ ክኾኖሉ ኣይካኣለን፤ብኣንጻሩ እኳ ሱዳንን ግብጽን ርክባተን ከሐድሳን አብ ሞንጌን ዘተ ካካይዳ እየን ዝርኣያ ዘለዋ። ምሕዝነት ብ-ሱዑዲ ዓረብ ዝተማእከለ ንየመን መጥቃዕቲ ስጋብ እዛ እዋን እዚኣ እቲ ዝሃንደስዎ ፕሮጀክት ኣይተዓወተን ምኽንያቱ ጆኦ-ፖለቲካ ስለ ዝኣተዎ መፍትሒኡ ቀሊል ነገር ኣይኮነን፤ኩሉ እቲ አብ ከባቢ ሃገራት ኣዕራብ፣ሶሪያ ኢራቅ ኢስራኤል ፓለስቲን፣ የመን ሓዊስካ፣ዘሎ ህውከትን ውግእን፣ዘይ ቁሱን ኩነታት፣ጉቡእ መፍትሒ እንተዘይተረኺቡሉ፡ ሰላም ርግኣትን አይክህሉን እዩ። አብዚ እዉን እንተኾነ ስርዓተ ኢሳያስ ኢዱ ዝሓወስሉ ብምዃኑ ናይ ዕግርግር ባእታ ክነሱ፣ዝተወሰነ/ሕዱግ ኮይኑ እዩ ዝርኤ

ኣብ ኢትዮጵያ መጺኡ ዘሎ ምልውዋጥ መሪሕነት፣ብዶ/ር ኣቢዩ ኣሕመድ ዝምራሕ ዘካይዶ ዘሎ ጹዑቕ ዲፕሎማሲ፡ ምስ ኤርትራ እዉን ከይተረፈ ነቲ ንነዊሕ ዓመታት ንህዝቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘይርጉእ ኩነታት፣አይሰላም አይኵናት ንዋላ ሓደ ዘይርብሕ ብምዃኑ ንሕና ክንፈትሖ ቁሩባት ኢና ፣ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ቁሩብ ክኸዉን ንትምነ፣ ክብል ዝሃቦ ቃል፡ብወገን ስርዓተ ኢሳያስ ወግዓዊ ዝኮነ፣ንጹር መልሲ ኣይተዋህበን ጥራይ ዘኮነስ፣ኣጽቂጡ ክነሱ ብተዛዋወሪ ብሽሙ ዝዛረቡ ውልቃውያን፣ እንታይ መልሲ ኣድልይውዎ ውዕል ኣልጀሪ ጥራይ ምትርጓምን ምሕንጻጽ ዶብ ክጅመር ምእንታን መዓስከሮም ካብ መሬት ኤርትራ ክስሕቡ እዩ ዘሎዎም፣ብዝተረፈ ዘረባ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ ክብሉ ይስምዑ። እዚ ክኣ ኢትዮጵያ፣ደላይት ፍትሒ ኤርትራ ክኣ ከም ተጻባኢት ጌሩ የርእየካ።ሳዕቤን ዲፕሎማሲያዊ ፖለቲካ ዘይምኽኣልን ብቕዓት ዘይምውናንን እዩ። ስለዚ አብታ ተዓጽዩላ ዝነበረ ጸልማትን ባዕሉ ዝፈጠሮ ህሞትን ክሕምብስ ይርአ ኣሎ። ብወገን ኢትዮጵያ ግን ኣብ ኩሉን ዞባውያን ሃገራት እንተ ብኣካል እንተ ብ- ኣምሳደራት ኣብቲ ከባቢታት ዑሉብ ፖለቲካ ሰላም ዝሰፈኖ ምትኹታኽ ዘይብሉ ክኸዉን፣ናይ ውሽጢ ጸገማትና እንፈትሓሉ፣ ዲሞክራስያዊ ኣጋባብ እነማዕብለሉ፣መሰላት ደቂሰብ ዝሕለወሉ፡ተቛመቲ ውድባት ኣብ ናይ ለውጢ ጉዕዞ ግድኤን ዘበርክታሉ እዝን ካልእ ዘረባታት ይስማዕ አሎ።

ብወገና ናይ ጎረባብትና ሕማቕ ኣይንትምነን ኢና፣ ስለዚ ብዓይኒ ተዓዘብቲ ብኣትክሮ እና-ተኻታተልና፣ ነቲ ምስ ኤርትራ ዘሎ ጸገም ብልብና ክንፈትሖ ቁሩባት ኢና ዝብሎ፡ ናይ ፖለቲካ ምኽሰብ፣ኣብ ቅድሚ ዓለም ጥራይ ኮይኑ ከይተርፍ ምእንቲ: ምስ ፈተውትና ብምትሕብባር፣ ቁርብነትኩም ከመይ ዝበለ እዩ ? ነቲ ውዕል ኣልጀሪ ማእከል ዝገበር፣ብዘየካትዕ መገዲ ንምትርጓም ናይ ክሊቴን ሃገራት ሽማግለ-ሕንጸጻ ዶብ፣ብ(supervisor)ተቋጻጸርነት ሽማግለ ሕቡራት ዓለምን ዝካየድ፣ንጹር ዝኾነ ሰነድ ክቀርብ ንዕድምን ንጽውዕን። ክላትና ኣብ ደምበ ፍትሒ እንዋሳእ ብሓደ ድምጺ ንኹለን ማሕበራት ዓለም ካብዚ ዙሑል ኲናት ዝውጻኣሉ አብ ቀርኒ ዓፍሪቃ ሰላም ርግኣት ዝሰፍነሉ ግዝኣተ- ሕጊ ዝነግሰሉ ክኸዉን ሕጂ ግዚኡ ምዃኑ ጥርዓታትናን -ጽዊዒትናን ከነቕርብ ይግባእ።

እንተ ሰርዓተ ኢሳያስ ግን ካብ ዓለምለኽ እዉን ዘይምሃር ደረቕ ፖለቲካኡ ትሕተ ኖርዝ ኮረያ ተሰሪዑ ይርከብ።ስር ዓተ ኖርዝ ኮረያ ከም ንሰምዖ ዘለና፣ ድሕሪ ክንደይ ፈኸራ፣ናይ ኑክለያር ቦምብ ብምስናዕ፣ ምስተን ሓያላት ሃገራት ንነብሱ ብምስራዕ ዓንተር ኮይኑ ተሰሚዕዎ፣ ካብ ሕጂ ንንየው ብማዕረ ምስ ኩሉ ክዛተ ይኽእል ብዝብል ኣምር ቅድም ምስ ደቡብ ኮረያ ብቐጥታ ብምርኻብ ናይ ዕርቂ ዘተ ጀሚሩስ፣ምስ ኣመሪካ እዉን ዘተ ከካይዱ ምቅርራብ ይግበር ከም ዘሎ ይሕበር። ከም እንዕዞቦ ዘለና ካብቲ አብ መቓቕሮ እገዳን ቁጠባዊ ዕንወት ናይታ ሃገር ንኽወጽእ ዝጽዕር ዘሎ ይመስል። እንተ ስርዓተ ኢሳያስ ግን ኣብ ፈኸራን ህደዳን ግዚኡ የሕልፍ ምዃኑ እንግንዞቦ እዩ።

ለ)ምስ ገለ ኤርትራውያን ምንቅስቃሳት ዝተገብረ ርክብ፡እቲ ሃዋህው ንክትዛተየሉን ንመጻኢ ቀጻሊ ርክባት እናገበርካ እተማዕብሎ ደኣምበር ስጋብ እዛ እዋን እዚኣ ከምቲ ንሕና እንደልዮን እንጽበዮን እንትምነዮን ናይ ሓብር መደበ ዕዮ ሰኒድካ ናብ ስራሕ እተኣትወሉ አይኮነን። ኮይኑ ግን ዓቕልን ትዕግስትን ተዓጢቅካ ናይ ሓባር ባይታ መስርሕ ዝዓበየ ጻዕሪ ክም ዘድልዮ እንፈልጦ ባህርያት ይኹን እምበር፣ቓልስና፡ን-ምቅራርብን ሓቢርካ ምስራሕን ድልየትን ትምኒትን ህዝቢ ምዃኑ ስለ ንርዳእ፣ንምትግባሩ ንኽንበቅዕ ሓድሽ ኣጋብ ከተናዲ ከም ዘላካ እዩ ዝምህረካ፤ስለዚ ጻዕርና ቀጻሊ እዩ ዝኸዉን።

ሐ) ሓጺር ገምጋም ሰልፊ፣ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ወርሕን ፈረቓን፣ድልየትና አብ ሓጺር ግዜ ናይ ባይቶ፣ ብድሕሪኡ ንኩሉ አባላት ብምጽዋዕ፣ ኣኸባትታት ክግበር፡እዩ። እዚ ክኣ ደረጃ ብደረጃ ጉዕዞታትና እንፈልጠሉ እንክታተለሉ እንሳተፈሉ፣ ብሓጺሩ ውህደትን ስኒትን ክህሉን፣ ስርሓትና እንዓግበሉን እንዋሳኣሉን ክኸዉን አለዎ ኢልና ስለ ንኣምንን ንጽዕርን። ኣብዘን ዝሓለፋ እዋናት ሽማግለታት፣ሰውነተን ክሰርዓን መደበ-ስርሓተን ከጻጽያን ዘድልዩ ሓይሊ ዕማማት ክሰርዓን ጸኒሐን፣ ዝንኣድ ውጺኢት እውን ገረን። ስርሓተን ብምጅማር ኣብ ምሕዳስን ምዕባለን ዘጓናጽፍ ትልሚ/ፕሮጅርክት ሰኒደን ይንቃሳቐሳ ከም ዘለዋ በቲ ዕለታዊ ዝመጸና ጸብጻብን ሓበረታን ክንግንዘቦ ክኢልናን ብግብሪ ክኣ ንርእዩ ዘላና እዩ።ፈጻሚት ሽማግለ ነተን ዘይተተኽላ ዝነበራ ኮሚተ ንምምላእ፡ ብቑዓትን ተሞክሮን ዘለዎም ሰባት፣ረቚሑ ባይቶ ኣስሚርሉ። እተን ዝቖማ ኮሚተ ኦዲተርን፣ንሰልፊ ብኸመይ መልክዕን ኣጋባብ ክምዕብል እተጽንዕ ኮይነን ስርሐን ክጅምራ ምኹነን ተሓቢሩ።

ኣብዛ ናይ ኦዲተር፣ገለ ኣባላት እዚ ኣካል እዚ እቲ ውሕስነት ናይ ሰልፊ ስለ ዝኾነ አብ ጉባኤን ነጻ ዝኮነ ቦርድ ኣብ ካልእ ስርሓት ሰልፊ ዘይዋሳእ ክኽዉን ከም ዘለዎ ብምዝኽኻር፣ከም አቛውውማና ዝፈጠሮ ስለ ዝኾነ ቁቡል ኮይኑ ኣብ ዝመጽእ ጉባኤና ግን ኑጹር ክኸዉን ይግባእ ዝብል ሓሳብ ነይሩ ። በዚ መልክዕ ምሉእ ምርድዳእ ተገይሩ ብደሞክራስያዊ ድምጺ ጸዲቑ።

መ)ኣብ ደምበ ፍትሒ ንወርሒ 08/2018 ዝካየድ ፈስቲላዊ ተቦግሶታት ብምጥማት ኣብ ኣትላንታ ዕድመ ከም ዝመጸና ኣብ ደምበር ክኣ ንገለ ኣባልት ክግበር ምዃኑ ተሓቢሮም፣ንሰልፍና ግን ወግዓዊ ዕድመ ስጋብ ሕጂ አይበጽሓናን።ከም ሰልፊ፣ንተበግሶ ኣብ-ደምበ ፍትሒ ዝካናወን ብሓፈሽኡ ዝድገፍ ኮይኑ እንተ-ደኣ ክንሳተፎ ኮይና ብኸምይ ዝብል አብ 3 ንመቕሎ። 1) ሙሉእ ተሳታፍነት ካብ መጀመርያ ንኽንካፈሎ ዝዕድም ምስ ዝኸዉን ናይ ሓባር ስራሕ ክካየድ ይካኣል፡፡ 2)ደገፍ ክንህብ ዝዕድም ምስ ዝኸዉን ወግዓዊ ወኪል ብምስዳድ ናይ ሰልፊ ቃለ-ደገፍን ብቐረባ ናይ ምክትታልን ስራሕ ይካየድ፡ 3) ከም ተዓዛቢ ክትዕደም ከለኻ እቲ ብቐረባ አብቲ ዞባ ዝርኸብ ኣባል ክዕዘብን ክካታተልን ዝምድናታት ዝፍጠረሉ ባይታ ከጥረ ይግበር። ብዝተረፈ ዕድመ እንተ ዘየለ እዉን አብ ኩሉ ብደምበ ፍትሒ፣ ዝግበር ተቦግሶታት ኣኸባታት ምስ ዝፍለጥ አባላትና ብቐረባ ክካታተልዎ ኩነታት ብምጽናዕ ምስ ህዝብኻ ዝምድናታት ምፍጣር ሓደ ካብቲ ስራሕና ምኹኑ ክንዝንግዕ የብልናን። ክብል ዘረባ ኣቦ ወንበር ደምዲሙ።

ካብ ኣባላት ዝቐረበ ሓሳባት፡ እቲ ኣኸባ ባይቶ ርክባቱ ብቐጻሊ ክኸዉንን እተን ወጺኤን ዘለዋ ሽማግለተት- ሓይሊ/ዕማማት ምስ ኣባላተን ምትሕግጋዝ ዝሞልኦ ስራሕ ከካይዳ፡ዝዕድም እዩ ነይሩ።ከምቲ ኣቐዲመ ዝሓበርክዎ ብፍላይ ኣብታ ናይ ኦዲተ ቦርድ ስርሓታት አጋባብ ኣማራርጻኣን ዝበዝሐ ክትዕ ተኻይዱ፡ እዚ ኽኣ ሂወት ዘለዎ ሰልፍን ናጽነት ምክታዕ ዝፈቅድ ባይታ ምህላዉ ከረድኣካ ከሎ፣ኣብ መጠረሽታ ብምርድዳእን ኢሂን ሚሂን ብምባል ሓበራዊ ውሳኔ ክትወድ የብቅዓካ። ካብቲ ምሕጽንታታት ዝቐርብ ዝነበረ ንምጥቃስ ከምቲ ኣቦ ወንበር ዝበሎ አብ ኩሉ ተቦግሶታት ናይ ደምበ ፍትሒ ብዘይ ኣፋላልይ ደረጃ-ብደረጃ ምክፋል፣እኳ ይኹን እምበር፣ ነቲ ህዝብን ድልየቱን ምፍላጥን አብኡ ዝተሞርኮሰ ተበግሶ ንምውሳድ ዝብል መርሆ-ስርሓትና፣ሓጋዚ ስለ ዝኸዉን በቢ ዘለናዮ ጹኑዕ ርክባት ምስ ህዝብናን ውድባቱ ምንቅስቓስትን ከነርኢን ክንዋሳእን ኣለና ዝብል ነበረ።ብሓጺሩ ዉዑይን ናብ ደርማስ ዲሞክራስያዊ ምዕባለ ዘትንበሀ ክትዓት ይካየድ ከም ዝነበረ እየ ተገንዚበ።

እዚ ብናተይ ትዕዝብቲን ራኢን ክኸዉን ከሎ እቲ ሃዋሁው ካብኡ ንላዕሊ ስለ ዘይነበረ ንኣንበብቲ ምስ ይቕረታ ይፋነዎም።

ኣብ ዝመጽእ የራኽበና

 NO COMMENTS

LEAVE A REPLY