ሕጂ ‘ውን: ብዛዕባ ኣለዉ ተባሂሎም ዝዝረበሎም ዘሎ ውሽጣዊ ሽግራት: ኦርቶዶክሳዊት ቅድስቲ ቤተ-ክርስትያን ኪዳነ-ምህረት!!!

0
725


 ኣገዳሲ መልእኽቲ:ንኹሎም ተኸታተልቲ መርበብ ምድረ-ባሕሪ!!!

Scale_of_justice_gold

እቲ ካብ ዕለት 16-01-2016: ክሳብ 08-02-2016 ዘካየድክዎ ነጻ ምርምር: ኣብ መዛዘሚኡ ከም ዝበጽሐ: ብወግዒ ብመልክዕ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ምድረ-ባሕርን: ዝበዝሓ ኤርትራውያን መርበብ ሓበሬታትን ተዘርጊሑ ከም ዝተኸታተልኩሞን: ዝነበብኩሞን ክርዳእ ኪኢለ ኣለኹ:: ቅድሚ’ቲ ውጺኢት ናይ’ቲ ምርምር ዘካየድክዎ: ኣብ መርበብ ሓበሬታ ምድረ-ባሕሪ ምስቃለይ ግን: ብዕለት 03-02-2016 ኣብ ሮተርዳም ምስቶም ፍሉያት መርመርቲ ናይ ጾታዊ ዓመጽን: ምስኡ ዝተተሓሓዝ ጉዳያት ዝከታተሉ: ማለት:- ምስቶም ዘደን ፖሊስ (ZEDEN Police) ተራኺበ: ኩሉ እቲ ውጺኢት መርመራ ዘካየድክዎ ኣካፊለዮም ኢየ:: እቲ ዘካፈልክዎም ሓበሬታ ኸኣ: ብድምጺ ተቐሪጹ (ኣውድዮ ሪከርድ) ብሰነድ ተታሒዙ ዘሎ ኢዩ:: እዚ ሓበሬታ እዚ ኸኣ: ኣብ’ቲ ኣቐዲም ኣቢለ ዘውጻእክዎ ጸብጻብ ገሊጸልኩም ነይረ ኢየ:: እቶም ፖሊስ ‘ውን ብወገኖም: እቲ (ኣውድዮ ሪከርድ) ድምጺ ቐረጻ ዝሰነድዎ ጸብጻብ: ናብ ሚኒስትሪ ፍትሕን: ውሽጣዊ ጉዳያትን ኣመሓላሊፎሞ ኢዮም:: እቲ ሚኒስትሪ ፍትሕን ውሽጣዊ ጉዳያትን ከኣ: ኣብ’ቲ ብፉሉያት መርመርቲ ፖሊስ ናይ ጾታዊ ዓመጽ ዝመጾም ሓበሬታ ተሞርኪሶም: ብዕለት 09-02-2016: ብዕሊ! ወይ ውን ብወግዒ! ነቲ ክሲ ኣብ ልዕሊ ቅድስቲ ቤተ-ክርስትያን ኪዳነ-ምህረት ኣንጸላልዩ ዝጸንሐ: ከምኡ ‘ውን ዝኾነ ዓይነት ምርምር ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ: ጠጠው ከም ዘበልዎ ተረጋጊጹ ኣሎ::

እዚ ከም’ዚ ልዕል ክብል ዝገለጽክዎ: ኣብ’ቲ ሰፊሕን ኣድካምን ምርምር: ብቅንዕና ናይ ዝተበገሱ ኤርትራውያንን: ትካላት መንግስቲ ነዘርላንድ ምትሕብባር እንተዘይረክብ ነይረ: እዚ ዝተረኽበ ናይ ምርምር ውጺኢት ክውን ኮይኑ ኣይምተዓወተን ነይሩ:: ብመሰረት እቲ ዝተበጽሐ ወሳኒ ናይ ምርምር ውጺኢት: ንጽህና ናይ ቅድስቲ ቤተ-ክርስትያን ኪዳነ-ምህረት ‘ኳ እንተተረጋገጸ: ካብ ብዙሓት ተኸታተልቲ መርበብ ምድረ-ባሕርን: ካልኦት መርበባት ሓበሬታ ኤርትራውያንን ዝውሕዝ ዘሎ ሪኢቶታትን: ሃናጺ ሓሳባትን ግን: ውሽጣዊ ሽግራት ናይ’ዛ ቤተ-ክርስትያን: ካብ ሱሩ ተፈሊጡ ነባሪ ዘላቒ ፍታሕ ክትረኽበሉ እትኽእል ኩነታት ንኽፍጠር: ንውሽጣዊ ሽግራት ናይ’ታ ቤተ-ክርስትያን ኣመልኪትካ: ምሉእ ጸብጻብ ኣቕርበልና ዝብል ሓስባት ኢዩ ዝውሕዘኒ ዘሎ::

ኣነ ‘ውን ብወገነይ: ኣብ ዝሓለፈ ዝሃብክዎ ጸብጻብ: ከም’ዚ ዝስዕብ ክብል ኣሚተ ነይረ:: ማለት:- እዛ ቅድስቲ ቤተ-ክርስትያን ኪዳነ-ምህረት: ኣብ ውሽጣ ብዙሕ ሽግራት ስለ ዘለዋ: ብህጹጽ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ገሊጸ ነይረ ኢየ:: ነቲ ቀንዲ ሒዘዮ ዘለኹ ናይ ጾታዊ ዓመጽ ምርምር ምስ ዛዘምኩ: በዚ ኣብ’ዛ ውሽጢ ቤተ-ክርስትያን ዝፈልሕ ዘሎ ዘይምቅዳው ኣመልኪተ: ጸብጻብ ከቕርበልኩም ምዃነይ ገሊጸ ነይረ ኢየ:: ሕጂ ‘ውን ነቲ ብዙሕ ካብ ተኸታተልቲ ምድረ-ባሕሪ ዝመጻኒ ዘሎ ሕቶታት መሰረት ብምግባር: ስለ እታ ቅድስቲ ቤተ-ክርስትያን ኪዳነ-ምህረት ዘሎ ሽግራት: ኣስፊሕካ ግለጸልና ስለ ዝብል: ኣነ ካብ ሆላንድ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ተመለስኩ: ብዝርዝር ክገልጾን ናብ ህዝቢ ከውርዶን ምዃነይ ይሕብረኩም::

ነዚ ኣብ ላዕሊ ጠቒሰዮ ዘለኹ ብዝተማልአን ጽፉፍን ኣገባብ: ኣብ ተግባር ንምውዓል ከኣ: ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ንከቕርብን ከብርህን ክግደድ ኢየ:: እዚ ማለት ከኣ:- ኣብ’ቲ ቤተ-ክርስትያን ካብ ካህን ወይ ቀሺ ንላዕሊ: ብዛዕባ መንፈሳዊ ጉዳያት ኣመልኪቱ: ዝለዓለ ስልጣንን ሓላፍነትን ማዕርግን ዘለዎ: (እሞ ኸኣ ንካህን: ወይ ንቀሺ ካብ መደብ ስርሑ ከባርር ዝኽእል:) ኣሎ ድዩ? እቲ ጽኑዕ ናይ ፍልስፍና መትከል: ቤተ-ክህነት ኣብ ፖለቲካ (ኣብ ዓለማዊ ጉዳያት) ከምኡ ‘ውን: መንግስቲ ኣብ ናይ ቤተ-ክህነት ጉዳያት ኢዱ ከተኣታቱ የብሉን ዝብል: ኣብ ግብሪ ይስርሓሉ ድዩ? ወይስ ኮይኑዎ እቲ ቤተ-ክርስትያን መሳርሒ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኮይኑ ኢዩ ዝነጥፍ? ኣብ’ቲ ቢተ-ክርስትያን በቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ሕጊ ተቐይዶም: ክኸዱ ዘይደልዩ ሰባት ኣለዉ ድዮም? እቶም ኣብ ውሽጢ እዛ ቅድስቲ ቤተ-ክርስትያን ኪዳነ-ምህረት ኣለዉ ዝበሃሉ ዘለዉ ሽግራት: ከመይ ይመስሉ? መቦቆል ናይ’ቲ ሽግር ከ እንታይ ኢዩ? ንምዃኑ እታ ቤተ-ክርስትያን መዓስን? ብመንን? ኢያ ተመስሪታ? ንመንከ ተገግልግን: ከተገልግልን ጸኒሓ? እቶም ነታ ቤተ-ክርስትያን ዘመሓድሩ በዓል መን ኢዮም? ብኸመይ ኣገባብ ከ ኣመሓደርቲ ናይ’ታ ቤተ-ክርስትያን ክኾኑ ኪኢሎም? ማለት:- ብኤርትራውያን ተቐማጦ ሮተርዳምን ከባቢኣ: ብደሞክራስያዊ ኣገባብ ዝተመርጹ ድዮም? ወይስ ብሕርያ መጺኦም: ኣብ ስልጣን ናይ’ቲ ምምሕዳር ኮፍ ዝበሉ ኢዮም? ኣብ ውሽጢ እታ ቤተ-ክርስትያን ከ: ተበዲልና ኢና ዝብሉ ኣለው ድዮም? ኣለዉ እንተኾይኖም: በደሎም እንታይ ኢዩ? ኣብ ልዕሊ እታ ቤተ-ክርስትያን: ከም ገባርን ሓዳግን ኮይኑ ዝረአ: ፍሉይ ሓለፋ ስልጣን ዝጨበጠ ሰብ ከ ኣሎ ድዩ? ናይ ፖለቲካ ኢድ ኣእታውነት ከ ይረአ ድዩ? ኣብ ምሃብ ኣገልግሎት ቤተ-ክርስትያን: ተቛዋሚ! ደጋፊ! ኢልካ ዝግበር ኣፈላላይ ኣሎ ድዩ?

እምበኣርከስ እዚ ኣብ ላዕሊ ጠቒሰዮ ዘለኹ ነጥብታት: ብዕሙቕ ዝበለ ኣገባብ መርሚረን:  ግዜ ወሲደን: ትንታነ ሂበን መፍትሒ ሓሳባት ኣቐሚጠን ከቕርበልኩም ምዃነይ: ኣቐዲመ ይሕብር:: እዚ ብሕጂ ከቕርቦ መዲበዮ ዘለኹ ውሽጣዊ ሽግራት ናይ ቤተ-ክርስትያን ኪዳነ-ምህረት ከኣ: ምስ’ቲ ኣቐዲመ መርሚረ ኣብ መዛዘሚ ነጥቢ ዘብጻሕክዎ: ጉዳይ ጾታዊ ዓመጽን ውጺኢቱን: ዝኾነ ምትእስሳር ከም ዘይብሉ ኣቐዲመ ከዘኻኽር ይደሊ::

ኣብ መወዳእታ እዚ ነዛ ቤተ-ክርስትያን ብዝጸፈፈ መልክዓ ንኽትመሓደርን: ቀጻሊ ቅኑዕ መንፈሳዊ ስርሓ ንኸተሰላስልን ምእንቲ: ኣብ ሆላንድ እትነብሩ ኣመንቲ ክርስትና ኤርትራውያን: በዚ ጉዳይ ኣመልኪትኩም ሃናጺ ሓበረታን ሓሳባትን ክትልጉሱ: ምድረ-ባሕሪ ይጽውዕ!!! እቲ ስራሕ ስራሕ ኩላትና ኢዩ!!!

ምድረ-ባሕሪ!!!

ዶርስ.ጸገዘኣብ ገብረገርግስ::NO COMMENTS

LEAVE A REPLY