ምስጢራዊ ሰነዳት ህግደፍ!!

3
1333


ሳልሳይ ክፋል ከኣ እንሆ።

ቤ/ጽ ፕረሲደንት ንኣባላት ሕብረት እስላማዊ መጋባእያታት (UIC) ዝተወሃበ ሓገዝን ዝተገብረ ታዕሊምን ክግምገም እንከሎ ቀጺሎም ዝስዕቡ ጸገማት ከም ዝተራኣዩ ኣብ ጸብጻብ ሰፊሩ ይርከብ። – ኣብ ተዓለምቲ ወተሃደራዊ ቅሩቡነትን ድስፕሊንን ዘይምህላው ኣብ ትሕዝቶ ታዕሊም ብፍላይ ኣብ ተኹስን ምንጽጻርን ኣዚዩ ትሑት ውጽኢት ምምዝጋቡ፡ ሃዳምነት ብብዝሒ ምርኣዩ። – ሞያዊ ኣፍልጦኦም ድሩት ምዃኑ። – ኣብ መንጎ ተዓለምትን ዓለምትን ናይ ቋንቋ ጸገም ምንባሩ። – ኣብ መንጎኦም ደረት ኣልቦ ቀቢላዊን ሃይማኖታዊን ናይ ኣተሓሳስባታትን ፍልልይ ምንባሩ። – ድሩኽትን መንነትን ናይ ነፍሰወከፍ ተዓለማይ ግቡእ ቅድመ መጽናዕቲ ብምክያድ ዘይምፍላጥ። – ሰብኽ-ሳግማዊ ማሕበራዊ ሰረት ስለ ዘለዎም ምስ ታዕሊምን ዓለምንትን ጐነጻዊ ኣካይዳታት ምጥቃም ብምንጽብራቑ ብማህረምቲ ዝተሰነየ ምልክታት ምርኣዩ።

– ኣብ ቀረባት ማይ፡ ምግቢ፡ ሕክምና፡ ትንባኾን ሽጋራን ትሑት ከም ዝነበረ። – ንታዕሊም ዝተመርጸ ከባቢታት ብዝተኻለ ሕቡእ ንምግባር ይፍተን’ኳ እንተነበረ ምስ ነበርትን ገለ ኣሃዱታትን ሓበሬታ ይዘሩቕ ምንባሩ…ዝብሉ ይርከብዎም። ገለ ተሞኩሮ እንተኾኖም ካብ ዝብል ዝርዝር ውጽኢት ገምጋም ብዓረብን ሶማልን ተተርጕሙ ንሓላፊ እስላማዊ መጋባእያ ሸኽ ዳሂር ኣዌስ ተዋሂቡ። ኣብ መንጎ ሕብረት እስላማዊ መጋባእያታት (UIC) ዝፍጠር ዘሎ ኣፋላላይን ምትፍናን እንተዝከኣል ኮይኑ ናብ ሓድነት ንክመጹ ድጋፍ ምሃብ እንተዘይኮይኑ ከኣ ካብ ሞንጎኦም ተፈንጪሉ ንዝወጽእ ዝሓሸ ዝበሃል ጉጅለ ሓገዝ ምቅጻል ዝብል እማመ ብቤ/ጽ ፕረሲደንት ተታሒዙ። ኣብ ኩለን ዓውደ ውግኣት ሓያሎ ክሳራታት እናጓነፎ ኣብ መንጎ ላዕለዎት ሓለፍቲ ቀቢላዊን ሃይማኖታዊን ኣፈላላይ ኣብ ዝሳዕረረሉ ግዜ ብር/ጀነራል ጠዓመ ጎይቶም (መቐለ) ነቶም ሓለፍቲ በብእብረ ናብ ኣስመራን ናይሮቢን እናጸውዐ ጸገማቶም ክፈትሑ ዝተፋለለየ ጻዕርታት ኣካዪዱ።

ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተተንበየ ከኣ ብዙሕ ከይጸንሐ ሕብረት እስላማዊ መጋባእያታት ናብ ዝተፋለዩ ጉጅለታት ክፈናጨል ተራእየ። ካብ’ዞም ጉጅለታት ገኒኑ ዝወጽአ ጉጅለ ካብ 7,000- 9,000 ዕጡቓት ክሕዝ ዝበቕዐ ሓራካት ኣልሸባብ ኣል- ሙጃህዲን (ኣል-ሸባብ) ዝበሃል ብኢሳያስ ዝተጠመቑዎ ኣጸዋውዓ ከኣ “ውድብ ዳግም ምሕራር ሶማል” ዝበሃል ጕጅለ’ዩ። ብምቅጻል “ካብ ሕሉፍ ተሞክሮታት ትምህርቲ ተወሲዱ” ብምባል መደብ ታዕሊም ግበረ-ሽበራውያን ኣብ ንሃዳምነት ዘይምቹእ፡ ዝሓሸ ቀረብ ማይን ምኩራት ዓለምትን ኣብ ዘለውዎ ቦታ ታዕሊም ክካየድ ተወሲኑ። ብመሰረት’ዚ ኣብ ቀጻሊ ሌ/ኮ ጀማል መሓመድ (ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ፍሉይ ሓይልታት ዊዓ) ዝመርሖም ኣባላት ኣብ ዊዓን ዒንን ምድላዋቶም ኣጻፊፎም ንታዕሊም ክዳለው ተነጊርዎም። ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ነዞም ግበረ-ሽበራውያን ተወሰኽቲ ወተሃደራዊን ፊናንሳዊን ሓገዛት ንምግባር ኣብ ዝውጠነሉ እዋን መንግሰቲ ኢትዮጵያ ምስ መሰጋገሪ መንግስቲ ሶማል ጐድኒ ንጐድኒ ዘካይዶ ዝነበረ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ጉዳይ ሶማል ዓለማዊ ጠመተ ክርክብ ዝተፈላለየ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታቱ ኣሕይሉ ቀጺሉ።

ጉዳይ ሶማል ምስ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ምንቅስቓስ ቅርሰና ባሕሪን እስላማዊ ጥሩፍነት ተደማሚሩ ኣህጉራዊ ውድባትን መንግሳታትን ኣቓልቦ ክህበኦ ጀሚሪን። ኣብ ትሕቲ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ኤርትራን ሶማልን ዝጥምት ተቈጸጻሪ ጉጅለ ተጣይሱ ድማ መጽናዕቲ ጀመሩ። ኣብ መወዳእታ ብ1907/2009 ዝጽዋዕ ብይን ብምሕላፍ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሓፈሻዊን ምሉእ እገዳ ኣጽዋር (እንተላይ ምሽማትን ሰደድን ኣጽዋር) ዝትግብርን ኣብ መላእ ዞባ ንዕጡቋት እትገብሮ ሓገዝ ዝዓግትን ድንጋገ ኣውጺአ። ኣብዚ እዋን እዩ ኢሳይያስ ብፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝተዳለወ ወረቓቕቲ ብምትሓዝ ኣለው ዝበሃሉ ጐስጎስቲ መዲቡ “ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተበየነ እገዳ ዘይፍትሓዊ (Unjust) እዩ” ብምባል ሰለማዊ ሰልፍታትን ተቓዉሞታትን ክገብር ዝፈተነ።

ሓገዛት ንግበረ-ሽበራውያን ድሕሪ እገዳ መንግስቲ ኤርትራ ንጉዳይ ዕጡቓት ሶማል ኣመልኪቱ ዝኾነ ወተሃደራዊ ንዋታዊ ይኹን ፊናንሳዊ ሓገዝ ከም ዘይህብ ብጋህዲ እዩ ዝኽሕድ። ተቘጻጻሪት ጉጀለ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተፈለላዩ ቃለ መጠይቓትን ክልእን ተጠቒማ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ከም ዘለዎ ኮይኑ፡ ድሕሪ እገዳ ንኣልሸባብ ዝተገብረ ሓገዛት ብጭቡጥ ካብ ቤ/ጽ ፕረሲደንት ቀጥታ ዝተቐድሐ ምስጢራት ከም ዚስዕብ የቕርብ። – ብመሰረት ዝወጸ ሓድሽ መምርሒ ኣልሸባብ ኣብ ከባቢ ዒን ወተሃደራዊ ታዕሊም ክወስዱን ሚስጢራዊ ኣተሓሕዛ ክግበረሎም ብደረጃ ዝምልከቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ተወሲኑ። – ብር/ጀነራል ጠዓመ ጎይቶም (መቐለ)ን ኮሎኔል ሃብተ ነጋሽ ተወልደን ብኣዝዩ ስቱር መገዲ ምስ ሓለፍቲ ሸባብ ኣብ ኬንያን ሶማልን ርክባቶም ቀጺሎም። ፊናንሳዊ ድጋፍ ብኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ናይሮቢ (ኬንያ) ኣቢሉ ክሳለጥ ተወሲኑ። ኣብ ወርሒ ማዕረ 120,000 USD ብተለኣኣኽቲ ጉጅለ ሸባብ ኣቢሉ ክለኣኽ ጀሚሩ። ነዚ ጉዳይ ዘፍጽሙ ተለኣኣኽቲ ከኣ ኣሕመድ ሸኪር፡ መሓመድ ዋሊ ሸሕ ዝተብሃሉ እዮም። –

 ኮሎኔል ተስፋልደት ተስፋስላሰ ምስ ሌ/ኮ ግርማጽዮን ዮውሃንስ (ሃጸይነት) ንሌ/ኮ ጀማል መሓመድ እናረኸበ ንቀጻሊ ታዕሊም ምድላዋቶም ከጻፍፉ ኣዘዞም። – ክፍሊ ታዕሊም ዊዓ ብ3 ብሎካት (ፈንቅል፡ ዓራግን ሓልሓልን) ዝቖመ ኮይኑ፡ ነፍሰወከፍ ብሎክ ከም ብርጌድ ዝቑጸር ኣብ ትሕቲአን ካብ 40- 50 ዓለምቲ ብምሓዝ ዝቖማ ኢየን። ኣዛዚ ብሎክ ፈንቅል ካፕተን ሳልም ዑሞር፡ ኣዛዚ ብሎክ ሓልሓል ካፒተን ሮሞዳን ኣሕመድ ከምኡ እውን ኣዛዚ ብሎክ ዓራግ ካፕተን በረኸት ሃይለ (ወዲ ሃይለ) ዝበሃሉ እዮም። – ማእከል ስልጠና ፍሉይ ሓይልታት ዊዓ ክሳዕ 2008 ኣብ ትሕቲ ማ/ስ/ሓ/ም/ኤርትራ ሜ/ጀነራል ተኽላይ ሃብተስሉስ ነይሩ። ድሕሪ 2008 ግን ኢሳይያስ ግዳማዊ ስርሒታት ተጠናኺሩ ክቅጽል ስለዝወሰነ፡ ማእከል መሰልጠኒ ዊዓ ብኮ/ል ተስፋልደትን መቐለን እናተኣዘዘ ኣብ ትሕቲ ቤ/ጽ ፕረሲደንት ክመሓደር ወሲኑ። ካብ ቀደም ጀሚሩ ምስ ሜ/ጀነራል ተኽላይ ሃብተስሉስ ፍሕፍሕ ዝነበሮ ሌ/ኮ ጀማል ነዚ ነዃል’ዚ ተጠቒሙ ካልእ ጐብለል ክኸውን ጀመረ። –

ማእከል ስልጠና ፍሉይ ሓይልታት ፈለማ ዝተመስረተሉ ቀንዲ ዕላማ ድሕሪ ናይ መወዳእታ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ብደረጃ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ደቂቕ ገምጋም ምስተገብረ ምቋም ኣድላይነትን መስልጠኒ ማእከል ፍሉይ ሓይልታት ስለ ዝተወሰነ እዩ። ቀጺሉ ካብ ኩለን ክፍላተ ሰራዊት ምሩጻት ኣባላትን ጉጅለታትን ተዋጺኦም ንዓመት ዝኣክል ጽዑቕ ስልጣና ድሕሪ ምውሳዶም ፍሉይ ኮማንዶ ክ/ሰ 84 ተጣይሱ። 6 ቦጦሎኒታት ተዋጺን ከኣ ናብ ሓይሊ ባሕሪ ተመዲበን። – ድሕሪ 2008 ሌ/ኮ ጀማል ብተስፋልደትን መቐለን ተኣዚዙ ዕጡቋት ጉጅለታት ምብራቕ ኣፍሪቃ ምዕላምን ምስልጣንን ከም ቀንዲ ስርሑ ሒዙ ቀጺሉ። ካብ ዊዓ ዝተወሰነ ኪ/ሜትራት ሪሒቑ ዝርከብ ዒን ከም ሓደ መደበር ታዕሊም ኮይኑ ቆይሙ። ኣብዘን መደበራት ታዕሊም ኣልሸባብ፡ ደምህት፡ ኡርዱፍ (ዓፋር)፡ ዕጡቓት ጉጅለታት ጅቡቲ፡ ግንባር ሓርነት ኦጓዴን፡ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ፡ ዝተፈለለየ ወተሃደራዊ ታዕሊማት ወሲዶም ’ዮም።

 ኣብ 2009 ወርሒ 3 ንዕጡቓት ጉጅለታት ሶማል (ኣልሸባብ) ዝግበር ታዕሊም ኣብ ዒን ተጀሚሩ። ኣብ ትሕቲ ሌ/ኮ ጀማል ኮይኖም ንታዕሊም ኣልሸባብ ክኣልዩን ከተሓባብሩን ሓላፍነት ዝተውሃቦም ሓለፍቲ ካፒተን ተኹሉ ወልደስላሰ (ስታፍ ምምሕዳር)፡ ካፕተን ሳልም ዑሞር (ኣዛዚ ብሎክ ፈንቅል)ን ካፒተን በረኸት ሃይለ (ኣዛዚ ብሎክ ዓራግ)’ዮም። 35 – ብዕለት 16/03/2009 ዓለምቲ ብሎክ ፈንቅል ብሳልም ዑመር ተመሪሖም ካብ ዊዓ ናብ ሩባ ዒን ተወሲዶም። ዒን ምስ በጽሑ “ካብ ደገ ዝመጹ ሰባት ኣለዉና ክንዕልሞም ኢና፡ ብልዑል ጥንቃቐ ምድላዋትኩም ኣጻፊፉ” ዝብል መምርሒ ሂቡ።

ዕለት 23/03/2009 ብቁጽሪ 153 ተዓለምቲ ኣልሸባብ ብመቐለን ጀማልን ተመሪሖም ናብ ዒን ኣትዮም። – ኣብ ዒን ናይ ክልተ ወርሒ ወተሃደራዊ ታዕሊም ወሲዶም ናብ ማርሳ ጉልቡብ ተወሲዶም ከኣ ናይ ሓደ ወርሒ ስልጠና ባሕሪ ተዋሂቦም። ድሕሪ 3 ወርሒ ብዕለት 28/06/2009 ኣቑሕቶምን ኣልባሳቶምን ክቃጸል ብ/ጀነራል መቐለ ኣዚዙ። ኣብ መወዳእታ እቶም 100 ዝኾኑ ኣባላት ተፈልዮም ሓድሽ ወተሃደራዊ ኣልባሳት ተዓዲሉዎም ካብ ማርሳ ጉልቡብ ብመርከብ ተጻዒኖም ናብ ሶማል ተላኢኾም። ዝተረፉ 53 ከኣ ናብ ዒን ተመሊሶም ብም/ተ የኑስ ዝተብሃለ ዓላማይ እናተኣለዩ ክሳዕ 2013 ጸኒሖም።

ኣብ 2013 ወርሒ 04 ከኣ ናብ ዊዓ ብሎክ ዓራግ ተወሲዶም። ኣብ ብሎክ ዓራግ ም/ተ ቴድሮስ ዝብሃል መራሕ ቦጦሎኒ ብዝምርሖም 8 ኣባላት እናተኣልዩ ክሳዕ ሕጂ ንቀጻሊ ተልእኾ ተዳልዮም ይጽበዩ’ለው። – ጸብጻባት ተስፋልደትን መቐለን ከም ዘረጋግጽዎ “ኣባላት ግንባር ሓርነት ኦጓዴን” ዝብል ናይ ጉልባብ ስም ዝተውሃቦም 600 ኣባላት ኣልሸባብ ብዕለት 21/07/2010 ንካልኣይ ግዜ ናብ ዒን ኣትዮም። ንኣስታት 2 ወርሒ ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ ታዕሊምን ስልጠና ነተጉትን ወሲዶም ብ29/09/10 ብ/ጀነራል ጠዓመ (መቐለ)ን ሌ/ኮ ጀማል መሓመድ ተመሪቖም። – ብዕለት 04/10/2010 ብር/ጀነራል መቐለ ብኣብራሪ ካፕተን ተስፋይ ተኽለ B-200 ነፋሪት ሒዙ ናብ መዓርፎ ነፍርቲ ዓሰብ ከይዱ፡፡ ዓሰብ ምስበጽሐ ንሓላፊ ሲቪል ኣቬሽን ኣቶ ተከስተ ተስፋይ ጸዊዑ ካብ ዝቕጽል መዓልቲ ጀሚሩ ብተኸታታሊ ን5 መዓልታት ፍሉይ ስራሕ ስለዘሎ 5 እሙናት ኣባላት መምዩ ከዳሉን ስርሖም ምስ ወድኡ ግቡእ ኣበል ከም ዝኸፈሎም ሓቢርዎ። መዓርፎ ነፈርቲ ዓሰብ ኣብቲ እዋን ናይ Ran way light (puppy light) ጸገም ስለ ዝነበሮ መቐለ ናብ ምብራቓዊ እዚ ከይዱ ምስ ኣዘዝቲ ግንባርን ሓላፊ ስለያ ግንባር ሃጸይነትን ተረዳዲኡ ከም ዝፍታሕ ኣብቲ ግንባር ብዝርከባ 10 ዓበይቲ መካይን ኣብቲ Ran way ተሰሪዐን መብራህቲ ከብርሃ ተረዳዲኦም። –

ብዕለት 6/10/2010 ብሌ/ኮ ጀማል ዝተመርሑ 571 (19 ብሕማም ተሪፎም) ዕጡቋት ኣብ በጣሓት ተጻዒኖም ካብ ዒን ንባጽዕ ከይዶም። ብጸልማት ባጽዕ ምስ በጽሑ ብመርከብ ተጻዒኖም ናብ ዓሰብ ተወሲዶም። – ብዕለት 8/10/2010 ምሸት ኣብ መዕርፎ ነፍርቲ ዓሰብ 5 ኣባላት ኣቬሽን ብሕቡእ ተዳሊዮም። እዞም ኣባላት ተከስተ ተስፋይ (ሓላፊ ሲቪል ኣቬሽን ዓሰብ)፡ ዳኒኤል መስፍን (ታወር ኮንትሮለር)፡ ዳኒኤል ተወልደመድህን (ክፍሊ ነዳዲ)፡ ብርሃኑ ኣበበ (ኣየር ሰኩሪቲ)፡ ያሬድ ኣስመላሽ (ሜትሮሎጂ) ዝበሃሉ ከም ዝነበሩ ኣብ ጸብጻብ ሰፊሩ ይርከብ። –

ዕለት 9/10/2010 ብር/ጀነራል መቐለ ምሸት 6፡00 ካብ መዕረፎ ነፍርቲ ዓሰብ ነቶም 5 ዝተመመዩ ኣኪቡ ድሕሪ ሓደ ሰዓት ኣቢላ ሓንቲ ነፋሪት ከምትምጽእን ኣብ ኣየር እንከላ ከምቲ ናይ ልሙድ በረራ ዝኾነ ይኹን ኣባል ብዛዕባ weather, passage (Person on board), departure ካልእ ሓበሬታታትን ነቶም ኣብረርቲ ከይሓቱ ኣጠንቀቖም። ቀጺሉ ካብ ምራቓዊ እዚ (ስርሒት ዞባ 04) ዝተልኣኻ መኻይን በቦታአን ክሕዛ እታ ነፋሪት ምስ መጸት መብራህቲ ከብርሃ ኣዚዙ። ካብ ሰዓት 6፡45 ጀሚሩ ኣብቲ ከባቢ ተኸዊሎም ዝጸንሑ ዕጡቓት ጉጅለ ሸባብ ናብቲ መዕርፎ ነፍርቲ ኣትዮም። – ልክዕ ሰዓት 7፡00 ብክልተ ሩስያውያን ትምራሕ Antonnov 24 (5K544) ዝብል Call sign ዘለዋ ነፋሪት ኣብ መዕርፎ ነፍርቲ ዓሊባ፡ ሰዓት 7፡45 100 ዕጡቓትን ሳናዱቕ ኣጽዋርን ሒዛ ተበጊሳ ድሕሪ 4 ሰዓት ከባቢ 11፡45 ኣቢላ ተመሊሳ ብተመሳሳሊ 100 ዕጡቋት ምስ ኣጽዋሮም ጺዒና ከይዳ። ብከምዚ ኣገባብ ኣብ ዝቀጸሉ 5 መዓልታት ክሳዕ ዕለት 13/10/2010 ብተመሳሳሊ ሰዓት እናተመላለሰት ነቶም ዝተረፉ 371 ዕጡቓት ምስ ካብ ኤምዳዳት ዝተዳለወሎም ሳናዱቕ ኣጽዋር ጺዒና ናብ ሶማል ከይዳ። ስርዓት ኢሳይያስ ምስ ዕጡቓት ተቓወምቲ ሶማል ብፍላይ ኣልሸባብ ዝምድና ከም ዘለዎ ብዝተወሰነ ደረጃ ይኣምን ኢዩ። እንተኾነ እዚ ርክባት ኣብ ፖለቲካዊን ሰብኣዊ ጥራይ ዝተደረተ ምኻኑ ይገልጽ። ካብዚ ዝተረፈ ዝኾነ ወተሃደራዊ፡ ንዋታዊን ፋይናሳዊን ሓገዝ ከምዘይገብር ይገልጽ።

እዚ ንብዙሓት ውሽጣዊ ምስጢር ንዝፈልጡ ሰባት መስደመም ’ዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት እንኮላይ ኣብ ቤትትምህርቲ ካድር ንጉዳይ ሓገዝ ግብረ-ሽበራዊ ዕጡቓት ሸባብ ኣመልኪቶም ሕቶታት ክለዓሉ ከለው እቲ ዝወሃብ እንኮ መልሲ “ካብ ቃልሲ ንናጽነት ጀሚሩ ሶማላውያን ንሰውራ ኤርትራ ዝተፈላለየ ሓገዛት ይገብሩ ስለ ዝነበሩ ኣብዚ እዋን’ዚ ከኣ ወያነ ስለ ዝወረሮም ክንድግፎም ታሪኻዊ ሓላፍነት ስለ ዘለናን ከምኡ‘ውን ናይ ጸላኢኻ ጸላኢ ፈታዊኻ ከም ዝበሃል ኣብ ምድኻም ወያነ ዕዙዝ ተራ ስለዘለዎምን ኢዩ” ዝብል መልሲ ይወሃብ። ብዝኾነ ታሪኻዊ፡ ፖለቲካዊ፡ ዲፕሎማስያዊ መለኪዒታት ክርደኣካ ዘይክእል ህግደፋዊ ፍልስፍና እምበኣር ብግቡእ ንምርዳእ ብኢሳይያስ ትእዛዝ ክሕብሐቡን ክሕገዙን ዝጸንሑ ጉዕዞ ሸባብ ብውሑዱ ምስ እንዕዘብ ይበርሃልና፡- – ኣብ 2012 ሓራካት ኣልሸባብ ኣልሙጁሃዲን (ኣልሸባብ) ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ወኪል ኮይኑ ንኽነጥፍ ብኦሳማ ቢንላዲን ምስ ዝምራሕ ኣልቃዒዳ ንኽጽንበር ብወግዒ ሓቲቱ። ኣብ 2015 መፋርቕ ከኣ ዝተዳኸመ ህልውና ሒዙ ኣልሸባብ ምስ ዓለማዊ ግብረ-ሽበራዊ ጉጅለ ISIS ንኽጽነብርን ክተሓጋገዝን ድሌት ኣርእዩ።

36 – ካብ 19 ጥሪ 2007 ጀሚሩ ሕብረት ኣፍሪቃ ነዚ ጉጅለ ከም ኣህጉራዊ ግበረ ሽበራዊ ጉጅለ ከምዝኾነ ወሲኑ ኣሚሶም AMISOM (African Union Mission in Somalia) ዝበሃል ዓቃቢ ሰላም ኣቑሙ ናብ ሶማል ሊኢኹ፡፡ ኣብ ነሓሰ 2011 ምስ መሰጋገሪ መንግስቲ ሶማል ብምኻን መጥቃዕቲ ብምፍናው ነቲ ግብረ-ሽበራዊ ጉጅለ ካብ መቋደሾን መብዛሕትአን ከተማታት ሶማልን ኣልዩዎም። ክቡራት ኣንበብቲ ሺሕ ግዜ “ናይ ጸላኢኻ ጸላኢ” ይኹን ብታሪኽ፡ ብእምነት፡ ብዶብ፡ ብቋንቋ፡ ብባህሊ ምስ ዘይመስለካ ምምስሳል ኣይባህልናን። ዓለም ምስ ዝፈንፈነቶ በብዕለቱ ደም ንጹሃን ዘፍስስ ምስ ቅርስነናን ግብረ-ሽብራን ዝስመ ብጥሩፍነት ምስ ዝሕመል እስላማዊ ጉጅለ ዝተመስረተ ህግዳፈዊ ምሕዝነት መወዳእትኡ እዚ ኮይኑ።

 3 COMMENTS

    • You are disclosed of being terrorist. Your murderer leader is still spending the revenue of our resources for DEMHIT and other mercenaries but yet you are keep denying. Tesfaldet bernente

LEAVE A REPLY