ተልእኾይ ንነዘርላንድ ብምሉእ ዓወት ተዛዚሙ!!!

0
2365


እቲ ተልእኾይ ንነዘርላንድ: ብምሉእ ዓወት ተዛዚሙ:: ሎሚ ዕለት 180-02-2016 ናብ ሃገረ እንግሊዝ ተመሊሰ ኣለኹ:: በዚ ኣጋጣሚ ኸኣ ንኹሎም ኤርትራውያን ኣሓትን ኣሕዋትን ፈተውተይን: ከምኡ ‘ውን ንኹሎም ተኸታተልቲ መርበብ ምድረ-ባሕሪ: ነቲ ንዓይ ንምትብባዕን ደኺምና ከይበልኩም ደብዳቤታት ክትጽሕፉለይ ዝጸናሕኩም ከኣ: ብጣዕሚ ካብ ልበይ ዝነቐለ ምስጋናይ ተቐበሉ::

ኣብ’ዚ ክብሎ ዝደሊ: ብዘይ ናይ’ቲ ኩሉ ዝከኣሎ ኣምላኽን: ወለንታዊ ተወፋይነት ናይ ህዝብን: እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታታት ዝረኽቦ ዝነበርኩ እንተዘይረክብ ነይረ: እቲ ተልእኾይ ሓቂ ንምርካብ ዘካየድክዎ ምርምር: እዚ ኣመዝጊበዮ ዘለኹ ዓወት ኣይምተረኽበን ኢለየ ዝኣምን::

ንእግረ መንገደይ: ኣብ’ዚ ከረጋግጸልኩም ዝደሊ ኸኣ: መርበብ ሓበሬታ ምድረ-ባሕሪ ብተወፋይነት: ኣብ’ቲ ናይ ኤርትራን ህዝባን ድልየትን ረብሓን ንፍትሕን ነጻነትን: መሰል ናይ ወዲ ሰብ ደሞክራስን ልኡላውነት: ናይ ኤርትራን ሓድነትን ምስ ብዙሕነት! ናይ ህዝቢ ኤርትራን ሓቢሩ ንኽሰርሕን ከሰላስልን ብምሉእ ልቡ ተበጊሱ ከም ዘሎ’ዩ::tsegezab G

ከም እምነት ናይ መርበብ ሓበሬታ ምድረ-ባሕሪ: ንናይ ወጻእተኛታት ሓይልታት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ኤርትራ ኢድ ኣእታውነት ኣጥቢቑ ከም ዝቋዎሞ’ዩ:: ከምኡ ‘ውን ምስ ወጻእተኛታት ሓይልታት: ኣብ ትሕቲ ምስምስ ናይ ወዲ-ሰብ መሰልን: ካልኦት ሽጣራታትን ንሃገረ ኤርትራ ንምድኻም ዝካየድ ተንኮላት ‘ውን: ብምሉእ ሓይሉ ይቋወሞ:: ብተወሳኺ ሓድነቱ ዘረጋገጸ ህዝቢ: ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ግዜን ኩነታትን: ናይ ግዳምን ውሽጥን ጸላእቱ ከሸንፍ ከም ዝኽእል ኢዩ::

ብሓጺሩ ምድረ-ባሕሪ ናይ ህዝቢ ኤርትራን: ንህዝቢ ኤርትራ ንምግልጋልን: ብንጽህና እቲ በብግዚኡ ዝቕልቐል ሽግራቱ እንዳ ኣንበበን: እንዳ ኣነጸረን መፍትሒኡ ንምንዳይ ክሰርሕ ዝጸንሐን ዘሎን መርበብ ሓበሬታ’ዩ::

እወ እቲ ዘይሽየጥን ዘይልወጥን እምነት ናይ ምድረ-ባሕሪ: ናይ ኤርትራ ሽግራት ብኤርትራውያን ጥራይ’ዩ ፍታሕ ክርከቦ ዘለዎ ዝብል’ዩ::

ምስ’ዚ ኣብ ላዕሊ ክብሎ ዝጸናሕኩ ዝተተሓሓዘ ኸኣ: በብግዚኡ ሕቶ ዝቐርበለይ ኣሎ: ንሱ ኸኣ:- ኣነ ንመንግስቲ ደጋፋይ ድ?የ ወይስ ንመንግስቲ ህግደፍ ተቛዋማይ? ዝብል’ዩ::

እምበኣርከስ ምኽረይ ነቶም ብተደጋጋሚ ከም’ዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ሕቶን: ንዕኡ ዝመሳሰልን ዘቕርቡ: ነዚ መልሲ ንምርካብ:- ነቲ በብግዚኡ ዝጽሕፎ ጽሑፋት: ከምኡ ‘ውን ነታ ኣብ ግምቦት 1992 ዝጸሓፍኩዋ መጽሓፍ ንኸተንብቡ ይዕድመኩም ዝብል’ዩ: ይኹን ድኣ ‘ምበር: ኣነ ነቲ ጸረ-ደሞክራስያዊ ተግባራት ናይ’ቲ ብህግደፍ ዝምራሕ መንግስቲ ዝቋወም ኢየ:: ናይቶም ኣብ ርእሰ ከተማ ናይ ኢትዮጵያ ኣዲስ-ኣበባ: ናይ’ቲ ዋና ጸላኢ ናይ ህዝቢ ቤት-ጽሕፈቶም ከፊቶም: ምስ’ቲ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ኢድን-ጓንትን ኮይኖም ዝንቀሳቐሱ ግን: ኣባል ኣይኮንኩን: ኮይነ ‘ውን ኣይፈልጥን:: ዘይከምቶም ምስ ወያነ ክመጻደቑ ዝውዕሉ ተቛወምቲ ኢና በሃልቲ ኤርትራውያን: ኣነ ነቲ ብወያነ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ: ከም ዋና ጸላኢ ናይ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ገይረ ኢየ ዝርእዮ:: ንህዝበይ ከኣ: ልክዕ በዚ ተረድኦ እዚ ኢየ ዘስተምህር:: ናተይ ምቅዋም ኣብ ልዕሊ ናይ ህግደፍ መንግስቲ ኸኣ: ኣብ’ቲ ናይ ሃገርነት መሰረት: ብሓፈሻ ኣብ ናይ መሰረት ኤርትራዊ ሃገርነት ብፍላይ ዝተመስረተ ኢዩ:: እዚ ማለት:- ነቲ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ብዘይ ንሕስያ እንዳ ተቛወምኩ እንከለኹ: ናተይ ምንቅስቓስን ፖለቲካዊ ዝምድናታት ግን: ነቲ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝተኸፍለ መስዋእቲ ዝተረጋገጸ ንጸጥታዊ ነጻነት ኤርትራን: ሉኡላዊ ክብራን ሓድነታን ኣብ ሓደጋ ብዘየሳጥሕ: መትከላዊ መርገጽ ሒዘ ኢየ ዝቃለስ::

ብኻልእ ኣዘራርባ: ሽሕ ‘ኳ ዘይዕረቕ ፍልልይ ምስ ህግደፍ መንግስቲ: ኣብ ሕቶ ናይ ወዲ ሰብ መሰል: ኣብ ደሞክራሲ: ኣብ ኣገባብ ምሕደራ ኤርትራን ህዝባን: ከምኡ ‘ውን ንናይ ወጻኢ ፖሊሲ ዝምልከት ነገራት እንተለኒ: ንሃገረይን ህዝበይን ብዝምልከት ግን: ኩሉ ግዜ ብዘየማትእ እሙን ኮይነ ኢየ ክሰርሕ ጸኒሐን ዝሰርሕ ዘለኹን::

ምድረ-ባሕሪ!!!

ዶርስ.ጸገዘኣብ ገብረገርግስ::NO COMMENTS

LEAVE A REPLY