ንኹሎም ተኸታተልቲ መርበብ ሓበሬታ ምድረ-ባሕሪ ኤርትራውያን ነበርቲ ነዘርላንድ/ሆላንድ!!

ኣብ’ዚ ቅንያት ኣብ ነዘርላንድ ንኹነታት ኤርትራውያን ኣመልኪቱ: ኣብ ዝተፈላለያ ጋዜጣታት ነዘርላንድ: 20 ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ከተማ ሮተርዳም ቤተ ክርስትያን ኪዳነ ምህረት ተዓሚጸንሲ ጠኒሰን: ዝብል ዜና ክጋዋሕ ከም ዝጸንሐ ብምዝካር: ኣብ ዓለም ተዘርጊሖም ካብ ዝርከቡ ኤርትራውያን: ኣብ ሓደ ናይ መዛተዩ ፓል-ቶክ ኤርትራውያን ፎር ደሞክራሲ ሩም ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ክፍሊ: ብዕለት 12-01-2016 ብዛዕባ እዚ ኣጋጢሙ ተባሂሉ ብዙሕ ዝዝረበሉ ዘሎ ኩነታት ዓመጽ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ምዝታይ: ኣብ ቤተ ክርስትያን ኪዳነ ምህረት ሮተርዳም ዓመጽ ኣጋጢሙ ተባሂሉ ዝዝረበሉ ዘሎ ዛዕባ ንምጽራይን: ንኽብሪ ኤርትራዊ ዝትንክን ዘጸልምን ኣነዋርን ኣጸያፍን ጠቐነ ንምቅላዕን ንምብዳህን: ካብ ዝተበጽሐ ስምምዕ ምርኩስ ብምግባር: መርበብ ምድረ-ባሕሪ ነዚ ኹነታት ጭቡጥ ማዕልቦ ንምብጻሕን: ነቲ ኩነታት ሓቅነቱ ንምጽራይን: ምስ ነዚ ጉዳይ ዝምልከቶም ሰብ መዚ ነዘርላንድን ካልኦት ኣካላትን ብምዝርራብ: ነቲ ንጹር ድሙቕ ሓቂ መርሚርካ ናብ ህዝብና ንምብጻሕ ክኽእል መአታን: ነበርቲ ነዘርላንድ ዝኾንኩም ኤርትራውያን ኩላትኹም: ኣብ’ዚ ጉዳይ ብዝምልከት ንእትፈልጥዎ ሓበሬታታት ኩሉ ንኽንፈልጥ ክትተሓባበሩናን: ነቲ ክውን ሓቂ ፈሊጥና ሕጋዊ መዓልቦ ንምግባር: ኣበርክቶኹም ከይፍልየና ብትሕትና ንሓትት!!!

መሰረት ናይ’ቲ ክጻረ ዝድለ ዘሎ ነጥብታት እዘን ዝስዕባ ኢየን:- 

  1. ናይ ብሓቂ ኣብ ቤተ-ክርስትያን ኪዳነ-ምህረት ሮተርዳም: እዚ ዝበሃል ዘሎ ዓመጽ ደቂ ኣንስትዮ ኣጋጢሙ ድዩ?

  2. ኣጋጢሙ እንተኾይኑ: እተን ዝተዓመጻ ኣስማተን: ኣድራሸአን ኣበይ ኢዩ?

  3. እቶም ዓሚጸመን ዝበሃሉ ዘለዉ ኸኣ: ብመሰረት ፖሊሳዊ መርመራ: ኣስማቶምን ኣድራሸኦምን ተረጋጊጹ ድዩ?

  4. ፖሊስ ነዘርላንድ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝፈልጦ ነገራት: ወይ ከም ክሲ ዝሓዞ ጭብጢ መርትዖ ኣሎ ድዩ?

  5. ፍጻሜ ናይ’ዚ ዓመጽ: መዓስ? ኣበየናይ ዕለት ተኻይዱ? ዝቐረበ መርትዖ ኣሎ ድዩ?

  6. ንምዃኑ ኤርትራውያን ኣብ ቁዱሳን ቦታታት: መራኸሲ ናይ ከም’ዚ ዓይነት ጽዩፍን ውጉዝን ዝኾነ ተግባር ይሳተፉ ድዮም?

  7. እዚ ብስም COA ተዘርጊሑ ዘሎ ሓበሬታ ዝተጨበጠ ሰነዳት ኣለዎ ድዩ?

  8. እተን ተዓሚጸን ዝበሃላ ዘለዋ ትሕቲ ዕድመ ደቂ-ኣንስትዮ ኸ: ብሕጊ COA መሰረት ናብ ካልእ ቦታታት ክንቀሳቐሳ ይፍቀደን ድዩ? ተፈቒድወን እንተኾይኑ ከም ሕጊ ናይ’ቲ ኣሰራርሓ መሰረት: መርትዖ ናይ’ቲ ዝተንቀሳቐሳሉ ሰነድ ኣሎ ድዩ?

  9. ንምዃኑ እዘን ተዓሚጸን ዝበሃላ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ: ናብ ሕጊ ብኣካል ቀሪበን ዝሃበኦ ቃል እምነት ኣሎ ድዩ?

  10. ኣመሓደርቲ ናይ’ቲ ቤተ ክርስትያን ኪዳነ-ምህረት ከ: ብዛዕባ እዚ እንታይ ኣፍልጦን ርኢቶን ኣለዎም?

በዚ ኣጋጣሚ መርበብ ሓበሬታ ምድረ-ባሕሪ: ነዚ ኹነታት ንምጽራይ ትማሊ ዕለት 15-01-2016 ኣብ ነዘርላንድ ኣትዩ ድሮ ውን ስርሑ ጀሚሩ ስለ ዘሎ: በዚ ዝስዕብ ተሌፎን ቁጽሪ 0031+685554096 ኢ-መይል tsegezabgebregergis@gmail.com ዘለኩም ሓበሬታ ክትልግሱ የማሕጽን!!!

እቶም ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ኤርትራውያን ‘ውን: በዚ ጉዳይ ንዘለኩም ሪኢቶን ሓሳባትን ንመርበብ ሓበሬታ ምድረ ባሕሪ ክትልግሱ ንጽውዕ::

ኣብ መደምደምታ መርበብ ሓበሬታ ምድረ-ባሕሪ ንእትገብርዎ ሱታፌ ብልቢ የመስግን!!!

መርበብ ሓበሬታ ምድረ-ባሕሪ