ኣብ ናይ ትማሊ ጉዕዞይ: ንገለ ናብ ማዕሙቕ ሕፍረትን ሕንከትን ውርደትን ዝሸምም: ንገለ ከኣ: ሓራ ዘውጽእ ሓበሬታ ኢየ ረኺበ!!

ናይ ትማሊ ጉዕዞይ: ኣብ መንበሪ ናይተን ኣብ ቤተ-ክርስቲያን ኪዳነ-ምህረት ተዓሚጸን ናይ ዝተባህላ ደቂ ኣንስትዮ ቦታ ኢዩ ነይሩ!!

ትማሊ ዓርቢ ዕለት 22-01-2016: ናብ’ቲ ብዙሓት ናይ ሆላንድ ጋዜጤኛታት ክውሕዝዋ ዝቐነዩ ካብ 140 ዘይበዝሑ ተቐማጦ ዘለዉዋ ቁሸት: ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ኣነዋሪ ዝኾነ ጾታዊ ዓመጽ ወሪድወን ዝተባህላ ኤርትራውያን ትሕቲ ዕድመ ጉዕዞይ ኣካይደ:: ናብ’ዛ ብዙሕ ዘይትፍለጥ ዝነበረት ሓንቲ ካብ ገጠራት ነዘርላንድ ዝኾነት ቁሸት ንኽበጽሕ ዝተበገስኩሉ ቦታ: ካብ መጠነኛ ዝኾነት ከተማ ፑርመረንድ: ካብ ጥቓ እታ ዝዓበየት ከተማ ኣምስተርዳም ገለ 20 ኪለ-ሜተር ሪሒቓ እትርከብ ከተማ ኢየ ተበጊሰ:: እቲ ጉዕዞ ብምሉኡ ብመኪና ብምንባሩ: ናብ’ቲ መጽናዕቲ ከካይደሉ ዝተበገስኩሉ ሓደ ካብ እተን ናይ ጾታ ግዳያት ዝቕመጣሉ ቦታ ኢየ ከይደ:: እቲ ጉዕዞ ንኣስታት ሰለስተ ሰዓት ወሲዱለይ: ምስ ዝነበረ ዝናብን በረድን ተሓዊስዎ እቲ ጉዕዞ ከቢድ ኢዩ ነይሩ:: ናብ’ቲ ዝበሃል ዘሎ ቦታ ኸኣ ዳርጋ ብጸልማቱ ኢየ ኣትየ:: ኣብ’ዚ ጉዳይ ከኣ: ብተወፋይነት ዝተሓጋገዘትኒ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ (name withheld) ኣብ ጉዕዞይ ምሳይ ሓቢራ ነይራ:: ሳላ ተሳትፎ እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ኸኣ: ዕዉት መስርሕ ኢየ ኣካይደ:: ኣብ’ቲ ቦታ ምስ በጻሕኩ ኸኣ: እቲ ዝምርምሮ ዘለኹ ነቲ ዘቕርቦ ዘለኹ ሕቶ ጽቡቕ ተረድኦ መአታን ክህልወኒ: እቲ ናይ መጀመርያ ሕቶ ነቶም ዝረኸብክዎም ደቂ-ተባዕትዮን ደቂ-ኣንስትዮን እዛ እትስዕብ ሕቶ ኢየ ኣቕሪበሎም::

ካባኻትኩም ካብዞም ኣብ’ዚ መዓስከር ስደተኛታት ተዓቒብኩም እትነብሩ ዘለኹም: ክንደይ እትኾኑ: ወይ ዝኾና ትሕቲ ዕድመ ኣለውኹም? ክንደይ እትኾኑ ልዕሊ ዕድመ ኸ ኣለኹም? ትብል ሕቶ ኢያ ነይራ:: ካብ’ዚ ቀጺሉ ከኣ: ኣብ’ዚ ብዛዕባኽን: ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ዘሕፍር ወረ: ወይ ዜና ብጋዜጤኛታት ሆላንድ ተዘርጊሑ ዘሎ: እንታይ ርእይቶ ኣለክን? እዚ ጉዳይ ኣብ ልዕሌኽን ተፈጺሙ ድዩ? ብኸመይ? ኣበይ? መዓስ? ብመን? ኣብ ልዕሌኽን ዘይተፈጸመ እንተኾይኑ ኸ: ክሳብ ስምክን ዘጥፈአ ዜና ዝኾነ: ኪኖ ንስምክን ‘ውን: ስም ኤርትራውያን ዘነውር ክሳብ ዝኾነ: ካብ’ዚ ስም ምጥፋእን ምጽላምን እዚ ንምክልኻል ዝገበርክነኦ ጻዕሪ እንታይ ኣሎ? ዝብል ሕቶታት ዝሓዘለ ኢዩ ነይሩ:: እቲ መልሲ ሰፊሕን ብሩህን ኣብ ርእሲ ምንባሩ: ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ጠቓሚ መግለጺ ‘ውን ኢዩ ነይሩ::

ኣብ’ዚ ከይጠቐስክዎ ክሓልፍ ዘይደሊ ሓቂ ኣሎ:: እቶም ብዕለት 18-01-2016 ኣብ ራይስ-ቫይክ (Rijswijk) ዝርከብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት:- COA-Centraal Orgaan opvang asielzoekers ( Central Organ for the Reception Asylum Seekers) በጺሐሉ ኣብ ዝነበርኩ እዋን: እቶም ናይ’ቲ ትካል ላዕለዎት ሰብ-መዚ ወሃብቲ ቓል: ናብ’ቲ እተን ግዳያት ዓመጽ ኮይነን ተባሂሉ ዝዝረበለን ዘሎ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ዝቕመጣሉ መዓስከር ስደተኛታት ንኽበጽሕን: ንግዳያት ከዘራርብ ከም ዘይክእልን: ከም ዘይፍቀደንን ኢዮም ኣፍሊጦምኒ ነይሮም:: ስለምንታይ ከምኡ ኢሎም? ንግዚኡ እቲ መልሲ ናብ ኣንበብቲ ‘ኳ ዝሓድጎ እንተኾንኩ: ኣነ ግን ሓቂ ንምርካብ ካብ ዝወሰድክዎ ከቢድ ጻዕሪ: ነተን ግዳያት ዝርከባሉ ቦታን: ነተን ግዳያት ዝተባህላ ሰባትን ብኣካል ረኺበ ብምዝርራብ: ኣዝዩ ዝምስገን ውጺኢታዊ ስራሕ ፈጺመ ኢየ ተመሊሰ::

ስለ’ዚ ብሓፈሻዊ መንገዲ ከስምረሉ ዝደሊ: እቲ ኣብ’ዚ ጉዕዞይ ዝረኸብክዎ ሓበሬታ: ንገለ ኣብ’ቲ ጉዳይ ቀጥታዊ ይኹን ተዘዋዋሪ ኢድ ዘለዎም: ናብ ማዕሙቕ ሕፍረትን ሕንከትን ውርደትን ዘእትዎም ክኸውን እንከሎ: ንገሊኦም ከኣ ሓራ ከውጽኦም ኢዩ ዝብል ግምት ኢዩ ዘለኒ::

ኣብ መደምደምታ: ነቲ ምሉእ እኩብ ጸብጻብ: ምስናይ ጭብጥታቱን ዝርዝራዊ ሓበሬታቱን ብዝደቐቐ መልክዑ በዞም ዝስዕቡ ቛንቛታት: ትግርኛ: እንግሊዝ: ነዘርላንድ: ጀርመን: ብሰፊሕ ክሳብ ዝወጽእ: ተኸታተልቲ ምድረ-ባሕሪ ክሳብ መፈጸምታ ብዓቕሊ ክትጽበዩና ንሓትት::

ምድረ-ባሕሪ !!!

ዶርስ. ጸገዘኣብ ገብረገርግስ