ኣብ ኣቀራርባ ‘ቲ ንጀነራል መስፍን ዝቐረበ ቃለመሕተት ዝተራእዩ ድኽመታት ዝገምገመ ርእይቶ!!

0
98


እቲ ንጀነራል መስፍን ሓጎስ ብኤሪሳት ዝተዳለወ ሰለስተ ክፋላት ዝሓዘ ቃለ መሕተት ብሃንቀዉታን ብተመስጦን  ተኻታቲለዮ፤

ብወገነይ እቲ ዝተገብረ ቃለ መሕተት ምስ ሰማዕኩዎ ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ፡ ምኽንያቱ ጀነራል መስፍን ነቶም ካብ ዝተፈላለዩ ጋዜጠኛታት ዝቐርበሉ ዝነበሩ ሕቶታት ትዕግስትን ልቦናን ብዝመልኦ ኣገባብ ንብሙኡ ሕቶታት ብዘግዕብ ኣገባባት ብምምላስ ዘርኣዮ ብቕዓት ዘኹርዕ እዩ። ኣብርሲኡ’ውን ነቶም ብተደጋጋሚ ዝቐርቡ ዝነበሩ ሕቶታት ትዕግስትን ልቦናን ብዝመልኦ ኣገባብ ኣዝዩ ንጹርን ብሩህን መልሲ ብምሃብ ንኩሉ ሰማዒ ዘርዊ መልሲ ከህብ ብምኽኣሉ በቲ ዝተገብረ ቃለ መሕተት ዘይዓገበ የለን ክበሃል ይከኣል።

ኣብ ኣቀራርባ እቶም ሕቶታት ብወገን እቶም ኣቕረብቲ ወይ ጋዜጠኛታት ዝርአ ዝነበረ ሞያዊ ብቕዓትን ስነምግባርን ብዝጎመሎ ኣገባብ’ዩ  ተኻይዱ ክበሃል ይከኣል። በኻልእ ኣዘራርባ ነቲ ዓቢ ግምት ዝተዋህቦ ቃለ መሕተት፡ ዘይምጥን ኣቀራርባ’ዩ  ነይሩ ክብሃል ይከኣል።

ካልእ ብወገነይ ዘይቅቡል ሕቶ እዩ ዝበልኩዎ እቲ ብዛዕባ መደብ ጉዕዞ ንትግራይ ኣለካዶ? እንተሃልዩካኸ ኣብኡ ኬድካ  ትፍጽሞ ስራሓትዶ ምገለጽካልና ተባሂሉ ዝቐረበ ሕቶ እዩ። እዚ ሕቶ’ዚ ንጀነራል መስፍን ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ዝቐርብ ሕቶ ኣይነበረን ምኽንያቱ ወላ ሓሲቡዎ እንተኾነ’ዉን ብብርቱዕ ምስጢር ክተሓዝ ዘለዎ ጉዳይ ስለዝኾነ፡ ከም ሕቶ’ውን ክቐርብ ኣይነበሮን እየ ዝብል። ምኽንያቱ ኩነታት ጸጥታ’ቲ ሃገር ብሕልፊ ከኣ ንኸም ጀነራል መስፍን ዝኣመሰሉ ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ስለዝኾነ። እዚ ማለት ከኣ ከም’ቲ ቅድሚ ሕጂ ንንዳልካቸዉ ጽገ ዘጋጠሞ  ናይ ዓፈና ሓደጋ በቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ኢሳያስ ዝመደቦም  ዓፋን ሓደጋ ከጋጥሞ ስለዘኽእል።  ብሓፈሽኡ ግን መጻኢመደባትካ’ዶ ምገለጽካልና ተባሃሉ ክሕተት ግን ግቡእ እዩ ነይሩ ከበሃል ይካኣል።

ካልእ ካብ ኣከያይዳ’ቲ ቃለ መሕተት ዝተረዳእኩዎ ጉዳይ እንተልዩ ንጀነራል መስፍን ኣብ ክንድ’ቲ በቲ ዝግብኦ መዓርግ “ህዝቢ ኤርተራ ዘሸከሞ” ማለት በቲ ሂወቱ ሙሉእ አብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘሕለፎ ግዜን ኣብ’ቲ ቓልሲ ዝነበሮ ዓቢ ኣበርክቶን፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ 1991 ዝተረኽበ ዓወት መሪሑ ዝኣተወ “ጀግና” በዓል ኣርባዕተ ከኾብ ጀነራል ተባሂሉ ከጽዋዕ ዝግብኦ ኣብ ግምት ከየእቶኻ ከም ተራ ሰብ  “ኣቶ መሰፍን” ተባሂሉ ክጽዋዕ ምስመዔይ ከየገረመኒ ኣይተረፈን።   

እዚ ጥራሕ ከይአክል፡ ካልእ ካብቶም ቃለ መሕተት ኣቕረብቲ ዝተዓዘብኩዎ  ጉዳይ እንተደኣ ሃልዩ ከኣ ንጀግና ተጋዳላይ መስፍን ዝቐርቡሉ ዝነበሩ ሕቶታት ደረጃን ክብርን ተሓታቲ ዘይሓለው ኣብርሲ ምዃኖም ጽፉፍ ምቅርራብ ዝጎደሎ ተራን ንዕኡ ዝምጥኑ  ዘይምዃኖም እዩ። እዚ ኣገባብ ኣተሓትታ’ዚ ከኣ ሞያዊ ስነምግባር ዝጎደሎ ኮይኑ እየ ረኺበዮ።  ኣስተውዕል ኣቢልና እንተደኣ ርኢናዮ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ሰብ ክቡርን ሃገራዊ ጀግናን ኣብ ርእሲ ምዃኑ ሓደ ካብቶም ዝለዓሉ ኣዛዘቲ ተጋደልት ሰራዊት ኤርትራ ኮይኑ ነቶም ብልዑል ወተሃደራዊ ኣካዳሚ ማለት ኣብ ሮያል ሚሊታሪ ኣካዳሚ ዓዲ እንግሊዝን፡ ኣብ ወስት ፖይንት ሕ.መ. ኣመሪካ ከምኡ’ውን ኣብ ስታፍ ኣካዳሚ ሞስኮ ሶቪየት ሕብረት ተማሂሮም  ልዑል ወተሃደራዊ ብቕዓቶም  ዝተመስከረሎሞ  ወተሃደራት ኢትዮጵያ ብዘሕፍር ኣገባብ ሃዶሽዶሽ ዘበለ መዃኑ ክንዝክሮን ከነኽብሮን ይግባእ።

ስለዚ ኩሉ ኤርትራዊ ዓቢ ይኹን ንእሽቶ ፖለቲካውን ዉድባውን እምነቱ ብዘየገድስ ኣብዚ እዋን’ዚ ክንርድኦ ዘለና ጉዳይ እንተልዩ  ጀነራል መሰፍን ሓደ ካብቶም ንነጻነት ኤርትራ ሂወቶም ዝወፈዩ ጀገና እዩ። ንሱ ውፉይ ተጋዳላይ ኮይኑ ንህይወቱ ከይበቀቐ ለይትን መዓልትን ንነጻነት ኤርትራ ዝተጋደለን ዘጋደለን ጀግና ኮይኑ ነቲ ኣብ 1988 ዝተበሰረ ዓወት ኣፍዓበት ብጅግንነት ዘበሰረ እዩ።

ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ነገር እንተልዩ ከኣ ጀነራል መሰፍን ሓደ ካብቶም ንነጻነት ኤርትራ ገዚፍ ኣበርክቶ ብጽንዓት ዝገበሩ ኾይኑ ብፉሉይ ኣበርክትኡ ከኣ ናይ ጀነራልት መዓርግ ብህዝቢ ኤርትራ ተዋሂቡዎ’ እዩ ክበሃል ይከኣል። ብኣበርክትኡ ከኣ ንኾርዕን ንሕበንን። እንተኾነ ግን በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ኣብ ኣቀራርባ እቶም ጋዜጠኛታት ሞያዊ ጉድለታት ይርአ’ኳ እንተነበረ ቀንዲ ኣበርክትኡን ትሐዝቱኡን ግን ነዚ ኣብዚ እዋን’ዚ ንሃገርና ኤርትራ ኣጋጢሙዋ ዘሎ ኩነታት ዘብርህን ተስፋ ዝህብን ኮይኑ ረኺበዮ’ለኹ።

ጸጋዘኣብ  ገብረጊርግስ

Mdrebahri.comNO COMMENTS

LEAVE A REPLY