ኣዚዩ ህጹጽን ኣገዳስን መጸዋዕታ ንኹሉኹም ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ተቐማጦ ዋሺንግተን ዲሲ፣ መሪላንድን ቪርጂንያን!

0
59


ኣቐዲምና ዕዙዝ ሰላምታና ነቕርበልኩም። ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ህዝብናን ሃገርናን ንኹሉ ብሩህ ስለዝኾነ፡ ኣብቲ ንህዝብናን ሃገርናን ንምድሓን እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ ዝብል ኣገዳሲ ሕቶ ኣቓልቦኩም ክንስሕብ መሪጽና ኣለና። ነዚ እዋናዊ ሕቶ ንምምላሽ ህዝብና ካብ ጻት ንጻት ይኣክል ኢሉ ከም ቆፍኡ ዝተተንከፎ ንህቢ፣ ነዚ ፍትሒ ኣልቦ ዲክታተርያዊ ጉጅለን አተሓሳስብኡን፣ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ናብ ናይ ታሪኽ ጎሓፍ ንምድርባይን ቅዋማዊትን ዲሞክራስያዊትን ኤርትራ ንምህናጽን ካብ ኩሉ ጊዜ ንላዕሊ ቆሪጹ ብሕብረት ተላዒሉ ኣሎ። ነዚ ሰራውሩ ዘርጊሑ ንኩሉ ጸጋታት ህዝብን ሃገርን ብምምጣጥ ኣብ ምንዋሕ ዕድመ ስልጣን ሓደ ውልቐ መላኪ ዘባኽንን ንሃገርና ናብ ዋጋ ዕዳጋ ንምእታው ዝሰርሕ ዘሎ ጉጅለ ገጢምና ክንስዕር ዘለና እንኮ ኣማራጺ ሕጅውን ሓድነትና እዩ።

ስለዝኾነ’ዩ ድማ ኩሎም ደለይቲ ፍትሒ በቢኸተምኦም ተጠርኒፎም ባይቶኦም ዘቑሙ ዘለዉ። ኣብ መውዳእታ ድማ ዓለምለኻዊ ባይቶ ብሙቛም ንኽሉ ግዳማውን ውሽጣውን ቃልስና ብምትሕብባርን ምውህሃድን ነዚ ኩሉ ጠንቂ ሓሳረ መከራ ሕዝብና ኮይኑ ዘሎ ስርዓት ብምምሓው፣ ኣምሳይኡ ፍትሓዊት፣ ዲሞክራስያዊትን ቅዋማዊትን ዝኾነት ኤርትራ ንምትካል እዩ። ስለዝኾነ’ዩ ድማ ንሕናውን አብዚ ዘይተርፍ ዓወት እጃምና ንምግባር፣ ከም ዓለምና ናይ ከተማና ባይቶ ንሙቛም ኣብ ምሽባሻብ ኣበርቲዕና ንነጥፍ ከምዘለና ብዓቢ ፍናን ከነበስረኩም ንፈቱ።

ሓያል ባይቶ ኣብ ዲስን ከባቢኣንሙቛም ሓበን ኩሉ ደላዪ ፍትሒ እዩ። ዘለና ብዝሒ ህዝብን ስትራተጂካዊ ኣቀማምጣን ንቃልስና ሙቹእ ባይታ ክፈጥረልና ከሎ፣ በቲ ሓደ ወገን ድማ ሰፍ ዘይብል ዕዮን ሓላፍነትን ዘሰክመና ታሪኻዊ ተልእኾ እዩ። ነዚ በዳሂ ዕዮ ንምግጣምን፣ ንኹሉ ተጻባኢ ሽርሕታት ህግደፍ ንምምካትን፣ ኩለመዳያዊ ዓቕምናን ክእለትናን ናብ ሓደ ምእካብ ብግዲ ከድልየና እዩ። ኩላትና ደለይቲ ፍትሒ፣ ካብ ሕሉፍ ተመክሮታትና ተማሂርና፣ ነቶም ናኣሽቱን መዳናጉይትን ፍልልያትና ንጊዚኡ ኣወንዚፍና፣ ኣብቶም ቀንድን ወሰንትን ዝኾኑ ጉዳያትና ብምቱካር፣ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ኣብ ሓንቲ ጽላል ባይቶ ከተማና ተማኢኪልና ንኽንቃለስ ታሪኽ ይሓተና ኣሎ።

መሰረት ባይቶና ካብ ህዝቢ ብህዝብን ንህዝብን ኮይኑ፣ ህዝቢ ባዕሉ ሙሉእ ብሙሉእ ዝቆጻጸሮ ህዝባዊ ትካል ክኸውን እዩ። እዚ ትካል ዝመሓደረሉ ቅዋምን ምምሕዳራዊ ዓንዲ ሕግን ክህልዎን፣ ወከልቱ ድማ ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ክመርጽን እዩ። ካብ ሕጂ ንደሓር ንህዝቢ ዘገልግሉ መርሕቲ’ምበር ከም ስርዓት ህግደፍ ብህዝቢ ዝግልገሉ ገበርትን ሓደግትን መራሕቲ ቦታ የብሎምን። ህዝቢ ባዕሉ ወሳኒ መጻኢ ዕድሉን ብዓል ሙሉእ ስልጣንን ክኸውን እዩ። ህዝቢ ባዕሉ፣ ጽቡቅ ንዝሰርሑ ወከልቱ ከደይብ ሕማቅ ንዝሰርሑ ድማ ከውርድ ስልጣኑ ኣብ ኢዱ ክጭብጥ እዩ።  እዚ ዓይነት ኣካይዳ ኩላትና እንብህጎን እንምነዮን’ዃ እንተኾነ ዛጊት ኣብ ግብሪ ዘይወዓለን ብመትከል ክንሰርሓሉን ከነማዕብሎን ዘለና ኣማራጺ ዘይብሉ መገዲ እዩ። ነዚ ንምትግባር’ውን ከጋጥሙና ዝኽእሉ ብደሆታት ቀለልቲ ክኾን እይኮኑን፣ ይኹን’በር ንዘለና ሃብታም ዓቅምታት ህዝብና ብምጥቃም ብሕብረት ኢሂን ሚሂን ብምብህሃል፣ ብፍቅርን ተወፋይነትን እንተሰሪሕና ብርግጽ ክንዕወት ኢና!

ነዚ ናይ ኩላትና ራኢ ክዉን ንምግባር ግን ካብ ነፍሲ ወከፍና ዝድለዩ ክልተ ወሰንቲ ነገራት ኣለዉ፣ ቀዳማይ ኣብቲ ብደርጃ ከተማና እነቑሞ ባይቶ ንኩሎም እንፈልጦም ደለይቲ ፍትሒ ሒዝና ብምምጻእ ብኣካል ኣብቲ እንጋባኣሉ ጊዜን ቦታን ተረኺብና ወከልትና ክንመርጽን ክንምረጽን ኮይኑ ካልኣይ ድማ ወከልትና ምስ መረጽና ነቲ ብወከልትና ዝወጽእ ናይ ስራሕ መደባት ንትግባሬኡ ብኹሉ ዓቅምና ብትግሃትን ተወፋይነትን ምስራሕ እዩ። እዚ ምስንገብር፣ ምስ ካልኦት ባይቶታት ኢድ ንኢድ ተታሓሒና ዓወትና ከነቓላጥፍን ክንጭብጥን ኢና!

ዕለት፡

መጋቢት (March) 14, 2020 ቦታ: 620 Michigan Ave, NE Washington D.C. 20064 ሰዓት፡ 2፡00 ድ.ቀ. – 12፡00 ፍርቂ ለይቲ (Father O’Connell Heritage Hall – Catholic University) ብደሓን ምጹ!

ሓይሊ ዕማም ሓድነት ባይቶ ዋሺንግተን ዲሲ፣ መሪላንድን ቪርጂንያንNO COMMENTS

LEAVE A REPLY