እቲ ብኩዋ (COA): ኣብ ልዕሊ ቅድስቲ ቤተ-ክርስትያን ኪዳነ-ምህረት ዝተሰንዘረ ናይ ጾታዊ ዓመጽ ክሲ: ጻዕዳ ሓሶት ምዃኑ:ምድረ-ባሕሪ ብዘየዳግም ኣረጋጊጹ!!!

20
12530


 ጋዜጣዊ መግለጺ!!!

tsegezab Gኩሉኻትኩም ተኸታተልቲ ምድረ ባሕሪ ከም እትፈልጥዎ: ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚረ ክሳብ ሕጂ: እቲ ብኩዋ (COA) ኣብ ልዕሊ ቅድስቲ ቤተ-ክርስትያን ኪዳነ-ምህረት ዝቐረበ ክሲ መሰረት ብምግባር: ካብ ዝኾነ ጸግዒ ነጻ ዝኾነ መርመራ ከካይድ ጸኒሐ ኢየ::

ከም’ቲ ብማዕከናት ዜና ሆላንድን ጋዜጣታትን ክቐርብ ዝጸንሐ: እተን ኣብ ቅድስቲ ቤተ-ክርስትያን ኪዳነ-ምህረት ተዓሚጸን ዝብሃላ ትሕቲ ዕድመ ዝርከበአን: ልዕሊ 20 ዝኾና ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ: ካብ’ቲ ዝወረደን ጾታዊ ዓመጽ ጥንሲ ከምዝሓዛ ‘ውን: ክዝረበሉ ጸኒሑ ኢዩ:: እምበኣር እዚ ክሳብ ሕጂ ከካይዶ ዝጸናሕኩ ነጻ ዝኾነ መርመራ ናይዚ ክውንነት እዚ: ሓቂ ንምርካብ ዝካየድ ዝነበረ መስርሕ መርመራ ኢዩ::

ነዚ ብጋዜጣታት ሆላንድ ብዙሕ ዝተዘርበሉ ጉዳይ ዓመጽ ደቂ-ኣንስትዮ: ኣብ ቤተ-ክርስትያን ኪዳነ-ምህረት መርመራ ከካይድ እንከለኹ: ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ዝርከቡለን መዓስከር ስደተኛታት በጺሐ: ምስ ብዙሓት ናይ ኤርትራ ማሕበረ-ሰብ ኣባላትን መራሕተንን: ብደረጃ ኣኼባን ውልቅን ተመያይጠን ተራኺበን ኢየ:: እዚ ዝተኸተልክዎ ኣገባብ ከኣ: ሓፈሻዊ ተረድኦ ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ እዚ ተፈጺሙ ዝተባህለ ኣጸያፊ ዝኾነ ጾታዊ ዓመጽ: ሓበሬታ ንምእካብን ኣመለኻኽታኦም ኣብ’ዚ ዛዕባ ንምምዛንን ኢዩ ነይሩ::

ከምኡ ‘ውን ክልተ ግዜ: ነቶም ኣብ ማእከላይ መደበር ፖሊስ ሮተርዳም ዝርከቡ: ናይ ገበን ወንጀል መርመራ ሓለፍቲ ዝኾኑ ሰበ-ስልጣን ፖሊስ ተራኺበ: ዕሙቕ ዝበለ ምይይጥ ኣካይደን: ናይ ሓሳብ ምልውዋጥ ገይረ ኢየ:: እቲ ግዜ ኸኣ: ነዚ ንምግባር ኣብ ነፍስ-ወከፍ ዘካየድክዎ ርክብ ኣስታት ክልተ ሰዓት ግዜ ወሲዱለይ ኢዩ:: እቲ ኹሉ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ገበን ወንጀል መርመራ ሰበ-ስልጣን ፖሊስ ዘካየድክዎ ምይይጥን ዝርርብን ከኣ: ብኣውድዮ ሪኮርድ (ድምጺ ተቐሪጹ) ተቐዲሑ: ብስርዓት ተሰኒዱ ዘሎ ኢዩ:: ብዘይካ እዚ ‘ውን: ምስቶም ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ራይስ ቫይክ ዝርከቡ: ናይ ኩዋ (COA) ወከልቲ: ንኽልተ ግዜ ረኺበዮም ኢየ:: ሽሕኳ ምሳይ ተራኺቦም: ካብ ልቢ ዝነቐለ ድልየት ስለ እቲ ዘምጸኣኒ ጉዳይ ክዘራረቡ ቅሩባት እንተዘይነበሩ: ኣነ ግን ደፋፊአ: ስለ’ቲ ጉዳይ ሕቶታት ኣቕሪበ: ዓሚቕን ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ክትዕን ኣካይደ ኢየ::

ኣብ’ቲ ብስም ኦራንየ ዝጽዋዕ መዓስከር ስደተኛታትን: ኣብ’ታ ኦራንየ ተባሂላ እትጽዋዕ ቁሸት: ንኽልተ ግዜ በጺሐ ኢየ:: ነተን ኣብ’ቲ መዓስከር ስደተኛታት ኦራንየ ዝርከባ: ብትሕቲ ዕድመ ዝተገልጻ: ናይ’ቲ ተፈጺሙ ዝተባህለ ጾታዊ ዓመጽ ግዳይ ኢየን ዝተባህላ ደቂ-ኣንስትዮ: በብሓደን: ብሓባርን ንነዊሕ ሰዓታት ዝወሰደ ቃለ-መሕትትን: ብዕላል መልክዕን ዝርርብ ኣካይደ ኢየ::

ብተመሳሳሊ መንገዲ ‘ውን: ማለት:- በብውልቅን ብሓባርን: ነቶም መንእሰያት ደቂ-ተባዕትዮ: ኣብ’ቲ እተን ተዓሚጸን ዝበሃላ ዘለዋ ደቂ-ኣንስትዮ ዝርከባሉ ቦታ ዝቕመጡ: በቲ ተፈጺሙ ዝተባህለ ዓመጽ ንዝህልዎም ሪኢቶን ሓሳባትን ንምፍላጥ: ካብ ኣስታት ሓደ ሰዓት ዘይውሕድ ግዜ ብምውሳድ ዝርርብ ኣካይደ ኢየ::

ነታ ብጋዜጣታት ሆላንድን: ብኩዋን (COA) ማእከል ጾታዊ ዓመጽ ዝተፈጸመላ ተባሂላ ዝተጠቕሰት: ቅድስቲ ቤተ-ክርስትያን ኪዳነ-ምህረት ‘ውን: ካብ ኣርባዕተ ግዜ ዘይውሕድ ጉዕዞ ብምክያድ: ብኣካል ከይደ በጺሐ: ውሽጣውን ግዳማውን ኣቛውማኣ ዘይረ ተዓዚበ ኢየ:: ሓደ ሰንበት ከኣ: ኣብ’ታ ቤተ-ክርስትያን ዝካየድ ቅዳሴ ተኻፊለ ኢየ:: ምስቶም ቀንዲ ኣካየድቲ ናይ’ታ ቤተ-ክርስትያንን: ከምኡ ‘ውን ምስቶም ዋና ቀሺ ዝርርብ ኣካይደ ኢየ:: እቲ ዝተዘርበ ዝርርብ ከኣ: ሕብእ-ብእ ዘይብሉን: ቀጥታውን ኮይኑ: ነቲ ግሉጽ ሓቂ ንምርካብ: ንኹሉ ዘቕረብኩሎም ሕቶታት ‘ውን: ብኣገባብን ብዘዕግብን መንገዲ መሊሶምለይ ኢዮም::

እምበኣርከስ ከም’ዚ ኣብ ላዕሊ ጠቒሰዮ ዘለኹ: ድሕሪ’ቲ ካብ ዝተፈላለየ ኣኼባታትን ርክባትን ዘካየድክዎ ኣገዳስን ወሳንን ዝኾነ ሓበሬታታት: ማለት:- ዝተፈላለየ ኣገባባት ናይ ምርምርን: ክፉትን ብዝእመንን መንገዲ ገይረ ድሕሪ ምእካበይ ኢየ: ውጺኢት ናይ’ዚ ነጻ ዝኾነ ዘካየድክዎ ምርምር: እነሆ ብ”ጋዜጣዊ መግለጺ!!!” መልክዕ ገይረ ሎሚ ዘቕርቦ ዘለኹ::

እምበኣር: እቲ ሓቂ ረኺበዮ ዘለኹ ካብተን ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ኦራንየ ዝርከባ ደቂ-ኣንስትዮ: ዝኾነት ትሕቲ ዕድመ ተባሂላ ዝተመዝገበት የላን:: ካብተን ዘለዋ ደቂ-ኣንስትዮ ‘ውን: ዝኾነ ዓመጽ ዘጋጠማ ይኹን: ካብ ሓዳራ ወጻኢ ጥንሲ ዝሓዘት ጓል-ኣንስተይቲ ብፍጹም የላን::

ነዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ መደምደምታ ክበጽሓሉ ዝኸኣልኩ ኸኣ: ነተን ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ኦራንየ ዝነብራ: እዚ ዝስዕብ ቀጥታውን ተዘዋዋርን ወሳኒ ሕቶ ምስ ኣቕረብኩለን: ካብ’ቲ ዝሃባኒ ወሳኒ ምላሽ ብምግብጋስ ኢዩ:: እቲ ዘቕረብኩለን ሕቶ ኸኣ: ከም’ዚ ዝስዕብ ዝብል ኢዩ ነይሩ:-

ክንደይ ካባኻትክን ኢየን: ኣብ’ዚ መዓስከር ስደተኛታት: ብመዝገብ ትሕቲ ዕድመ ዝነብራ? ክንደይ ካባኻትክን ከ: ጾታዊ ዓመጽ: ኣብ’ቲ ብስም ቅድስቲ ቤተ-ክርስትያን ኪዳነ-ምህረት ሮተርዳም ዝፍለጥ ናይ እምነት ቦታ: ኣብ ልዕሌኽን ተፈጺሙክን? ወይ ኣጋጢሙክን? ዝብል ነበረ::

እቲ ቀጥታውን ኣገዳስን ወሳንን ዝኾነ: ካብተን ቃለ-ምልልስ ዘካየድኩለን: ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ኦራንየ ዝርከባ ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ: ዝኾነት ካብኣተን ትሕቲ ዕድመ ተባሂላ እትቕመጥ ከም ዘይብለንን: እቲ ቦታ መንበሪ ናይ ልዕሊ ዕድመ ዝኾኑ ስደተኛታት ምዃኑን: ካብኣተን ይኹን: ካብ ካልእ መዓስከራት ስደተኛታት ከኣ: ዝኾነ ናይ ጾታዊ ዓመጽ በደል: ወይ ገበን ዝተፈጸመላን: ዘጋጠማን ጓል-ኣንስተይቲ ከም ዘየላን: ብዘየወላውል መንገዲ ብንጹር መሊሰናለይ:: እዚ ኸኣ: ብቐጥታ ምስ’ቲ ብኩዋን (COA): ብናይ ነዘርላንድ ጋዜጣታትን ክዝርጋሕ ዝጸንሐ: ኣብ ሓቂ ዘይተሞርኮሰ ወረታት ከም ዝገራጮ ኢዩ ዘረድእ::

ኣብ’ዚ ኣጥቢቐ ከስምረሉን ክገልጾን ዝደሊ ወሳኒ ነጥቢ ኣሎ:: እዚ ማለት ከኣ:- ኣብ’ቲ ኣብ ዕለት:- 03-02-2016: ኣብ ማእከላይ መደበር ፖሊስ ሮተርዳም: ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ገበን ወንጀል መርመራ ፖሊስ ዘካየድክዎ ርክብ: ነዚ ልዕል ክብል ዝገለጽክዎ: ኣብ ቅድስቲ ቤተ-ክርስትያን ኪዳነ-ምህረት ተፈጺሙ ዝተባህለ ጾታዊ ዓመጽ ዝምልከት ጉዳይ: እቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ገበን ወንጀል መርመራ ፖሊስ ሮተርዳም ከም ዝሓበሩኒ: ንሳቶም ይጠቕሱ:: ”ንሕና ኣባላት ፖሊስ ገበን ወንጀል መርመራ ሮተርዳምን: ናይ ሮተርዳም ናይ ኣኽባር-ሕጊ ክፍልን: ነቲ ኣብ ጋዜጣታት ነዘርላንድ ዝተናፈሰ ወረ ምርኩስ ብምግባር: ሓቂ ንምርካብን: ገበነኛታት ናብ ፍርዲ ንምቕራብን ኢልና: ኣፈናዊ መርመራ ኣካይድና ኢና::” ዝብል ሓበሬታ ኣተንቢሆምለይ ኢዮም::

ይኹን ድኣ ‘ምበር: እዞም ላዕለዎት ሓለፍቲ ፖሊስ ገበን ወንጀል መርመራ ሮተርዳም: ሓበሬታኦም ብምቕጻል ከም ዘብርሁለይ: ”ክሳብ ሕጂ ብዝገበርናዮ ኣፈናዊ መርመራ: ተዓሚጸ!!! እትብል: ብግሊ ዝቐረበት ጓል-ኣንስተይቲ ትኹን: ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ: ኣብ ቅድስቲ ቤተ-ክርስትያን ኪዳነ-ምህረት ተዓሚጸን!!! ዝብል ትካል ይኹን: ቤት-ጽሕፈት: ክሲ ዘቕረበልና ኣካል ክሳብ ሕጂ የለን:: ኣብ’ቲ ተፈጺሙሉ ዝተባህለ ቦታ ‘ውን እንተኾነ: ነቲ ፍጻሜ ዝምልከት ዝተረኽበ ጭቡጥ ሓበሬታ ይኹን ኣሰር ኣይረኸብናን::” ክብሉ ኢዮም ኣነጺሮምለይ:: ”ኣብ ከም’ዚ ኩነታት: እንታይ ሒዝና ኢና መርመራ ከነካይድ? እንታይ መሰረት ብምግባር ኢና ኸ? ብዘይተመስረተ ሕጋዊ ክሲ: ሰባት ክንቅይድ ወይ ክንኣስር?” ኢዮም ኢሎምኒ::

ካብቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ገበን ወንጀል መርመራ ፖሊስ ሮተርዳም ከም ዘረጋገጽክዎ ከኣ: ኣብ ጥሪ 14-2016: ሓደ ዓቢዩ ኣኼባ ተኻይዱ ከም ዝነበረ ኢዩ:: እዚ ንናይ ነዘርላንድ ኪኢላታት ማለት:- ወከልቲ ናይ ኩዋ (COA): ወከልቲ ኒዶስ NIDOS: (እዚ ኒዶስ ዝብሃል ትካል’ዚ: ንትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ዑቕባ ዝሓተቱ መንእሰያት ዝከላኸልን: ዝሕሉን ኢዩ::) ወከልቲ ሚኒስትሪ ፍትሕን ጸጥታን: ወከልቲ ቤት ጽሕፈት: ዋና ኣኽባሪ ሕጊ: ወከልቲ ሃገራዊ ፖሊስ ነዘርላንድ: ወከልቲ ናይ ሮተርዳም ፖሊስ: ወከልቲ ሓለፍቲ ኪኢላታት: ማእከል ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት: ወከልቲ ተጸዋዒ ስደተኛታት ነዘርላንድ: ከምኡ ‘ውን: ወከልቲ ሓለፍቲ ናይ ቲብሩክ ዩኒቨርስትን: ኣመሓደርቲ ከተማ ሮተርዳምን ዝተሳተፍዎ ሰፊሕ ኣኼባ ኢዩ ነይሩ::

እዘን ኣብ ላዕሊ ተጠቒሰን ዘለዋ ትካላትን: ሰብ-መዝን: ኣብ’ቲ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ዝተኻየደ ሰፊሕ ኣኼባ: ብዛዕባ ጾታዊ ዓመጽን ንዑኡ ዝመሳሰል ዛዕባታትን ኣልዒለን: ሰፊሕ ክትዕን ምይይጥን ናይ ሓሳብ ምልውዋጥን ከም ዘካየዳ: ነቲ ኣብ ልዕሊ ቅድስቲ ቤተ-ክርስትያን ኪዳነ-ምህረት ተፈጺሙ ተባሂሉ ዝተዘርበ ጉዳይ ብዝምልከት ግን: ካብ’ቲ ላዕለዎት ሓለፍቲ ገበን ወንጀል መርመራ ፖሊስ ሮተርዳም ዝሃቡኒ መግለጺ ዝፍለ መረዳእታን: ሓሳብን ከም ዘይኮነ ብዘየማትእ ሓቢሮምኒ::

ካብ’ዚ ክሳብ ሕጂ ክገልጾ ዝጸናሕኩ ፍልይ ዝበለ ጉዳይ ዘረጋገጽክዎ ሓቂ ግን ኣሎ:: ንሱ ኸኣ:- እተን ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ኦራንየ ቃለ-ምልልስ ዘካየድኩለን ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ ከም ዘብርሃለይ: ”ሓደ ምሸት ንሓንቲ መንእሰይ ኤርትራዊት ጓል-ኣንስተይቲ: ኣብ’ቲ ኦራንየ ተባሂሉ ዝጽዋዕ መዓስከር ስደተኛታት: ሓቢራ ምሰአን እትነብር: ኣብ’ቲ እትነብረሉ ገዛ: ጾታዊ ዓመጽ ከም ዘጋጠማ” ኢየን ገሊጸናለይ::

ከም’ቲ መግለጺ ናይተን ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራውያን: እታ ግዳይ ዓመጽ ዝኾነት ኤርትራዊት ጓል-ኣንስተይቲ: ከም’ቲ ኩሉ ግዜ እትገብሮ: ካብ ገዝኣ ወጺኣ: ምሕዳራ ናብ ቤታ ምስ ኣተወት: ንኽትድቅስ ክዳውንታ ኣውጺኣ: ናይ ለይቲ ክዳና (ብጃማ) ተኸዲና: መብራህቲ ኣጥፊኣ ንኽትድቅስ ናብ ዓራታ ምስ ወደቐት: ሓደ ገጹ ከተለልዮ ዘይከኣለት ሰብ: ካብ ተሓቢኡሉ ዝነበረ ትሕቲ ዓራታ ዝወጸ ወዲ ተባዕታይ መጺኡ ከም ዝጎበጣን: ኣፋ ዓቢሱ ከም ዝዓመጻን: ከም ሳዕቤኑ ኸኣ: ዘይተደልየ ጥንሲ ከም ዝሓዘትን: ነዚ ዘጋጠማ ዘይተደልየ ጥንስን ኩነታት ዓመጽን ኣመልኪታ: ነቶም ኣብ’ቲ መዓስከር ስደተኛታት ኦራንየ ዝርከቡ ሓለፍቲ ኩዋ ድሕሪ ምሕባራ: ነቲ ብዓመጽ ዝሓዘቶ ድቂ ዘይተደልየ ጥንሲ ‘ኳ እንተተነጸለላ: ነቲ ጉዳይ ንዝፈጸመ ገበነኛ ንምርካብ ዝተኻየደ ፖሊሳዊ መርመራ ይኹን: ቁጽጽርን ሕጋዊ መስርሕን ከምዘይተኻየደ ኢየ ክፈልጥ ኪኢለ:: እዚ ከም ዓቢ ሚስጢር ብሓለፍቲ ኩዋ (COA) ዝተታሕዘ ፍጻሜ ክፍለጥ ዝኸኣለ ኸኣ: እታ ኣብ እዋን ጥንሲ ምንጻል ዝተርጎመትላ ጓል-ኣንስተይቲ: ነቲ ፍጻሜ ኣመልኪታ ንኻልኦት ሰባት ስለ ዝተዛረበት: እቲ ኩዋ (COA) ብሚስጢር ዝሓዞ ናብ ግዳም ብምልሓኹ ኢዩ ክፍለጥ ተኻኢሉ::

ሽሕ ‘ኳ ናይ’ቲ መዓስከር ስደተኛታት ኦራንየ ኣመሓደርቲ: ግዳይ ጾታዊ ዓመጽ ዝኾነት ጓል -ኣንስተይቲ: ነቲ ዘጋጠማ ዘይተደላዩ ጥንሲ ንኽትንጽሎ እንተተሓጋገዝዋ: ከም ዝተነግረኒ እዚ ዓቢ ገበን: እሞ ኸኣ ኣብ ውሽጢ ትሕቲ ምምሕዳሮም ዝተፈጸመ ገበን: ናብ ዝኾነ ይኹን መደበር ፖሊስ ንኽጻረ ኢሎም ኣየሕለፍዎን:: ንባዕላቶም ‘ውን ጽንኩርን: ብሰነድ ዝተታሕዘ መርመራ ኣየካየዱን:: እዚ ፍጻሜ እዚ ብዘየማትእ መንገዲ ዘርእየና: ናይ ኩዋ (COA) ሓለፍቲ ምምሕዳር: ብሓላፍነት ዝጎደሎ ኣካይዳን: ብሕጊ ዘሕትትን መንገዲ ዝሰርሑ ምዃኖም ኢዩ:: እዚ ኸኣ: ሕጋዊ ተሓታትነት ዘኸትል ገበናዊ ፍጻሜ ኢዩ::

በቲ ሓደ ወገን ከኣ: ዝኾነ ቅንጣብ መረጋገጺ ዘየለ እንከሎ: ካብ’ቲ ኣብ ቅድስቲ ቤተ-ክርስትያን ኪዳነ-ምህረት: ኣብ ልዕሊ ጾታዊ ዓመጽ ተፈጺምወን ዝበልወን ደቂ-ኣንስትዮ ዝዘርግሕዎ ወረ:  ንቐንዲ ፖለቲካዊ መኽሰብ ንምርካብ ኢሎም: ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ከም ዝበሉሉ: ኣብ’ቲ ዝተዘርገሐ ወረ ተዓዚብና ኢና::

እምበኣርከስ: ድሕሪ እዚ ኹሉ ንጹር መብርሂ ምሃበይ: እቲ ኣንጻር ኦርቶዶክሳዊ ቅድስቲ ቤተ-ክርስትያን ኪዳነ-ምህረት ሮተርዳም ዝተወርየ ወረ: ኣብ ዘየጠራጥር ሓሶት ዝተሞርኮሰን: ዝተኣልመን ምዃኑን: እቲ ዕላምኡ ኸኣ ንሓደ ሕቡእ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ንምስሳይ ኮይኑ: ካብ’ቲ እገዳ ኣንጻር ኤርትራ ብሕቡራት ሃገራትን ኣብ ሓሶት ዝተሞርኮሰ: ንሃገረ ኤርትራ ስማ ኣጥፊእካ: ብቁጠባዊ ማሕንቆ ክሳዳ ሓኒቕካ ንምድኻማ ዝካየድ ዘሎ ስዉር ተልእኾ: ዝተፈልየ ኮይኑ ኣይረኸብክዎን::

ብኻልእ ኣዘራርባ: ኣብ’ዚ ዘካየድክዎ ናይ መርመራ ስራሕ: ብዘየማትእን ብዘየወላውን መንገዲ: ኦርቶዶክሳዊ ቅድስቲ ቤተ-ክርስትያን ኪዳነ-ምህረት ሮተርዳም: ካብ’ዚ ብጋዜጣታት ነዘርላንድን: ኩዋን (COA): ኣብ ሓሶት ዝተሞርኮሰ ጸለመን ክስን: ዝኾነ ክንዲ ፍረ ኣድሪ!!! ‘ውን ትኹን: ዝተመራስሐ ኢድ ከም ዘይብሉ: ምሉእ ብምሉእ ንጽህናኡ ዝሓለወ: ነጻ ምዃኑ ኢየ ኣረጋጊጸ::

እቲ ሓቂ እዚ ኣብ ላዕሊ ጠቒሰዮ ዘለኹ ካብ ኮነ: ኩዋ (COA) ይኹን: ናይ ነዘርላንድ ጋዜጣታት: ከምኡ ‘ውን: ኩሎም ናይ ነዘርላንድ መንግስታዊ ትካላት: ብቐጥታን ብተዘዋዋሪ መንገድን: ንኦርቶዶክሳዊት ቅድስቲ ቤተ-ክርስትያን ኪዳነ-ምህረት ሮተርዳም: ኣብ ምጽላምን ምንዋርን ዝተኻፈሉ: ብዘይ ውዕል ሕድር: እቲ ሓቂ ብጋዜጣዊ መግለጺ ክፉት ዝኾነ ይቕሬታ: ንኦርቶዶክሳዊት ቅድስቲ ቤተ-ክርስትያን ኪዳነ-ምህረት ሮተርዳምን: መራሕታን ኣካየድታን: ኣብ ውሽጣ ዝቕድሱ ኣቕሽሽትን ድያቆናትን: ከምኡ ‘ውን: ነቶም ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ኣብ ሆላንድ ተዓቒቦም ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት: በዚ ጉዳይ ንዝተተንከፉን ዝተጎድኡን ኩሎም: ይቕረታ!!! ክሓትዎምን: ብሕጋዊ መንገዲ ኸኣ: ክኽሕስዎምን ይግባእ!! ክብል ምድረ ባሕሪ ጻዊዒቱ የመሓላልፍ::

ዝርዝራዊ ሰፊሕ መግለጺ: ብመልክዕ ጸብጻብ ክቐርብ ስለ ዝኾነ: ኣብ ዝመጽእ ተኸታተሉ:-

ምድረ-ባሕሪ!!!

ዶርስ. ጸገዘኣብ ገብረገርግስ:20 COMMENTS

 1. ዝኸበርካ ዶርስ ጸገዝኣብ
  እዚ ዘካየድካዮ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ኣዝዩ ዝድነቕ ኢዩ። ነቲ ናይ ሓሶት ጸለመ ድማ ምሉእ ብምሉእ ኣቃሊዕካዮ ኢኻ’ሞ ስለ እቲ ዕቱብ ስራሕካ ድማ ኩልና ኤርትራውያን ከመስግነካ ይግባእ። ካብ ሓደ ምሁርን ዓቕምን ዘለዎ ኤርትራዊ ክገብሮ ዘለዎ ስራሕ ሰሪሕካ። ንስኻ ንኹሎም ኤርትራውያን ምሁራት ኣብነት ኢኻ። ካልኦት ድማ ነዚ ናትካ ኣብነት ተኸቲሎም ንስለ ሓቂ ደው ክብሉን ንሽም ሃገሮምን ህዝቦምን ብዘይ ፖለቲካዊ ጸግዕነት ክካላኸሉ ይግባእ።
  ዶርስ ጸገዝኣብ፡ ሓንቲ ሕቶ ኣላትኒ፡ ውጽኢት መጽናኦትኻ ከምዚ ዝገለጽካዮ ካብ ኮነ፡ ቤተክርስትካን ኪዳነ ምህረት ነተን ዘጸለመአ ትካላት ብሕጊ ክትከሰን ትኽእል’ዶ?
  የቐንየለይ
  ሮማይ ኣብርሃም

  • Dear Brother/Sister Romay Abraham,

   Thank you very much for your messages of encouragement and solidarity. I am glad that you enjoyed reading my recent article.

   As to your question, yes the Kidane Mihret Eritrean church based in Rotterdam has a legitimate cause to bring COA to the court and request full compensation for defamation. I indeed encourage the Eritrean church to take court action against COA and the journalists who participated in spreading the false and alarming news to the Dutch public without caring the damaging effect the sensational news could have on the church and Eritreans at large.
   With kind regards,
   Tsegezab Gebregergis

 2. Opinion
  After getting into the COA allegations, next time, I hope Mdrebahri will tell us about what is going on inside the church itself. Since there is no clear link between COA and the church, the source of the problem(alligations) could simply be from within the church. Hence based on my past experience in the Eritrean Diaspora churches I provide my opinion that could highlight some of the lingering problems in the churches. I summarize my current and past opinion in two parts. The first part has already been published at the Mdrebhari website but I am adding it to part II now for consistent reading.
  Part I.
  There seems clear power struggle in the church and is similar to what happened in Seattle about a couple of years ago. A Group of people who said they sympathize with justice seekers and happened to have a majority in the administration of the church blackmailed the priest and throw him out of the church. Then they changed the lock and told the priest not to be seen around the church. Now they have all the resources of the church, appointed their own priests and control the administration. It is a sad story but it is true. I support that churches need to be out of politics but what happened in Seattle is the reverse. More or less you can say the church in Seattle was out of politics and now it is in politics. As a result it lost almost half of its worshippers. I believe this trend will continue in other places and will lead to the split of the churches involved in such situation. The sad part of it is people who have the interest of controlling the resources of the churches tend to brand themselves as opposition. That is not good for the opposition either. From what I have seen in Seattle what triggered the takeover of the church was job opportunity in the church (to hire relatives to serve as priests), financial greed and need to elevate your status in the society by controlling religions institutions. The majority of the people need to know those issues and devise a strategy to overcome them before they become other long lasting problems.
  Having said that it is important to understand the actors of such unholy activity in a holly place. The players are divided into three major groups. These are some business people who cater their services to the Eritrean community, recently immigrated priests and Deacons, and other people, often are members of opposition groups.
  Business people
  This group has very strong interest in controlling the church and ultimately the daily life of the worshipers. For this group of people the church is the major platform for visibility and prospecting business. This group of people could be a force for good but when it suspects things might be going against its business interests it could be very destructive. It tends to play a major insider role in appointing priests and church board members. In most cases its activities are not visible because it does not want to offend any of the groups in the church who could be potential business customers. Hence the destructive work is always shrouded in secrecy and done from behind.
  Recent immigrant (priests and Deacons)
  Currently we see more priests and Deacons immigrating from Eritrea than before. Up on arrival in the host county this group is highly dependent on the Eritrean Diasporas community churches. However since the number of churches in the Diaspora is limited, up on arrival in the host country, the group is known to create chaos and confusion in the churches as a means to get access and potentially employed in the Diaspora churches.
  This category also includes recent immigrants who experienced conflict and division with fellow Eritreans when they were in refugee camps in Ethiopia. The refugee camps in Ethiopia are a place where Eritreans learn regionalism and it is done on purpose. Hence this group learned enough how to hate its fellow Eritreans and its tolerance level is very low. Thus when the opportunity for conflict arises it tends to be aggressive and very eager to take control at any cost. This group is often known to be member of an opposition group.
  Others who support the two groups above
  The other category includes people who has been living in the west for so many years and did not get the chance to reconcile with the current government in Eritrea or who were members of the current government and left the county in the recent years. This group witnessed and participated in the splitting wave of Eritrean churches in the Diaspora a decade ago. Because this group cannot visit Eritrea, it is always angry and tends to vent its anger on any one who it thinks has connection with or supports the government in Eritrea. This group is includes members of opposition groups and participates in the unholy activity to make sure that its economic or political benefits are addressed. Often it plays as a messenger of group 1.
  Suggested activities to protect the churches from takeover by unholy groups
  1. The roles and responsibilities of church Board members, Deacons and priests in the church need to be spelled out clearly.
  2. The hiring and firing of priests and Deacons need to follow regular human resource procedures.
  3. Finances of the the church needs to be managed by professional people. Since this a bone of contention between the different groups it needs to be managed by independent party.
  4. Boards members need to come from diverse groups and family members or people who hail from the same region should not be allowed to serve in the same board.
  5. Diaspora churches need to be under the Eritrean Orthodox Church based in Eritrea. However they need to scale down their participation in politics. Since they are serving all Eritreans, regardless of their political orientation, churches political activities could be destructive. However churches could still be active in solving social problems in Eritrea. Supporting martyred families, the poor, the elderly and orphanages are some of them.
  THE END

 3. besmeab weweld wemenfes qdus ahaduamlak amien, egziabhier amlak abkulu hiwetka msaka ykun aqmka traywn zeykone liliaqmkawn zikeyd srah u emokea absidet gziekan srahkan nay erefti seatatka wn sewika nezi nayawet srah msrahka nay behaqi egusn qnaen seb nska neza nay hji seat tray ziy konkas n kulom aqmi ena halewom gn kea nay eritria wey nay adom guday kem zey mlketom belal tray zisemewo abi memhr eka btami xbuq srah zeyqeni ayweled qenae bhzbun hagerun amlak mska ykun ¨¨”

 4. tenks mdre bahri
  bhaki tehagisna mechem egziabhier xama dkhamkum yhabkum nhna ertrawyan wala ab sdet nhalu ember,
  kdus bahlnan emnetnan kdsnanan nmhlaw ade koyna zexleletna bitekrsiyan kidane mhret iya .abotat kahnat diyakonat mezemran memahran zeyfleyuwa kdsti sfra iya .
  nezi kulu ab sdet mexiu zelo hzbna dma bmerihnet abenefsi abotat kahnanat ztmekn kal kidan ziasrn zkorbn .kota kulu menfesawi agelglot zrekb abza brkhtn kdstn sfra eyu . nezi riu zkene seytan /seb mesel seytanz/ dekisu ayhaderen .nmkhfa tegayyu betri haki tketn ember aytsbern kemzbehal kea ,enho lomi xeba astikhumuna ,nezi mskrnetkum azina ena amesgenku, berekhet adiena kdsti dngl maryamn teradanet kdusann xega goytanan medhaninan eyesus krstos msakhum ykhun ybl. amien. kab keshi fessehaye leiden holland.

 5. Thanks for the great job you have performed in extracting the truth out of the erroneous news spread all over the world in such few days.This is what a true Eritrean has to do regardless of what political inclination or stand he/she has. Whenever any issue arises which does not reflect Eritrea in its true picture and gives a distorted impression of Eritrea and its people, every Eritrean citizen must stand-up against the odds to reveal the right picture.

  May Allah bless you and reward you indeed for the great job.

  Abdulrahman Imam

  • Dear Brother Abdulrahman Imam,

   I thank you very much for your wonderful and kind letter. I appreciate it very much.
   May Allah/God bless you also with your entire family.
   With my kind and fraternal greetings.
   Tsegezab Gebregergis

 6. ሰላም ክቡር ሓው ዶክተር ጸገዝኣብ ፡ ብሓቂ ክልተ ዓብይቲ ክብርታት ረኺብካ ፡ ቤት ኣምላኽ ብምጽራፋ ካብ ለንደን ተበጊስካ ብናይ ግሊ ወጻኢታትካ ንኩሉ እቲ ሓቅታት ክትረክብ ምኽኣልካ ብኣምላኽ ዓስቢ ፡ብድኩማት ሰባት ድማ ሞጎስን ክብርን ዝግብኣካ እዩ ፡፡ እቶ ቤት ኣምላኽ ዘነወሩ ድማ ብኣንጻሩ ብኣምላኽ መርገም ማለት ሓጥያት፡በዞም ምድራውያን ሰባ ድማ ሑሱራትን ፍንፉናትን ፡ኣብ ዘይረብሕ ሽንኮለል ዝብሉ ስራሕ ኣልቦ ዝጠፈሹን እዮም ፡፡ ዝክበርካ ዶክተር ካልእ ብዙሕ ብሚድያታት ዝፍኖ ሓሶታት ኣሎም እሞ ፡ ከምዚ ጌርካ አንፈት ጉዕዝኦም ከተፍልጦም ብኣኽብሮት እሓትት ፡፡

 7. Thank you very much for your-deep investigation you carried out about The sex allegation of Eritrean girls in Orthodox church in Rotterdam. there are people and religious organisations who are making assumptions of our religion and to disintegrate the orthodox christian believers.We are one and united we must defend our religion. You have done a good job and you are successful.

  best regards

  Iyassu Isaac ( Abamechiniq london )

 8. ብስም ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቁዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን !
  ዝከበርካን ዝተፈተካን ዶ/ር ጸገዛኣብ ብመጀመርያ ሰላምታይ የቀድም ።ቀጺለ ክብለካ ዚደሊ እዚ ከይተሃለልካ ደኪመ ከይበልካ ነዚ ሓቂ ብምብጻሕካ ብሽም ቤተክርስቲያን ክዳነ ምሕረት ብሽም ኩኩ ክርስትያም ኣዜ ከየመስገንኩካ ክሓልፍ ኣይደልይን ንምንታይ ‘ከም ኦርቶደክስ ወይ ከም ኤርትራዊ ሽምና ንምክፋእ ኣብ ጋዜን faecbook ተዘርጊሑ ኽትሪኦን ክትሰምዕ ብጣዕሚ የሕርቀካ እዩ ‘ሞ ደጊመ ከመስግነካ ይፈቱ ነቶም ካልኦት የሕዋትና ዲማ ከምዚ ናትካ ክኮኑ ኣምላክ ይሓግዝ። ኣነ ክብል ደልዮ ዘሉኩ እዞም ኣብ ኦራንየ ዘሉዉ ብጣዕሚ ኣብ ክርስቲያናዊ ሂወት ቡዙሕ ፈቲናምና ኢዮም ዋላ ኣነ ንባዕለይ ኣብኡ ነይረ እየ ጸሎት ንምንታይ ትገብሩ አሎም ክሳብ ወረቀት ኣፈሪሞምና አቲ ወረቀት ክሳብ ብሓይሊ ኣፈሪሞምኒ ።ስለዚ ኩቡር ሓውና ዶ/ር ጸጋዝኣብ ዝከኣል እንተኮይኑ ካብ
  1 ካብ ምንታይ ተበጊሶም ኮመኡ ገሮም
  2ማሕበር ኪዳና ምሕረት ነዘን ዘጸለመአን ክትከሰን ትክእልዶ
  3 ትሕቲ ዕድመ ኣብ’ቲ ቦታ የለን ናይ ልዕሊ ዕድመ እዩ
  4ኣብ’ቲ ቦታ ምፍልላይ ኣሎ ንምንታይ ዩ ማለተይ ሰራሕተኛ ሶርዮውያን ኣለዉ ግን ነቲ ኤርትራዊ ኣይግደሱሉን ኢዮም ።ደኪመ ከይበልካ ለዊጢ ክትገብሮሎም ብትሕቲና ይምሕጸነአካ እግዚኣብሄር ሚኣካ ይኩን ኣሜን ኣሜን ኣሜን

 9. Nay behaki hawna docter tsegazeab amlak nay zemene agelgilotka yibarikelka zedenik tarik iyu amlak baelu yexebikelna hawina dima kale hiwet yesmialna bidgame kale hiwet yesmialna amen amen amen

 10. nay bhaki des zebl srah eika serihkan tsiarkan emo egzabiher yhagzeka bzyada ka ab tv nederland knsemon kfnon kelo hasot mkanu kfeltun ksmaen kelo btaemi des mbelena neru dors hawna

LEAVE A REPLY