እቲ ዘይተጋህደ ሚስጢር! ሓጺር ድሕረ ባይታ ማእሰርቲ: ሓርበኛ ተጋዳላይ! ቢተወደድ ኣብርሃ!!

4
2699


 

ተጋዳላይ ቢተወደድ ኣብርሃ: ሓደ ካብቶም ብንእስነቱ ኣብ መጀመርታ ሰብዓታት ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ዝተሰለፉ: እዛ ሃገር ከም ሃገር ኣለዉኒ ኢላ እትሕበነሎም ኣርካናት ጅግንነትን: ብልሒ ተጸዋርነትን: ተውህቦኣዊ ኣመራርሓን ዝተዓደሉ: ልሉይ ተቓላሳይ ኢዩ:: ኣብ’ቲ ህዝባዊ ሓይልታት ኣብ 1977 ኣብ ፋሕ (ፋሕ: መጸውዒ ስም ናይ ቦታ ኢዩ::) ዘካየዶ 1ይ ውድባዊ ጉባኤ ኸኣ: ቢተወደድ ኣብርሃ ሓደ ካብቶም ብዕድመ ዝነኣሰ ኣባል ማእከላይ ሽማግለ ህዝባዊ ግምባር ሓርነት ኤርትራ ኮይኑ ዝተመርጸ ኢዩ::

ሓርበኛ ቢተወደድ ኣብርሃ: ካብ ጽባሕ ነጻነት ኤርትራ ኣብ ማእሰርቲ ካብ ዝዳጎን: ድሮ 24 ዓመቱ ኣቕጺሩ ኣሎ:: ኩልና ከም ዝተኸታተልናዮ ኸኣ: እዞም ኩሎም ኣብ መሳርዕ ህዝባዊ ግምባር ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሒ ሓላፍነት ዝነበሩ ገዳይም ተጋደልቲ: ከም መባእታ ሕቶ ሰብኣዊ መሰል ምርኩስ ብምግባር ‘ውን: ንሓንቲ መዓልቲ ‘ውን ትኹን: ንስም ሓርበኛ ቢተወደድ ኣብርሃ ኣመልኪቶም ተዛሪቦም ዘይፈልጡ ምዃኖም ክዝክር እንከለኹ: እቲ ምስጢር መመሊሱ ኢዩ ናብ ማዕሙቕ ባሕሪ ዝወስደኒ::

ሕስብ እሞ ኣብልዎ! ንእስንአቱ ነዛ ክንኮነላ ኢና ዝብሉዋ ዘለዉ ሃገረ ኤርትራ ዝወፈየ: ዝፈልጥዎ ብጻዮም ዘኪሮም ንስርዓት ህግደፍ ራሕሪሖም መጺኦም ኣለዉ ኣብ ዘዝተባህለሉ እዋን: ንስም ቢተወደድ ኣብርሃ ምጽዋዕን: ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸምን: ጌና ‘ውን ዝፍጸም ዘሎ ኢ-ሰብኣዊ ዝኾነ ናይ ማእሰርቲ ሕቶ ኣልዒሎም: ንሓርነት ቢተወደድ ኣብርሃ ዝኾነ ጻዊዒት ዘይምግባሮምሲ እንታይ ኮን ይኸውን እቲ ሚስጢሩ? ዶ ናይ ኩሎም የእዳው ኣብ ልዕሊ ቢተወደድ ኣብርሃ ስለ ዝዓለበትን: ጌና ‘ውን ቢተወደድ ኣብርሃ ቅድሚ ምቕያዱ: ንናይ ኩላቶም ናይ ጥልመት ጎደና ኣቐዲሙ ብምፍላጡ: ብሓባር ይነቕፎምን ይግስጾምን ስለ ዝነበረ ኢዮም: ሎሚ ኣብ’ቲ ውሽጢ ስርዓት ከለዉን: ካብ’ቲ ስርዓት ምስ ሃደሙን: መርገጾም ኣብ ልዕሊ ሓርበኛ ቢተወደድ ኣብርሃ ዘይተቐየረ ዘሎ?

ኩሎም ከም ዝሰማምዕሉ: ሓርበኛ ቢተወደድ ኣብርሃ: ኣብ’ቲ ንኤርትራ ሓራ ንምግባር ዝካየድ ዝነበረ ቃልሲ: ህዝባዊ ሰራዊት ናብ ኣስመራ ገጹ እንዳገስገሰ እንከሎ: ዓሰብ ኣብ ትሕቲ ጸላኢ ብምንባራ: ነዛ ወደብ እዚኣ ጸላኢ ፈልዩ ክከላኸለላ ስለ ዝኽእልን: ናይ ወገን ሓይሊ ከኣ: ናይ ቀረብን ጠለብን ሎጀስቲካዊ ዓቕሚ ክውሕዶ ስለ ዝኽእል: ንኹሉ ተጻዊሩ ነዛ ወደብ ካብ መግዛእታዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ: ነጻ ክገብራ ዝኽእል ኣሃዱ ህዝባዊ ሰራዊት መን ኢዩ? ብማለት ማእከላይ ሽማግለ ህዝባዊ ግምባር ሓርነት ኤርትራ: ብደረጃ ፍሉይ ኣኼባ ንውሳኔ ክቐርብ እንከሎ: ንገረዝግሄር ዓንደማርያም (ውጩ)ን: ንምኽትሉ ዝነበረ ቢተወደድ ኣብርሃን ኢዩ ካብ ምሉእ ናይ’ቲ ግምባር ኣዘዝቲ ሰራዊት ፈልዩ ረቒሑ ዝመረጾም:: ኣብ’ዚ እንታይ ክንርዳእ ንኽእል: ቢተወደድ ኣብርሃ ኣርሒቑ ዝጥምት መራሒ ጥራይ ዘይኮነ: ኣብ ዓውደ ኩናት ብስትራተጂካዊ ክእለት መሪሑ ዘዐውት ኪኢላን: እሙንን: ውፉይን: ምኩርን ወትሃደር ከም ዝነበረን ኢና እንርዳእ: እሞ ነዚ ጅግና እዚ ዝኸሓደት ልቢ: ሎሚ ከመይ ኢላ ኢያ ብሓደ ረፍዲ ነጺሃ: ነቶም ንፋስ ኣዱንያ ንነስተማቕር ዘለና: ሓራ ክንገብረኩም ትብለና ዘላ! እዝስ ይእመን ዶ ይመስለኩም? እምበኣር: ነዚ ኣሚንካ ምቕባል: የዋህነት ጥራይ ኢዩ ክኸውን ዝኽእል::

ኣብ’ዚ ንእግረ መንገደይ ክጠቕሶ ዝደሊ: እቲ ዝተፈልጠ መበል 16 ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዝነበረ ኣብርሃም ሊንከን: ኣብ’ቲ እዋን ናይ ዝነበረ ናይ ባርነት ግዝኣት ንኸብቅዕ ዓቢ ግደ ዝተጻወተን: ከም ውጺኢቱ ኸኣ: ብሕሉፋት የማናውያን ዝተቐትለ: ኣብ ሓደ እዋን ከም’ዚ ክብል:- ሓደ ኣገዳስን ለባምን ምኽሪ ሂቡ ነይሩ:: ፕረዚደንት ኣብርሃም ሊንከን ይጠቅስ:- ”ዝኾነት ሃገር ንጀጋኑኣ ዘይተኽብር እንተኾይና: ቀጻልነት ህላዌኣ ከተረጋግጽ ኣይትኽእልን ኢያ::” እዚ ጥቕሲ እዚ ንስለ ዘረባ ዝተዘርበ ኣይኮነን: እንታይ ድኣ? ወድ ሰብ ኣብ ቀጻልነት ህላዌኡ: ክስዕቦን ከኽብሮን ዘለዎ መሰረታዊ ነጥቢ ኢዩ:: ስለ’ዚ ንሕና ኸ: ካብ’ዚ ዓቢ ለባም ምኽሪ እዚ ወጻኢ: ነዛ ሃገር ኣለናልኪ ዝብልዋ ከም በዓል ቢተወደድ ኣብርሃ ዝኣመሰሉ ጀጋኑኣ: ኣብ ትሕቲ ጸልማት መሬት ከቲትና ንኣስርን ነሳቕን እንተኾይና: ኣብ ልዕሊ ኣርካን ጀጋኑና ዝህልወና ክብሪ ሚዛኑ እንታይ ኢዩ ክበሃል? በዚ መልክዕ ንጓዓዝ እንተኾይናኸ: እቶም ካብ ጀጋኑና ወሪሶም ቀጻልነት እዛ ሃገር ከረጋግጹ ንዝደልዩ መንእሰያት ከኣ: እንታይ ዓይነት ውሕስነትን ተወፋይነትን ኢና ንገድፈሎም ዘለና? በዚ ትዕዝብቲ እዚ ኸ: ውርሻ መንእሰያትና ፍርሕን ምስቁርቋርን ድዩ ክኸውን ዝድለ ዘሎ? ብኸም’ዚ ኸ: ቀጻልነት እዛ ሃገር ከነውሕስ ንኽእል ዶ? ኣይመስለንን! ኣብ’ዚ ገበን ዝፈጸመ ሰብ ኣይተኣሰር ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ: ዝኾነ ገበን ዝፈጸመ ሰብሲ የተኣሰር:: ግን: ሕጊ መእሰሪኡ ይፈለጥ:: ኣብ መሰረታዊ ነጥበይ ክምለስ: ንቢተወደድ ኣብርሃ ዘእሰረ ነጥቢ ግን: ጽኑዕ ሃገራውነቱን: ትንቢት መጻኢ ራእይ ሕመረት ህላዌ ሃገራውነቱን: ተበጃውነቱን ኢዩ የእሲርዎ ዘሎ:: ንኸም’ዚ ዝበለ ኣርካን ብልሓትን ተወፋይነትን ጅግንነትን ዝኾነ ሰብ ከ: ሓወልቲ ትሰርሓሉ ‘ምበር: ምስ ናይ ባዕዲ ሓይሊ ተመሳጢርካ ትኣስሮ ዲኻ? ግሉጽ ንምዃን: ንቢተወደድ ኣብርሃ ካብ ዘእሰሮ ቀንዲ ነጥቢ: ጌጋ ስለ ዝፈጸመ ዘይኮነ: ንሃገራዊ ረብሓ ኤርትራ ስለ ዘቐደመ: ከም ሳዕቤኑ ኸኣ: ናይ ሽዑ መራሕ ኢትዮጵያ ዝነበረ መለስ ዜናዊ: ኣብ ክንዲ ምስራቕ! ከሊኡና: ምስራሕ! ከሊኡና: ብዝብል ምስምስ: ናብ መንግስቲ ኤርትራ ጥርዓን ብምቕራብ: መንግስቲ ኤርትራ ኸኣ: ንስርዓት ወያነ ንምሕጓስ ኢሉ ምስ ቀየዶ: ክሳብ ለይተ ሎሚ ኣብ ማእሰርቲ ዝበሊ ዘሎ ሓርበኛ ኢዩ:: ካብ’ዚ ዘይቅየር ሓቂ እዚ ብምብጋስ ኢዩ ከኣ: ምድረ-ባሕሪ ቅጽበታዊ: ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ-ኩነት: ሓርበኛ ተጋዳላይ ቢተወደድ ኣብርሃ ንኽፍታሕ ዝጠልብ ዘሎ:: ንኽፍታሕ ምጥላብ ጥራይ ‘ውን ዘይኮነ: ድሕሪ ምፍትሑ ‘ውን: ነቲ ኣብ ኤርትራ ክቐውም ዝድለ ዘሎ ሓቀኛ ደሞክራስያዊ መንግስቲ: ናብ ነባሪ ቅዋማዊ ምስግጋርን: ነባሪ ሰላምን ዘለዎ ስርዓት ንምምጻእ: እቲ እንኮ ነዚ መድርኽ ዝበቅዕ እሙን መራሒ ምዃኑ ብምግንዛብ: ንድሕነት ሉኡላውነት ሃገረ ኤርትራን ህዝባን: ላዕለዋይ ኢድ መሪሕነት ኤርትራ ክርከብ ኣለዎ ኢሉ ዝጸቕጠሉ ዘሎ: መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኸኣ: ነዚ ኣሚኑ ኣብ ምፍታሕ ሓቐኛ መራሒኡ ሓርበኛ ቢተወደድ ኣብርሃ: ኢድ ንኢድ ተተሓሒዙ ኣብ ዓለም ዝርከብ ኣፍደገ ኤምባሲታት ኤርትራ: ናይ ተቛውሞ ድምጹ ከስምዕ ዘለዎ:: ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣርካን ጅግንነት ዝኾኑ ንጹሃት ሃገራውያን ሓርበኛታት: ኣብ ትሕቲ ጉድጓድ ወኻርያ ኣስፊርካ: ሓድነትን ሉኡላውነትን ሃገር ክትዕቅብ ከም ዘይከኣል: ነፍስ-ወከፍ ሰብ ክርደኦ ዘለዎ ሓቂ ምዃኑ ጸቒጠ ከስምረሉ ይደሊ:: እቲ ተሓቢኡ ዝጸንሐ ሚስጢር ማእሰርቲ ሓርበኛ ቢተወደድ ኣብርሃ ኸኣ: እዚ ኢዩ ነይሩ:

ምድረ-ባሕሪ!!!
ጸገዘኣብ ገብረገርግስ::4 COMMENTS

  1. In hope of finding new, yet unspoken info, I read the whole article with passion. My eyes were eager to see the “Secrets” of why Gen. Bitew had to be forgotten behind bars. The title given is very catchy. However, this composition doesn’t give anything new. I hope u will rewrite it with more information next time…

  2. In hope of finding new, yet unspoken info, I read the whole article with passion. My eyes were eager to see the “Secrets” of why Gen. Bitew had to be forgotten behind bars. The title given is very catchy. However, this composition doesn’t give anything new.

  3. Ja like Betwede and Dr Asefaw Tekest those who say ….what right to the nation from the beginning they got an opposition not form The Eritrean presedent but form ……..those ?Lets history speake him self….
    From what I heard form his friends and others Betweded is not the persone of Revenge.Some one tolde me that if Betweded out tomorrow he work positively for the general goal of the nation…..he he a great forgever.

  4. ኣባኻ ዘለኒ ኣኽብሮት ክገልጽ ይደሊ Dr. ጸገዘኣብ

    “ኩሎም ኣብ መሳርዕ ህዝባዊ ግምባር ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሒ ሓላፍነት ዝነበሩ ገዳይም ተጋደልቲ: ከም መባእታ ሕቶ ሰብኣዊ መሰል ምርኩስ ብምግባር ‘ውን: ንሓንቲ መዓልቲ ‘ውን ትኹን: ንስም ሓርበኛ ቢተወደድ ኣብርሃ ኣመልኪቶም ተዛሪቦም ዘይፈልጡ ምዃኖም ክዝክር እንከለኹ : እቲ ምስጢር መመሊሱ ኢዩ ናብ ማዕሙቕ ባሕሪ ዝወስደኒ::”
    ናብዛ ጽሑፍ ክምለስ ካብቲ ኣርእስቲ ተበጊሰ ካብዞም ሰበስልጣን ነበር ገለዶ ተረኪቡ ኢለ ተሃንጥየ፥ ደጋጊመ ኣንቢበዮ ብክልቲኡ ቋንቋ ዝተጻሕፈ ፥ እቲ ምንታይ ሕቶ ናይ ኩላትና ስለዝነበረ፡፡ ኮይኑ ግና ሓድሽ ነገር ኣይረኸብኩላን፡፡

LEAVE A REPLY