እንሆ! እቲ ናብ ዓወት ከብጸሓና ዝኽእል: ኣገባብ ቃልሲ!!!

ኣብ’ዚ ኣቐዲመ ክገልጾ ዝደሊ: ብዛዕባ እዚ ኣገባብ ቃልሲ እዚ ንኽጽሕፍ ዘገደደኒ መሰረታዊ ነጥቢ: እታ ትማሊ ብረት ተጠቒምና ነጻ ዝገበርናያ ኤርትራ: ሃገርና ብነጻነትን ደሞክራስያን ሓሳብካ ምግላጽን: ምእካብን: ብጉሉጽ ምድጋፍን ምቅዋምን እንተዝፍቀድ ነይሩ: ናብ’ዚ ሕጂ ዝገልጾ ዘለኹ ናብ ዓወት ከብጸሓና ዝኽእል ኣገባብ ቃልሲ ዝብል ኣምር ሂበ ኣይምጸሓፍኩን ነይረ:: እዚ ማለት ከኣ: ኣብ’ዛ ትማሊ ደምና ከፊልና ነጻ ዝገበርናያ ሃገርና ኤርትራ: እዚ ኣብ ላዕሊ ዝገለጽክዎ መሰላት ስለ ዝተሓረመና ኢዩ:: ናብ’ዚ ቀጺለ ዝጠቕሶ ዘለኹ ናብ ዓወት ከብጸሓና ዝኽእል ኣገብባ ቃልሲ ምንጻር ዝጽሕፍ ዘለኹ::

ካብ’ዚ ብምቕጻል ከኣ: እቲ ህልዊ ኩነታት ከም’ዚ ዝስዕብ ገይረ ክገልጾ ይፈቱ:-

ኩላትና ከም እንርደኦ: ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ምልካዊ ምምሕዳር ስርዓት ህግደፍ ንኣስታት 25 ዓመት እዚ ክበሃል ዘይከኣል ኣስካሕካሕን ኣዋራድን ህይወት ኣሕሊፉ ኢዩ:: ገና ‘ውን የሕልፍ ኣሎ::

እዚ ስርዓት እዚ ብዘይ ሕግን ኣገባብን: ልክዕ ከም ናይ ውልቂ ድዃን ገይሩ ነዛ ሃገር የካይዳ ስለ ዘሎ: ካብ ሕማቕ ናብ ዝገደደ ደረጃ ኣትያ ትርከብ:: እዚ ማለት ከኣ: ኣብ ውሽጢ እቲ ሰላማዊ ህዝቢ ኤርትራ: ብዓይኒ ጥርጥርን ዘይምትእምማንን ተኪእዎ ይርከብ::

ስለ’ዚ እዚ ተጠቒሱ ዘሎ ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ጉዳይ: ውዕል ሕድር ከይበልካ መፍትሒ ክርከቦ እዃ እንተኾነ: ይኹን ድኣ ‘ምበር: እቲ ምትዕርራያት ኣብ ውሽጢ ሕብረተ-ሰብና: ኣብ ትሕቲ ምልኪ ህግደፍ ክሳብ ዝሃለወ ግን: ክትግበር ከም ዘይከኣል ኣቐዲምና ምርዳእ ከድልየና ኢዩ::

እምበኣርከስ እቲ ኩነታት ከም’ዚ ካብ ኮነ: እቲ ስዒቡ ዝመጽእ ሕቶ: ብቀዳምነት እንታይ እንተተገብረ ይሓይሽ? ዝብል: ግዜ ዘይህብን እዋናዊ ሕቶ ኢዩ:: ብናተይ ኣረኣእያ: ነዚ ጨዃንን ብዘይ ወገንን ሃይማኖትን ኣውራጃዊ ፍልልያትን ብኣልማማ: ወይ ብጅምላ ንምሉእ ህዝብና ከጽንት: ደይ መደይ ኢሉ ለይትን መዓልትን ይሰርሓሉ ስለ ዘሎ: ነዚ እከይ ተግባራት ንምፍሻል ንሕና ንፍትሕን ደሞክራስን ተቓለስቲ: ከም ዓሰርተ ኣጻብዕትና ሓድነትና ኣትሪርና ክንቃለሶ: ክንገጥሞ ይግበኣና::

እዚ ግዜ ዘይህብ ውድዓዊ ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን: ብእዋኑ ተግባራዊ ዝኾነ ግብረ መልሲ: ወይ ከኣ ስጉምቲ እንተ ድኣ ዘይሂብናሉ ግን: ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን ህላውነቱን ቀጻልነቱን: ኣብ ሓደጋ ክኣቱ ይኽእል ኢዩ:: እምበኣርከስ ካብ’ዚ ቀጺልና: ነዚ ዓበይቲ ሃገራዊ ዕማማት ብዝጸፈፈን ዝቐልጠፈን ኣገባብ ክካየድ: እንታይ ዓይነት ዕዉት ኣገባብ ቃልሲ ምስ እንኽተል ዝብል ሕቶ: ብጣዕሚ ኣገዳሲ ይኸውን::

ስለ’ዚ ምስ እዚ ኣብ ላዕሊ ተባሂሉ ዘሎ ንምትእስሳር: ብቐዳምነት ኣብ’ዚ ክጥቀስ ዘለዎ ነጥቢ እዚ ዝስዕብ ኢዩ:-ካብ’ቲ ዘሎ ታሪኻዊ ሓቅታት ብምብጋስ: ማለት:- ዓለም-ለኻውን ከባብያውን ኩነታት ምስ እነንብብን እንርዳእን: እቲ ኣረጊት ኣገባብ ቃልሲ: ማለት:- ካላሽን ኮቭ ተሸኪምካ ንበረኻ ወፊርካ: ንህዝቢ ወዲብካን ኣንቂሕካን ዓድታት ብብሓደ ነጻ እንዳውጻእካ: ንኸተማ ንምምራሽ: ኣብ’ዚ ዘለናዮ ክፍለ ዘመን: እዚ ዓይነት ኣገባብ ቃልሲ ተደላይነት የብሉን:: ኣይከኣልን ኢዩ ‘ውን::

እዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ተግባራዊ ክኾነሉ ዘይክእል ምኽንያት ከኣ: ማለት:- ዕጥቃውን ዝተናውሐ ብረታዊ ቃልሲ ተግባራዊ ክንገብር ዘየኽእለና ምኽንያት ከኣ: ህዝቢ ኤርትራ ካብ’ቲ ታሪኻዊ ዝኾነ መሪርን ዘሕዝንን ተሞክሮኡ ብምብጋስ: ደቁ ንዝተናውሐ ኩናት ክህብ ቁሩብ ዘይምዃኑ ኢዩ::

እምበኣርከስ እታ እንኮ ኣማራጺት: ነቲ ሃገራውን ህዝባውን ዕማማት ብዝጸፈፈን ብዝቐልጠፈን መንገዲ ከዐውተና ዝኽእል ኣገባብ ቃልሲ: ህዝቢ ኤርትራ ብምሉኡ ክካፈሎ ዝኽእል ህዝባዊ ናዕቢ ብዝተወደበ ኣገባብ ምስ እነለዓዕል ጥራይ ኢዩ:: መሪሕነት ናይ’ዚ ኣገባብ ቃልሲ ዝመርሑ መራሕቲ ኸኣ: ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብምስጢር ዝሰርሑ ክኾኑ ይግባእ::

ሽሕ ‘ኳ ነዚ ዓይነት ኣገባብ ቃልሲ: ካብ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይንካ ከተካይድ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክትሓልፍ ይቐልል ዝብሉ ተንተንቲ እንተለዉ: እዚ ሓቂ ከምዘይኮነ ኸኣ: ናይ ቀረባ እዋን ተሞክሮታት ኣሎ::

ንኣብነት ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን ዝኾነ ክጠቅስ ይፈቱ:- እዚ ማለት ከኣ: ካብ ነቲ ኣብ ውሽጢ ብህግደፍ ትምራሕ ኤርትራ ምስጢራዊ ቃልሲ ከተካይድ: ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክትሓልፍ ይቐልል ዝብል ኣበሃህላ ዘፍርስ ኢዩ:: እዚ ማለት ከኣ: እቲ ብኮሎኔል ስዒድ ዓሊ ሕጃይ (ወዲ ዓሊ) ዝምራሕ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ኢዩ::

እቲ ካልኣይ ኣብነት ከኣ: እቲ ብሞላ ኣስገዶም ዝምራሕ ኣብ ኤርትራ ከም ደምሒት ዝፍለጥ: ዝወሰዶ ስጉምቲ ኢዩ::

እዘን ኣብ ላዕሊ ተጠቒሰን ዘለዋ ክልተ ጭቡጣት ኣብነታት: እቲ ብህግደፍ ዝምራሕ መንግስቲ ናይ ምክልኻሉን ጸጥታዊ ሓይሉን: ብጣዕሚ ተዳኺሙ ከም ዘሎ የረድኡና:: እዚ ማለት ከኣ: ዝተጠርነፈን ዝተወደበን ተቛዋሚ ሓይሊ: ንህዝባዊ ናዕቢ ዝሰርሕ ክዕወት ከም ዝኽእል የረደኣና::

እቲ ኣገባብ ቃልሲ እዚ ካብ ኮነ: ሃየ ሕጂ ንበገስ!!! ተግባራዊ ስራሕ ንስራሕ!!! ህዝብን ሃገርን ኣቐዲምና ነድሕን!!! ምእታን ኩላትና ክንድሕን!!!

ምድረ-ባሕሪ!!!

ዶርስ. ጸገዘኣብ ገብረገርግስ