ይድረስ ናብ ጀውሃር 2016-01-14!!

ወይ ጉድ!!!!! ትሕዝቶን ዕላማን: ናይ’ዚ ጽሑፍ ኣንቢበስ ገረመኒ ድኣ!!!

ንምዃኑ: ትርጉም ናይዚ ”ይድረስ” ማለት ከ ይብጻሕ ወይ ትብጻሕ ንማለት ድዩ ተደልዩ?  ብኣውሩኡ ኸ ናብ ብሕቲ ዝጸሓፍካዮ ደብዳቤ: ሃገራውን ማሕበራውን ትሕዝቶ ክሳብ ዘይሓዘ: ናብ ህዝቢ ምዝርጋሕ ከ እንታይ ኣድለየ? ዝተረፈ ናብ ኣንበብቲ ይሓድጎ:: ሰናይ ንባብ:-

ምድረ-ባሕሪ

ይድረስ ናብ ጀውሃር 2016-01-14

ሎሚ መዓልቲ ቡርሃን ብላታ ብዛዕባ ኩነታት ጥዕና ሳልሕ ቓዲ ኣካፊሉኒ። ስማዕ ግዳ ጀውሃር፡ መስመር ዘሊልካ ኣበይ ክትከይድ? እንቛዕ እሞ ብሰላም ተመለስካ! ምስ ኣዛብእ ኣስመራ ገዲፍካና ክትከይድ፡ መንከ ክቃለስልካ! ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንደሞክራስያዊ ለውጢ በዘይካ ንስኻ ትመርሖ “ዓዋተ” ክዝኽትም እዩ። ከዕልለካሞ ምልሄይ ንደሞክራስያዊ ቃልሲ ንልውጢ ብሓንሳብ ኢናኮ ጀሚርናዮ። ንምሳለ ብወርሒ ነሓሰ፡ 2000፡ ክልተ ጽሑፋተይ ኣብ ዓዋተ፡ ኣብታ ቀዳመይቲ ገጽ እዮም ተመሪቖም። ከምኡ እውን ኣብቲ ኣዋን እቲ ውሩይ ደራሲ ሳልሕ ዩኑስ ምሳይ ናይ ሰዓታት ቃለ- መጠይቕ ብምክያድ ኣብ ዓዋተ ኣገሪምዎ። ድሕሪ ሕጂ እኳ ከትርክበሉ ኢኻ፡ ሽጉጥካ ወላዊልካ፡ ንነፍስኻ እሞ ተኸናኸልና!!!

ፈታዊኻ ሕሩይ ተድላ ምስ ኩሎም ብጾቱ።

ምንጪ: ሓበሬታ መርበብ ሓበሬታ ቶጎርባ (Togoruba):-