“ድሮ ሓድሽ ዓመት: ኣብ ጀርመን ከተማ ከለን: ንኽትኣምኖ ዘሸግር ተግባራት ተፈጺሙ!!!”

ከም እምነት መርበብ ሓበሬታ ምድረ-ባሕሪ: እቲ ኣብ ሃገረ ጀርመን ነተን ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት 2016: ኣብ ከተማ ከለን ንዝተዓመጻ ደቂ ኣንስትዮ ኣመልኪቱ ወጺኡ ዘሎ መግለጺ: እቶም ዓመጽቲ መቦቆሎም ካብ ሃገራት የዕራብን ኣህጉር ኣፍሪቃን ዝመጹ ኢዮም ዝመስሉ ክብል: ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ፖሊስ ናይ’ታ ሃገር ኮሎኔል ዎልታንግ ኣልበርስ (coloniel Woltanq Albers) ሂብዎ ዘሎ መግለጺ: ዘሕፍርን ዓሌታውን ንሰላምን ፍቕርን ኣህዛብ ዝዘርግን ኣነዋሪ ጸርፍን ተግባርን ኢዩ::

እቲ ዝኸፍኤ መልክዕ ናይ’ዚ መግለጺ: እቲ በቲ ጋዜጤኛ ተዋሂቡ ዘሎ ትንታኔ ኢዩ:: እቲ ነዚ ጽሑፍ ዘዳለወ ጋዜጤኛ: ነቲ ተረኽቦ ምስ ምምጻእ ህላዌ ብዝሒ ስደተኛታት ብምትእስሳር: ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ጀርመን ብስደተኛታት ኮነ ኢልካ ዝተወስደ: ናይ ዓመጽ ምግሳስ ኣምሲሉ ምቕራቡ: ኣብ ሓድ-ሕድ ምንብባር ህዝቢ ናዕቢ ንምፍጣርን: ህዝቢ ጀርመን ኣንጻር ስደተኛታት ንኽለዓዓል ሕንዛም ዝኾነ ነዝሒ ብምክያድ: ምስ’ቲ ቻንስለር ጀመርን ኣንጀላ መርከዝ: ንምስሊ ጀርመን ኣብ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ብምቕያር: ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ንዘርኣየቶ ምድንጋጽን ሓልዮትን ዝጻረር: ነውጺ ዓሌታውነት ዘረሳስን ተግባር ኢዩ::

ብዘይብኡ ይመስለኩም ዶኸ ሓደ ካብ ርሱን ኩናትን: ብርሰትን ቅትለትን ዝመጸ ዓረባዊ ይኹን: ጎላጉል ሰሃራን ማያት ባሕሪ ሜዲትራንያን ሰንጢቑ ካብ ሞት ንስክላ ድሒኑ: ጌና ህይወቱ ዘይሰረረ ኣፍሪቃዊ ስደተኛ: ናይ ብሓቂ ዓመጽ ጓል ኣንስተይቲ ተራእይዎ: እሞ ኸኣ ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት: ከም’ዚ ዝኣመሰለ ደቂ-ሰባት ድሕሪ ምሒር ጽጋቦም ዝፍጽምዎ ገበን ክፍጽም? እኣስተብህሉ እዚ ዝበሃል ዘሎ: ብዕስለ ዝፍጸም ዓመጽ ደቂ-ኣንስትዮ! እንታይ? ኣብ’ታ ሃገር ስሩዕ መንግስቲ የለን ድዩ? ወይስ! እቲ ሕቶን መልስን: ምድረ-ባሕሪ ናብ ተኸታተልቱ ይገድፎ::

እዚ ዘብሎ ዘሎ ምኽንያት ከኣ: ሓላፊ ፖሊስ ከተማ ከለን ኮሎኔል ዎልታንግ ኣልበርስ (coloniel Woltanq Albers): ቅድሚ መርመራ ምክያዱ: ብዘይ ዝኾነ ይኹን ውጺኢት ቅድመ መርመራን: ዝተታሕዘ ጭቡጥ መርትዖ ኣብ ዘይብሉ እዋን: የእዳዉ ናብ ስደተኛታት ሃገራት የዕራብን ኣፍሪቃን ምቕሳሩ: ነቲ ኣብተን ከም ናይ ዓለምና ናይ ሰላም ገምበል ክጥቀሳ ዝህቅና: ሰባት ብሰላም ምዩቕ ከይበሉ ዝነብሩለን ተባሂለን ዝነኣዳ: ከም ጀርመን ዝኣመሰላ ብልዕልና ሕጊ ዝግዘኣ ሃገራት: ከም’ዚ ዓይነት ክስተት ከጋጥም ምኽኣሉ: ነቲ ፍጻሜ ገበን ካብ ሕብረተ-ሰብ ጀርመን ኣንጺህካ: ናብ ካልኦት ስደተኛታት ክትጥቅን ምድላይ: ንዘይፍትሓውነት ኣካይዳ ዘነጽር ኢዩ::

ኣብ መወዳእታ መርበብ ሓበሬታ ምድረ-ባሕሪ: ነዚ ኣብ ጀርመን ከተማ ከለን ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ብምምልካት: በቲ ኣዛዚ ፖሊስ ኮሎኔል ዎልታንግ ኣልበርስ (coloniel Woltanq Albers):ን በቲ ጋዜጤኛን ንዝተዋህበ ዓሌታዊ መግለጺ ዝመበገሲኡ ትንታኔ ብትሪ እንዳኾነነ: ሪኢቶን ሓሳብን ተኸታተልቱ  ብሃንቀውታ ይጽበ::

መርበብ ሓበሬታ ምድረ-ባሕሪ!!!