ግዜያዊ ኣካል ርኽክብ ዋዕላ ናይሮቢ !!

0
552


 ጋዜጣዊ መግለጺ

ግዜያዊ ኣካል ርኽክብ ዋዕላ ናይሮቢ ካብ 1-3 ሚያዝያ 2016 ኣብ ኣዱስ ኣበባ ኣኼባኣኡ ኣካይደ። ኣብ ምጅማር ኣኼባ፡ ኣቦ መንበርን ሓለፍቲ ጉጅለታት ዕማምን፡ ናይ ዝሓለፈ ሰለስተ ኣዋርሕ ናይ ዕዮ ጸብጻብ ኣቕሪቦም። እቲ ኣኼባ ድማ፡ ናይ ትግባረ ዕማማት ወድዓዊ ገምጋም ብምክያድ፡ ዝሓለፈ መድረኽ፡ ብሳላ’ቲ ካብ ተሳተፍቲ ውድባት ዋዕላ ናይሮቢ ዝረኸቦ ዯገፍን፡ ናይ ሰፊሕ ህዝቢ ኤርትራ ተቐባልነትን፡ ብመላኡ ኣወንታውን፡ ኣፍራይን ምንባሩ፡ ኣስሚሩሉ።

ኣብ ገምጋም ናይቲ ድሕሪ ዋዕላ ናይሮቢ ዝሰዓበ መድረኽ፡ ካብ ገለ ሸነኻት፡ ኣብ ተረድኦ ዋዕላ ናይሮቢን ዕማማቱን ዘይምርዲእ ወይ ምድንጋር ተፈጢሩ ምንባሩ ተመልኪቱ። እዚ ምድንጋር’ዚ ምናልባት መስርሕ ዋዕላ ናይሮቢን ምስንዲእ ካልኣይ ጉባኤ ሃገራዊ ባይቶን ናይ ግዜ ምትእትታው ብምንባሩ ይኸውን ብምባል ድማ ንምብራህ ዝኣክል፥

1.ዝተፈላለያ ፖሊቲካዊ ውድባት ዝተሳተፍኦ ዋዕላ ናይሮቢ፡ ንህልዊ ኩነታት ኤርትራን ንመጻእን ዝጠመተ፡ ሓባራዊ ፖሊቲካዊ ራእይ ንምስራጽ ዝዓለመ ምይይጥ ንምክያድ ዝተገብረ ምምኻራዊ ርኽክብ ምንባሩ፣ 2.

2.ዕማም ግዜያዊ ኣካል ርኽክብ ድማ በቲ ዝተዋህቦ ሓላፍነት መሰረት፡ ነቶም ኣብ ዋዕላ ናይሮቢ ዝወዓሉን ዘይወዓሉን ፖሊቲካዊ ውድባት፡ ናብ ኩሉ ሓቆፍ ምምኻራዊ ዋዕላ ንምምጻእ ዯኣምበር፡ መተካእታ ሃገራዊ ባይቶ፡ ኪዲን፡ ወይ ካልእ ምሕዝነታዊ ውዯባታት ንምስንዲእ ከም ዘይኰነ፡ በዚ መሰረት’ ውን ዕማማቱ ምስ ዕማማት ምስንዲእ ጉባኤ ሃገራዊ ባይቶ ከም ዘይጋጮ ኣረጋጊጹ። ግዜያዊ ኣካል ርኽክብ፡ ካብ ዘቐመጦ ገምጋም ብምብጋስ ካብ ዕለት ኣኼባኡ ክሳብ’ቲ ኣብ ካልኣይ ክፍላ ወርሒ ነሓሰ 2016 ክጋባእ ተወጢኑ ዘሎ ካልኣይ ኩሉ ሓቆፍ ምምኻራዊ ዋዕላ ናይ ዘሎ ግዜ መዯባት ዕዮ ኣጽዱቑ።

ነዚ ብዝምልከት ድማ እቲ ምምኻራዊ ዋዕላ ከመያየጠሎም ዘለዎ ኣጀንዲታት መሰረት ብምግባር፡ ንድፊ ሰነዲት ናይ ምድላው መዯብ ሰሪዑ ኣሎ። ንሳቶም ከኣ ናይ ሃገራውያን ውድባት ተቓውሞ ንድፊ ሓባራዊ ራእይ፡ ምልካዊ ስርዓት ንምውዲቕ ዘኽእል ኣገባብ ቃልሲ ምንጻርን፡ ናይ መጻኢ መድረኽ ምስግጋር ንድፊ ሓባራዊ ርእይቶ ምቕራብን እዮም። ነዞም ንድፍታት ንምድላው ከም መወከሲ ዝጥቀመሎም ድማ፡ ሰነዲት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዱሞክራስያዊ ለውጥን፡ ኤርትራዊ ዱሞክራስያዊ ኪዲንን፡ ሰልፊ ዱሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን ካልኦት ሰነዲት ሓይልታት ተቓውሞን ክኾኑ እዮም። ከምኡ’ውን ጠንቂ ሽግራት ሓይልታት ተቓውሞ ኤርትራ ንምልላይን፡ ነዚ ዓቢ ዕማም’ዚ ንምስልሳልን፡ ብኣፍልጦን፡ ተመክሮን ናይ ዘለዎም ፈሊጣውያን ኤርትራውያን ዝቖመት ፍልይቲ ሽማግለ መዚዙ፣ ዕማማታ ንምስልሳል ዝሕግዙ ሰነዲት ክኣ ክቕርብ ግዜያዊ ኣካል ርኽክብ ወሲኑ። ኣኼባታት ግዜያዊ ኣካል ርኽክብ፡ ምስ ዝተፈላለዩ ውድባት ኤርትራ ዝተኻየዯ ኣገዯስቲ ርክባት ዘሰነዮ እውን ነይሩ። እቲ ርክባት ንኹሎም ውድባት ብዛዕባ ንጥፈታቱን ብመሰረ’ቲ ካብ ዋዕላ ናይሮቢ ዝተሰከሞ ሓላፍነት ዘካየዶም ዕማማትን ንምብራህ፡ ናይ መጻኢ መዯባት ንምሕባርን ተሓባባርነቶም ንምሕታትን ነበረ።

ኣብ ዋዕላ ናይሮቢ እተሳተፉ ውድባት፡ ድሕሪ ኣገዯስቲ ምይይጥ፡ ግዜያዊ ኣካል ዕማማቱ ንምስልሳል ዘኽእሎ ምትሕብባር ከም ዘበርክቱ ኣረጋጊጾም። መሪሕነት መድረኽን ኣባላት ግዝያዊ ኣካል ርኽክብን ምስ’ቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ዋዕላ ናይሮቢ ዘይተሳተፉ 6 ውድባትን ከምኡ’ውን ዱሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕርን ኣገዲሲ ርክባት ብምክያድ ሃናጺ ልዝብ ገይሮም። እዞም ዝተጠቕሱ ሓይልታት ንክተሓባበሩ ድሉዋት ምዃኖምን ናብ’ቲ ትጽቢት ተነቢሩሉ ዘሎ ኩሉ ሓቆፍ ምምኻራዊ ዋዕላ ከም ዝሳተፉን ኣረጋጊጾም። ግዜያዊ ኣካል ርኽክብ ኣብ ምዝዛም ኣኼባታቱ፡ ንኹሎም’ቶም፡ ዕማማቱ ኣብ ምስልሳል ዘተባብዑን ብሓሳብ ኰነ ብግብሪ ዝተሓባበሩን፡ ምስጋናኡ እናቕረበ፡ ብፍላይ ነቶም ነዚ ኣኼባ’ዚ ብዓወት ንኽዛዘም ዘበርከቱ ዕዙዝ ምስጋናኡ ኣመዝጊቡ።

ግዜያዊ ኣካል ርኽክብ ምምኻራዊ ዋዕላ ናይሮቢ

4 ሚያዝያ 2016NO COMMENTS

LEAVE A REPLY