ኣምባሳደር ነበር ዓንደብርሃን ወልደገርግስን: ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተን:መሻርኽቶምን ዓገብ ኢልካ ክኹነኑ ይግባእ!!!

4
863


Medrek with their New Woyane Sponsors!!

ዳርጋ ብዙሓት ኣብ ናይ ሜድያ ማእከላት ከም ዝተኸታተልኩምንን: ዝህቦ ዝነበርኩ መግለጺታት ከም እትፈልጥዎን: ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣምባሳደር ነበር ዓንደብርሃን ወልደገርግስ: ከም ሓደ ጽኑዕ ሃገራዊ ኢየ ዝገልጾን ዝሪኦን ነይረ:: ነታ ኣብ’ዚ ቐረባ እዋን ዝጸሓፋ:- ”ኤርትራ: ኣብ ቀራና መንገዲ( Eritrea at a Cross Road…)!!!” ንእትብል መጽሓፉ ኣመልኪተ ‘ውን: ኣብ ልዕሊ እታ መጽሓፍ ንዘለኒ ኣድናቖትን ነቐፈታን ብምድህሳስ: ናብ ህዝቢ ወሪደ ከፋልጣ ፈቲነ ኢየ:: ብዘይካ እዚ ንዶክተር  ኣሰፋው ተኸስተ ብዝምልከት ከኣ: ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዘቕረብክዎ ጽሑፍ: ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ ሓደ ካብቶም ኣብ እዋን ገድሊ: ዓበይቲ ሱር ነቀል ዝኾነ ናይ ሕክምና ጥበባት ካብ ዘካየዱ ወጌሳ ምንባሩን: ኣብ ሃገራዊ ቃልሲ ንነጻነት: ሓደ ካብቶም ዓቢ እጃም ዘበርከቱ ሉሉያት ሃገራውያን ምዃኑ ብምንጻር: ክሳብ ሕጂ ሒዝዎ ንዘሎ ሃገራዊ መርገጽ ብምድናቕ: ሎሚ ‘ውን ከም ትማሊ! ንኣበርክቶኡ ልዑል ትጽቢት ኢዩ ነይሩኒ:: ብሓፈሻ ክልቲኦም ኣምባሳደር ነበር ዓንደብርሃንን: ዶክተር ኣሰፋውን ብናይ ኤርትራ ክብሪ ሉኡላውነትን ሓድነትን ዝምልከት: ነታ ሃገር ኣሕሊፎም ዘይህቡን: ብዋጋ እዛ ሃገር ዝጣልዑ ከም ዘይኮኑ: ክእመኑ ዝኽእሉ ገዳይም ሃገራውያን ተጋደልቲ ከም ምዃኖም: ኣብ ኩሉ ቦታ ዓው ኢለ ገሊጸ ኢየ:: ከምኡ ‘ውን ኣምባሳደር ነበር ዓንደብርሃን ወልደገርግስ: ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተን: እቶም እንኮ ሃገራውያን ናይ ፖለቲካ ሰባት ናብ ኢትዮጵያ ከይዶም: ነቲ ብደም ዝጠልቀየ ኣእዳው ሰበ-ስልጣን ወያነን: ኢህወደግን ዘይሰዓሙን: ዘይተሳለሙን: ንጸረ ሰላምን ጸረ ደሞክራስን መራሕቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ: ገዛእቲ ኢትዮጵያ ዘይተምበርከኹን ኤርትራውያን ምዃኖም ‘ውን ገሊጸ ነይረ:: እንተኾነ እዞም ክልተ መራሕቲ ምንቅስቓስ መድርኽ: ሕጂ ግን ክልቲኦም ምስ መሻርኽቶም ኣይግድን!!!

ምኽንያቱ ብዕለት 21-01-2016 ኣብ መርበብ ሓበሬታ መስከረም ኔት:- ”Breaking News” ኣብ ዝብል ናይ ዜና ኣርእስቲ: ካብ ቀንዲ መርበብ ሓበሬታ መድርኽ ብዝረኸቦ መሰረት:- ”ጋዜጣዊ መግለጺ ርክብ መሪሕነት መድርኽ: ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ” ዝብል: ብስእሊ ናይ ኣባላት መሪሕነት መድርኽ:- ኣምባሳደር ነበር ዓንደብርሃን ወለገርግስን: ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተን: ኣቶ መሕየዲን ሸንገብን ተሰንዩ: ምስ’ቲ  ተለኣኣኺ ወያነ ዝኾነ ቀድማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ተባሂሉ ዝጽዋዕ: ሃይለማርያም ደሳለኝ ተራኺቦም ዝብል ዜና ምስ ኣንበብኩን: ብድምጺ ናይ ራድዮ መድርኽ ምስ ሰማዕኩ ግን: መድርኽ ከም ዓቢ ክሕደትን ገበንን ኣብ ልዕሊ ሃገረ ኤርትራን ህዝባን ዝፈጸሙ ኮይኑ ምስ ተሰመዓኒ: ብቕጽበት ‘ውን ሓጺር ትሕዝቶ ዘለዎ ተሪር ነቐፌታ: ብቛንቛ እንግሊዝ ጺሒፈ: ነቲ ዘይቅቡል ፖለቲካዊ ተግባራቶም ዝኾንነክዎም::

ኣነ ነቲ ዘይቅቡል ፖለቲካዊ ተግባራቶም ብቕጽበት ክኹኑኖም ውሳኔ ዝወስድክሉ ምኽንያት: ስፍሕ ዝበለ መግለጺ ዘድልዮ ኢዩ:: ምኽንያቱ ኸኣ: ኣምባሳደር ነበር ዓንደብርሃን ወልደገርግስ: ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተን: ንነዊሕ ዓመታት ምስ መንግስቲ ህግደፍ ዓጢቖም: ብመሳርያን ብፖለቲካን ኣብ መሪር ቃልሲ ንነዊሕ ዓመታት ንሃገሮም ዘገልገሉ ውልቀ-ሰባት ኢዮም::

መራሕቲ ወያነ ሕብሪ ዓይንኹም ደስ ኣይብለናን ኢሎም: ክሳብ 80,000 ዝኾኑ ንጹሃት ኤርትራውያን: ካብ ሕጊ ወጻኢ ንብረቶም መንዚዖም ናብ ኤርትራ ብዘይ ንቡር ኣገባብ ከባርርዎም እንከለዉ: ጽቡቕ ገይሮም ዝፈልጡ ሰበ-ስልጣን ኢዮም ነይሮም ጥራይ ዘይኮነ: ኣብ እዋኑ ኣምባሳደር ነበር ዓንደብርሃን ወልደገርግስ: ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር: ኣብ ሕብረት ኤውሮጳን: ጸኒሑ ኸኣ:- ወኪል ኤርትራ ኣወሃሃዲ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮይኑ ተመዚዙ ዝሰርሐን: ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ብወያነ እንታይ ዓይነት ግፍዕን ስቅያትን ከም ዝተፈጸመን: ክሳብ ክንደይ ዝኸውን ዕንወት ከም ዝወረደን: ወያነ ነየናይ ዕላማን ሕሳብን ክብል: ኣብ ልዕሊ ሉኡላዊት ሃገረ ኤርትራ ኩናት ከም ዝኸፈተን: ብዕሊ ኩናት ከም ዝኣወጀን: ክሳብ ለይቲ ሎሚ ‘ውን: ነቲ ብወግዒ ዝኣወጆ ኩናት ከም ዘየልዓሎን: ነቲ ኣምባሳደር ነበር ዓንደብርሃን ወልደገርግስ ጌና ኣብ ስልጣን ስርዓት ህግደፍ እንከሎ: ኣብ ውዕል ኣልጀርስ ዝተኸተመ ስምምዕን: ብዓለም-ለኻዊ ቤት ፍርድን: ይግባይ ብዘይበሃሎ ዘየዳግም ውሳኔ ፍርዲ: ናብ ህዝቢ ኤርትራ ዝተወሰነ ሉኡላዊ መሬት ኤርትራ ዝኾነ ባድመ: ስርዓት ወያነ ጎቢጡ ሒዝዎ ከም ዘሎ: ልዕሊ ሰቡ ውሽጠ ሚስጥሩ ዝፈልጥ ኣምባሳደር ነበር ዓንደብርሃን ወልደገርግስ ኢና እንዛረበሉ ዘለና: ካብ ናቱ ብዘይፍለ መንገዲ ‘ውን: ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ ኣብ’ቲ እዋን እቲ: ኣብ ክፍሊ ማሕበራዊ ጉዳያት ከም ጸሓፊ ናይ’ቲ ክፍሊ ኮይኑ ኣብ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ግዜ: ብተመሳሳሊ ሓደ ብሓደ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ንዝወረደ ዕንወትን ስቅያትን: ብርሰት ንብረትን ዓመጽን: ካብ ማንም ሰብ ንላዕሊ ብደቂቕ ካብ ዝፈልጡ ኣገደስቲ ሰባት ሓደ ኢዩ:: ብኣጠቓላሊ በዞም ምስ ወያነ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ግጥምያ: ልዑል ፍልጠት ምስ ዘለዎም ሰባት ብምዝማድ ኢየ ነዚ ጽሑፍ ብፍልይ ዝበለ መልክዑ ክትንትኖ ዝፍትን ዘለኹ:: ንኩነታት መሕየዲን ሸንገብ ብዝምልከት: ብዙሕ ዝፈልጦ ስለ ዘይብለይ: ከም ሓደመሻርኽቲ  ናይዞም ልዕል ክብል ዝጠቐስኩዎም ተምበርከኽቲ ሰባት ፈልየ ስለ ዘይርእዮ ኢየ ኸኣ: ኣምባሳደር ነበር ዓንደብርሃን ወለገርግስን: ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተን መሻርኽቶምንዓገብ! ኢልካ ክኹነኑ ዝግበኦም: ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ: ብጥማዕ ኢዶም ንዝለክዕዎ ጠብታ ደም ኤርትራውያን ብምኽሓድ: ብንጹህ ደም ኤርትራውያን የእዳዎም ምስ ዘራኸሱ: ጸረ ሰላምን! ጸረ ደሞክራስን! መራሕቲ ወያነ ብምጉንበሖም ዝኹኑኖም ዘለኹ::

እዞም ሰባት እዚኣቶም: ነቲ ዘይፍትሓዊ ተግባራት መንግስቲ ወያነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ: ኣትሪሮም ዝቛወሙ ዝነበሩ ኢዮም ነይሮም ጥራይ ዘይኮነ: ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ ካብ ሰልፊ ደሞክራሲ ኤርትራ ኢዱ ዝሰሓበሉ ምኽንያት: እቲ ውድብ ኣብ ልዕሊ ጸረ ሰላምን ጸረ ደሞክራስን መራሕቲ ወያነ ንዘለዎ ናይ መትከል መርገጽ ስለ ዝቐየረ ኢዩ ነይሩ:: ካብ ህላዌ ኢድ ወያነ ነጻ ዝኾነ ምንቅስቓስ ንምክያድ ከኣ: ኣብ ፈቐዶ ቦታ ምንቕቓሕን ምውዳብ የካይድ ነይሩ ጥራይ ዘይኮነ: ነቲ ኣብ ቦሎኛ ብመንእሰያት ዝተጸውዐ: ”ሽግር ኤርትራውያን: ፍታሕ ብኤርትራውያን!!” ንዝብል ጭርሖ ብምድጋፍ: ንኢድ ኣእታውነት ወያነ ብምኹናን ክሰርሕን ክንቀሳቐስን ዝጸንሐ ባእታ ኢዩ:: ብተመሳሳሊ አምባሳደር ነበር ዓንደብርሃን ወልደገርግስ: ንመራሕቲ ወያነ ጥረ ፋሽሽቲ (Crude Fascists) ክብል ቅጽል ስም ሂቡ ዝጽውዖም ዝነበረ ኢዩ ጥራይ ዘይኮነ: ከም’ዚ እንዳበለ ‘ውን: ንብዙሕ ዓመታት ኣንጻር ፖለቲካዊ እምንቶ ወያነ ቃልሲ ከካይድ ዝጸንሐን: ነቶም ምስ መንግስቲ ወያነ እንዳተሓባበሩ ተቛውሞ ምንቅስቓስ ዘካይዱ ዘለዉ ኤርትራውያን እንተኾነ ‘ውን: ከም ሃሱሳትን! ጸረ ሃገረ ኤርትራ ዝኾነ ምንቅስቓስ ዘካይዱ ገይሩ ኢዩ ዝገልጾም ነይሩ:: እሞ ሎሚ ድኣ መራሕቲ መድርኽን መሻርኽቶምን: እንታይ ሓድሽ ነገር ስለ ዘጋጠመ ኢዮም ጭረኦም ነስ-ነስ እንዳበሉ: ኣብ ጸረ ሰላምን! ጸረ ደሞክራስን! መራሕቲ ወያነ ዝጎናብሑ ዘለዉ?

እዚ ኣብ ላዕሊ ገሊጸዮ ዘለኹ ጥራይ ኣይኮነን: ናይ ኣምባሳደር ነበር ዓንደብርሃን ወልደገርግስ: ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተን: መሕየዲን ሸንገብን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሃብቲ ይዝረፍ ከም ዝነበረን: ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ደቂ- ኣንስትዮ: ደይ-መደይ ኢልካ ብሰራዊት ወያነ ጾታዊ ዓመጽ ይፍጸም ከም ዝነበረን: ንህዝቢ ኤርትራ ንምውራድን! ንምብስባስን! ተዋፊሮም ከም ዝነበሩን: ንንያትን! ሞራልን! ክብርን! ህዝቢ ኤርትራ ንምውራድን! ንምድቛስን! ኢሎም ኣብ ዓለም ንዘይተገብረ: መቓብር ስዉኣት ሓርበኛታት ብተንኮል ኮነ ኢሎም ከም ዝፋሓሩ: ብዕሊ ከም ዝፈልጡን: ህዝቢ ዝግልገለሉ ህዝባዊ ማእከል ዝኾነ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ: ብነፈርቲ ወያነ ከም ዝተደብደበን: ኣብያተ ክርስትያናት ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ብደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝዓነወን ኣንዳዕዲዕም ኢዮም ዝፈልጡ:: እዞም ሰባት ነዚ ኣመልኪቶም ‘ውን: ኣብ ዝተፈላለየ መድርኻት ናይ ጥራዓንን ስምዕታን ደብዳቤታትን መዘክራትን ዝጸሓፉን ዘመልከቱን: ናብ ዓለማዊ ማእከላት ጥርዓን ዘቕረቡን ኢዮም:: ኣምባሳደር ነበር ዓንደብርሃንን: ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተን: ሕጂ ‘ውን እንተኾነ: ንሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ንምዝራግ መራሕቲ ወያነ ለይትን መዓልትን ድቃስ ዘይብሎም ይሰርሕሉ ምዃኖም ጥራይ ዘይኮነ: ንሃገረ ኤርትራ ካብ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ነጺልካ: እንተኾይኑሎም ነጻነታ ኣሕዲጎም: ኣብ ትሕቲ ግዝኣቶም ንምእታው ይሰርሕሉ ከም ዘለው ‘ውን: ኣምባሳደር ነበር ዓንደብርሃን ወልደገርግስን: ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተን መሻርኽቶምን: ጽቡቕ ገይሮም ኢዮም ዝፈልጡ:: ከምኡ ‘ውን ሉኡላዊ መሬት ኤርትራ ጎቢጦም ሒዞም: ኣንጻር ዓለም-ለኻዊ ሕግታትን: ኣንጻር ዝፈረምሉ ኣህጉራዊ ውዕላትን: ሸሸ ይብሉ ከም ዘለው ሕርሕራይ ገይሮም ዝፈልጡ ሰባት ኢዮም::

እሞ እንታይ ድኣ ከም ዓይኑ ዝዓወረን! እዝኑ ዝጸመመን! ሰብ: እንዳጋለቡ ናብ ኢትዮጵያ ብምእታው: ኣእዳውን ኣእጋርን ናይ መራሕቲ ወያነ ክሳለሙን: ክስዕሙን ዝደፋፍኦም ዘሎ:: ኣምባሳደር ነበር ዓንደብርሃን ወልደገርግስን: ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተን እንዶ ኣይኮኑን: መራሕቲ ወያነ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ጸላእቲ ጥራይ ዘይኮኑስ: ብቐንዱ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጸላእቲ ኢዮም!!! እንዳበሉ: ንህዝቢ ዘስተምህሩን ከም መምርሒ ዝጥቀምሉን ዝነበሩ::

እቲ ኣዝዩ ዝገርም! ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ ምስ መሕየዲን ሸንገብ ብምዃን: ኣብ’ቲ ምስ ድምጺ ራድዮ ኣሜሪካ V.O.A. ዝገበሩዎ ቃለ-መሕትት: ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ምስ ሰበ-ስልጣን ወያነ ምርኻቦም ጥራይ ዘይኮነስ: ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ናብ ኣዲስ-ኣበባ ምምላሱን: ኣዲስ-ኣበባ ብተኣምራታዊ ምምሕዳር ጸረ ሰላምን! ጸረ ደሞክራስን! መራሕቲ ወያነ: ውሃ! ብዘበለ መንገዲ ከም ዝተሃንጸትን: ሓንቲ ከም መርኣያ ኣህጉር ኣፍሪቃ ተወሲዳ: ከም ሞዴል ክትጥመት ከም እትኽእል ገይሩ ብምግላጽ: ንብሄራዊ ክልላዊ ምምሕዳር ስርዓት ጸረ ሰላምን! ጸረ ደሞክራስን! መራሕቲ ወያነ ዘለዎ ኣድናቖት ብምንኣድ: ኢትዮጵያ ካብ’ቲ ንሱ ብማዕዶ ኮይኑ ዝጥምቶ ዝነበረ ኣመለካኽታ: ብኣካል ኢድ ጸረ ሰላምን! ጸረ ደሞክራስን! መራሕቲ ወያነ ምስ ሰዓመን: ኣብ እግሪ ብርኪ ጸረ ሰላምን! ጸረ ደሞክራስን! መራሕቲ ወያነ ሰጊዱ ምስ ተምበርከኸ: ፍስሃ ከም ዝተሰመዖ ዘስምዕ ቃለ-መሕትት ብምክያድ: ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ንሉኡላዊ መሬቱ ንምኽባር ክብል ዝኸፈሎ: ናይ ኣስታት 19,000 ሰማእታቱ ከይገደሶ: ኣመለካኽታ ጸረ ሰላምን ጸረ ደሞክራስን ዝኾነ ወያነ: ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ብኹሉ መለኪዒታቱ ዝነኣድን: ንሰናይ ጉርብትና ዝዓለመ ሃናጺ ኢዩ ነይሩ ምባሎምሲ! ንነብሶም ተዋሪዶም ንኽብሪ ኤርትራዊ ሃገራዊ ከም ዘመራስሑ ዝተረድኦም ኣይመስለንን ጥራይ ዘይኮነ: ብመሰረት ዝሃብዎ መግለጺ: ልዕሊ ወያነ! ወየንቲ! ኮይኖም ኢዮም ቀሪቦም እሞ: ህዝቢ ኤርትራ ኸ: ካብዚኦም ድዩ:- ነጻነትን! ሓርነትን! ደሞክራስን! ፍትሕን! ክጽበ: ንነብሱ ሓራን! ነጻን! ዘይገበረ ፖለቲካዊ ሓይሊ: ንህዝቡን ሃገሩን: ሓራን! ነጻን! ገይሩ: ደሞክራስን! ፍትሕን! ከጓናጽፍን: ሉኡላውነት ሃገሩ ክዕቅብ ይኽእል ኢዩ ኢልካ ምሕሳብ: የዋህነት! ኢዩ ጥራይ ዘይኮነ: ኣምባሳደር ነበር ዓንደብርሃንን ዶክተር ኣሰፋውን መሕየድንን መሻርኽቶምን: ሎሚ ኣብ ልዕሊ እቲ ኢዱ ብናይ ህዝቢ ኤርትራ ደም ጥራይ ዘይኮነ: ኣብ’ዚ ሕጂ መራሕቲ መድርኽ ናብ ኣዲስ-ኣበባ ዝበጽሕሉ ግዜ ‘ውን: ዓለም ምሉእ ንተግባራት ህልቂት ፋሽሽትነት ወያነ: ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምርግጋጽ: ብኤውሮጳዊ ሕብረት ይኹን: ውድብ ሕቡራት ሃገራት: ንፋሽሽታዊ ስርዓት ወያነ ዝኹንንን: ንኢ-ሰብኣዊ ቅትለትን ጭፍጨፋን ህዝብታት ኢትዮጵያ ብምኹናን: ኣብ ልዕሊ ፋሽሽቲ ስርዓት ወያነ ናይ ውግዘትን ኩኔነን: ነቲ ዝተኻየደ ባርባራዊ ግፍዒ እተጻሪ ኮሚቴ: ብደረጃ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቆይማትሉ ዘላ እዋን: መራሕቲ መድርኽ ንፍትሒ ኢና ንቓለስ ዘለና እንዳበሉ: ንሓደ ንፍትሒ ዓምጢሩ ዝረግጽ ፋሽሽቲ ወያነ ዝኣመሰለ ስርዓት የእዳዉ ብምጭባጥ: ከም ተቓለስቲ ፍትሕን! ደሞክራስን! ኮይኖም ክቐርቡ ዝደልዩ ዘለዉ? መራሕቲ መድርኽ ሎሚ ኣብ ትሕቲ እዚ ጸረ ሰላምን! ጸረ ደሞክራስን! ዝኾነ ስርዓት ወያነ ካብ ተምበርከኹ: ጽባሕ ኣብ እግሪ ወያነ ተደቢሮም ከቢድ ዋጋ ንዝተኸፍለሉ ሉኡላውነት ኤርትራ!!! ምእንቲ ግዝያዊ ስልጣኖም ክብሉ: ነበረያ! ነበረ! ንኽገብርዎ: ኣብ ሎሚ ኮይኖም ዘካይድዎ ዘለ ኹዳ ፖለቲካ: ንናይ ጽባሕ ፖለቲካዊ ዕላምኦም: ኣቐዲምና ፈሊጥናዮ ከም ዘለና ኢየ ክሕብሮም ዝደሊ::

ስለ’ዚ እዚ ኹሉ ዝረአ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሃርገፍገፍ: ብኣምባሳደር ነበር ዓንደብርሃን ወልደገርግስን: ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተን: መሕየዲን ሸንገብን: ፖለቲካዊ ስልጣን ብኣቛራጭ ንምጭባጥን ንምሓዝን ክብሉ ጥራይ: በዚ ሞራልን ሓቅነትን ዘይብሉ ኣገባብ: ኣብ ኤርትራ ስልጣን ክትምንዝዕ ምድላይ ከኣ: ሕልሚ ቐትሪ!! ጥራይ ኢዩ ክኸውን ዝኽእል: ክብሎም ይመርጽ::

ሓቀኛ ቃልሲ: ንፍትሕን ደሞክራስን ቀጻሊ ኢዩ!!!

ዓወት! ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኸኣ ዘይተርፍ ኢዩ!!

ምድረ -ባሕሪ!!!

ዶርስ. ጸገዘኣብ ገብረገርስ::4 COMMENTS

 1. The criticism is valid and appropriate, to which they ought to appolozie to the Eritrean people, not only for their cowardly act they exhibited by kneeling to the villain woyane, the worst rabid enemy of the people of Eritrea and their Sovereignty , for exceeding their authority which is limited to playing a role of unifying the Eritrean oppositions against the impostor isaias afewerk, but also,far and beyond, for their act of insubordination against the Eritrean people’s strong position against any contact with the treacherous woyane.

  However, given their sudden break with their past negative views on woyane, a question of their independence, comes to mind, that is whether they are simply a proxy of external agent. I think they must be forced to divulge and make it public the sources of their finances. By the way, it is our naive indifference and acquiescence to such secrecy , in the service of expendiency, of the past that we are now suffering. We must not commit such blunder again.

 2. ዘይ እቲ ተግባሮምዩ መዓልታዊ ዘግሁየና
  መዓልታዊ ዝጓየዩ ደድሕሪ ጸላእትና
  ምስእሾኽ ተጸጊዖም ንሰላምዩ ይብሉና
  መድረኽ ኢሎም ይሰብኩ ሕማም ጎረቤትና
  ትሕቲ ወያነ ተንበርኪኾም ኣንድነት ክብሉና
  ድኹም ሽጣራ ቀደም ዝነበረ ዕልቕልቅ ዘበለና

LEAVE A REPLY