A Comment by Mebrahtu Tewolde in reaction “Issaias Afeworki is a real sadist Cannibal: He is devouring Eritrea’s devout and best children! Let stop him by any means!!

7
1132


19caec7d8008cc6c4b1fdf1b1605c73fከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ 2015 ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣምስተርዳም “ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ብዝተፈጸመ ጾታዊ ዓመጽ፣ ብዙሓት ኣዋልድ ዘይተደላይ ጥንሲ ሒዘን ኣለዋ” ዝብል ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ወረ ተዘርጊሑ ነይሩ ኢዩ። እዚ ሓደ ኣካል’ቲ ምስሊ ኤርትራን ኤርትራውያንን ንምድዋን ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ኢዩ። ህዝቦምን ሃገሮም ብዝጠለሙ ዜጋታትን፣ ኣብ ድኻምን ጥፍኣትን ህዝቢ ኤርትራ ፍሉይ ረብሓ ዘለዎም ወጻእተኛታትን ድማ ከም ሕሱም ኣጋዊሖሞ። ብእስላማዊ ስነ-ሓሳብን ማእለያ ብዘይብሎም ጂሃዲስትን ዝምወል መርበብ ሓበሬት ተጎርባ ድማ፣ ካብ Google ናይ ሓሶት ስእሊ ኣናድዩ ብምልጣፍን ዘየለሽም ብምስናዕን “ዓለም ዘንቀጥቀጠ ፍጻሜ ክርስትያናት” ክብል ኣንበድቢድዎ።

ዶክተር ጸጋዝኣብ ናብ Colombo ተቐይሩ፣ መኪናኡ ኣልዒሉ ባሕርን ኩርባን ጠሓሒሱ ኣብ ፈቀዶ ከተማታት ሆላንድ እንዳ ኾለለ ናይ Detective ስራሕ ምብስራሕ፣ እቲ ኩሉ ዝተባህለ፣ ፍጹም ሓቂ ከም ዘይብሉን፣ ዝተፈብረኸ ዛንታ ከም ዝኾነ ብሰፊሑን ብዝርዝርን ከም ጸብጻብ ናብ ህዝቢ ኣመሓላሊፉ። በዚ ድማ ኩሉ ኤርትራዊ ፈታዊ ሃገሩ ኣድኒቕዎን ኣመስጊንዎን።

ዶክተር ጸጋዝኣብ እዚ ኹሉ ክገብር ከሎ ግን ሓደ ዘይተረድኦ ነገር ነይሩ። ዝየለን ዘይተግብረን ፍጻሜታት ቤተክርስትያን ኣምስተርዳም ክጋዋሕ ዝገበሩ ሰባት ኣካላት “ደምበ ተቓውሞ” ምዃኖም ምዝንግዑ ኢዩ። ንነብሱ ከም ኣባል “ደምበ ታቓውሞ” ዝሰርዓ ዶተረ፣ ኣንጻር ሰልፉ ነዊሕ ተጓዒዙ። ካብ’ዚ ዝገደደ ድማ ረስኒ ተቛመርቲ ሰማይ ዘዕረገ ጽሑፍ ዘርጊሑ። “ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተስገደደ ክልተ ማዕቀባት፣ ካብ ፖለቲካዊ ቅማረታት ምዕራባውያን ሃገራት ዝተበገሰ’ዩ” ክብል ጽሒፉ። እዚ ንኹሎም ልኡኻት ሳጥናኤል ሓፍኮፍ ኣቢሉ ማእለያ ዘይብሉ ኣሉታዊ ግብረ መልሲ ድማ ኣስዒብሉ። ክሳብ “ህግደፍ ኢኻ” ኢሎሞ።

ናዝ የማነ ኣብ መደቡ ጸዊዑ ንዶክተር ጸጋዝኣብ ቃለ-መሕትት ከግብሮ ክዕድሞ ከሎ፣ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ከዋርዶ ኢሉ’ምበር ብዛዕባ ፍጻሜታት ቤተክርስትያን ኣምስተርዳም መብርሂ ደልዩ ኣይነብረን። ከም’ቲ ኩሉ ዝሰምዖ ድማ ንዶክተር ጸጋዝኣብ ከዋርዶ ፈቲኑ።

በዚ ዝተሰናበደ ዶተረ፣ ሓቂ ክገልጽ ስለ ዝፈተነ ማኣዝኑ ስሒቱ ሸታሕታሕ ዝብል ዘሎን ኣብ ደምበ ሃገራውነት ዝጽምበር ዘሎ ስለ ዝመሰሎን፣ እግሩ ስሒቡ ናብ ደምበ “ተቓወምቲ” ገጹ ክሳግም ነዊሕ ግዜ ኣይወሰደሉን። እዚ ሕጂ “ሚስጢራዊ ሰነዳት በጺሑኒ” ኢሉ ዘርጊሕዎ ዘሎ ብላሽ ታሪኽ፣ ቀቅድሚ ናብ ዶተረ ምብጽሑ፣ ሓደ “ብሳክቲዝም” ዝፍለጥ “ሳክት” ዝኾነ ሰብ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘርጊሕዎ ነይሩ’ዩ። እዚ ከም’ዚ ዝመሰለ ጽሑፋት ክዝርግሑ ሎሚ ናይ መጀመርትኦም ኣይኮነን። በዓል ወዲ ዳፍላ ኣፎም ክሳብ ዝደሚ ሓተላ ዝኾነ ዘይልከፍ ዛንታታት ኣስሚዖምና ኢዮም። በረኸት ደሳለኝ “ታሪኽ ገድሊ ኤርትራ ታሪኽ ሽፍትነት ካብ ምዃን ዝሓልፍ ኣይኮነን” ክብል ብጋህዲ ዓፊሩ ኢዩ። ኣይሓዝናሉን፣ ናብ እንዳብኡ ናብ ኢትዮጵያ ክሕውሰና ዕላማ ስለ ዘለዎ። ናይ ሎሚ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር እንተሎ ኮይኑ ግን “መርድእ” ጸይሩ ምምጽኡ ጥራይ ኢዩ።

ሓደ ዝተለማመድናዮ ሓቂ ግን ኣሎ፣ ዓሚ እቶም ሃገራውያን ንመበል 24 ዓመት መዓልቲ ናጽነትና ብኽብ ዝበለ ኣገባብ ከነብዕል ከለና፣ እቶም ህዝቦምን ሃገሮምን ኣብ ዕዳጋ ዘውረዱ ባእታታት ግን፣ ሽምዓ ብምውላዕ ተኾርምዮም ኣሕሊፎማ። ሎሚ ዓመት ንመበል 25 ዓመት ብሩራዊ ኢዮበልዩ ንምጽንባል ብፍሉይ ንቀራረበሉ ኣብ ዘለና እዋን ድማ፣ ቆለኦም ዝተላዕሎም ደቂ ኣንድነት “ኣሻፈረይ” ብምባል ንጽብል ብሩራዊ ኢዮበልዩ ንምድዋን፣ ሳምንታት ኣብ ዘተረፈሉ ግዜ “መርድእ” ክዝርግሑ ፈቲኖም።

ታሪኻዊ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ንምድዋንን ዘይመልክዑ ንምትሓዝን ፈኸም እንዳ በለን ብዘገምታን ክመጽእ ዝጸንሐ ሓደገኛ ፕሮፓጋንዳ፣ ትማሊ ስዋኣትና ብምቁሻሽ መዕለቢ ገይሮሙሉ ኣለዉ። እቶም ኣዚና እንሕበነሎምን እንኾርዓሎምን፣ እቶም ነታ እንኮን መወዳድርቲ ዘይብላ ህይወቶም ዝወፈዩ፣ እቶም “ኣነ ክሓልፍ ንስኻ ጽናሕ” እንዳበሉ ከም ጽምብላሊዕ ናብ መጋርያ ሃልሃልታ ዝተደቕደቑ፣ እቶም ምስ ኣእዛን ዘደንቁር ጭርባሕባሕ ናይ ሓጻዊን ፊተፊት ገጢሞም ኣካላቶም ዝተመታተሩ፣ እቶም ጠዋሪ ዘይብሎም ቤተሰብ ገዲፎም “ናጽነት’ዩ ዓስብኹም” እንዳ በሉ ዘይተመልሱ ሰማእታትና፣ ብእልፊ ደቂ ጦርን ደቂ ኣንድነት ኣብ ቃልዕ ተዘሊፎም። ኣደ ስውኣት፣ ደቂ ስውኣትን ኣንስቲ ስውኣትን ኣብ ግምት ከየእተኻ ከም’ዚ ዝበለ ድፍረት ተፈጺሙ! እዚ ኹሉ ዕንደራ ንሓደ ዕላማ’ዩ፣ ኤርትራ ኣብ መልሕቕ ኢትዮጵያ ንምልሓቕ!! ነዚ ንምግባር ድማ ብወያነ ተመዊሉ ብደቂ ኣንድነት ዝምራሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ዕስለ፣ ኣብ ልዕሊ’ዞም ብዕሸላቶም ዝስደዱ ዘለዉ ህጻናት ጌጋ ታሪኽ ምስራጽ ኢዩ።

ብታሪኽ ኣቦታቶምን ኣያታቶምን ኣብ ክንዲ ዝኾርዑ፣ ትርጉም ዘይብሉ ህልቂት ከም ዘካየድናን ናብ ዓባይ ኢትዮጵያ ምጽንባር ከም ዘድልየና ንምእማኖም ዝግበር ዘሎ ሰይጣናዊ ወፍሪ ኢዩ። እታ ምስ ገለ ዝተሃመሉ ዜጋታት ተራኽቦም ዝነበረት ገመድ ግን ስዋኣት ብምዝንጣል በቲኾማ ኣለዉ። ጽባሕ’ውን ካልእ ንህዝቢ ኤርትራ ብገበን ዘሕትት ጽሑፋት ከነንብብ ምዃንና ዘጠራጥር የሎን። ደቂ ኤረይ! እቶም ኣኻልብ ውሕ-ዉሕ ካብ ምባል ስለ ዘየቁርጹ ገመልና እንዳጎተትና ጥራይ ንቕድሚት!! ሰናይ እዋን ናጽነት ይግበረልና! ዓወት ንሓፋሽ ድማ!!!

መብራህቱ ተወልደ

Meb66
meb66@ymail.com
31.209.47.64

 7 COMMENTS

 1. ንባዕልኻ ዕሱብ፡ ናይ 25 ዓመታት ከምፓፓጋሎ ዘይቅየራ ቃላት ክተጋውሕ ዘይሓፈርካስ ንኻል ኦት ክተናሹ ሞራላዊ ዓቕሚ የብልካን። ብዛዕባ ምምራሽ ትፈልጦ የብልካን፡ ገመል ምስሓብ’ውን ትፈልጦ የብልካን። እተባህለ ኢኻ ትደግም ዘለኻ።
  እቲ ስርዓት ንበዓል ንስኻ ሒዙ ምትራፉ ዓቢ ውድቀት እዩ። ኩሉ ግን ግዜ ኣለዎ፡ ረማዕ ኢልና ክንርእዮ ኢና።

 2. What are you talking about dude ? Your aim is to discourage brave Eritreans who are disclosing the barbaric nature of your boss Isayas, the Hitler. Please tell us about the Sunday’s event in Asmara with out coating with sugar though. You can not hide the barbaric nature of Isayas but you are allowed to put your comments here in Dr. T website. Can we post our comments in shabait.com ? That might make the end of the regime you adore.

 3. Guys, you are Robbots, or Answering machines. You don’t have any aim or stand. Simply to song with echo.
  I am sure most of you don’t believe on what you are writing in the media. You are artificial ዘጋታት, who recruited for money፡ or you don’t have any idea where eritrea is.
  ከምዚ ኢልኩም ኣይትቕጽሉን ኢኹም። ታሪኽኩም ታሪኽ ጸሊም ነጥቢ እዩ።
  ንሕጂ ብደም ኤርትራዊት ማህጸን ተሽካዕሉ ኣለኹም። ካብቲ ንቡር ሓንጎል ዘለዎ ናይ ወዲሰብ ኣተሓሳስባ ወጻኢ ትኸዱ ኣለኹም።
  ኣብ ልዕሊ ወለደይ፡ ኣሕዋተይ፡ ሃገረይ፡ ዘለኩም ንዕቀት ኣመና መጠኑ ዝሓለፎ እዩ። ንኹሉ ግን ግዜ ኣለዎ። ኣይትትሃመሉ። ዝዘራእካዮ እዩ ዝዕጸድ። ክርዳድ ፍርያትኩም ክትሓፍሱ ግዜኡ ርሑቕ ኣይኮነን።

LEAVE A REPLY