A Letter of Support from Brother Tesfaldet Bahlibi!!

1
352


ዝኸበርካ ዶር ጸገዘኣብ ገብረገርግስ:

 ዝገበረ ግበረሉ ወይ ድማ ንገረሉ ማለት፡ ኩቡር ናይ ስነ ስርዓትና ሓደራ እዩ፡፡ ዘሓብን ስነ ስርዓት። ብኻልእ ኣበሃህላ፡ ሓደ ሰብ ንዘሳላጦ ዕዮ፡ ብንዋት ይኾን ብሞጎሳ፡ ዋጋ ጻማኡ ክረክብ ይግባእ ንማለት እዩ። ኣብዚ ስነ ስርዓት እዚ ተሞርኩሰ፡ ንስለ እቲ ጽቡቕ ተግባራትካ፡  እንተ ዘይ ገበርኩልካ፡በዛ ላቢሽ እዚኣ ገይረ ግን፡ ክነግረልካ እና ተሕጎስኩ እየ።

ንሱ ከኣ፡ ንስለ እቲ ንኽብርታት ግርማ ኤርትራውነትና፡ ጸለሎ ክቐብእ ዝተ ሃንደደ ተርኽቦ፡ ኣብ መዓሙቕ ልብኻ ኣትዩ ስለ ዝተንከፈካ፡ ሓቂ ንኸይ ትመውት ንዝወሰድካዮ ኒሕ ክብሩ ዑዙዝ እዩ። 

ብፍላይ ከኣ፡ እቲ ኣብ ሀገር ሆላንድ፡ ብኩዋ (COA): ኣብ ልዕሊ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ኪዳነምህረት፡ ዝወረደ ናይ ጾታዊ ዓመጽ  ክሲ:  ጻዕዳ ሓሶት ከም ምዃኑ: ብዘየዳግም ኣረጋጊጸዮ ስለ ዝበልካ፡ ካብዚ ንላዕሊ ዝዓቢ ብሽራት እሞ፡ እንታይ ክንሰምዕ ንኽእል? እንቋዕዓወተካ።

ንዝወሰድካዮ ተበግሶ፡ ኣዕዚዘ ክከታተለካ ጸኒሔ። ክሳብ ሕጂ፡ እቶም ዶካትር ኢና ዝብሉ አርትራውያን፡ መፍትሒ ንጸገማት ጉዳይ ሃገርና ዝኸውን፡ ግብራዊ ተበግሶ ዘይ ኮነስ፡ ኣብ ናይ ፖለቲካ ሀሌልውያ ዘተኮረ፡ እሞ ከኣ ንኽብርታትና ዝድውን – “ኤርትራ ሞይታእንክብሉ ከእውዩ ንዝጸንሑ፡ ብዘየማትእየለንከምኡ ኣይ ኮነን ኢልካዮም።  ተሓጉሸልካ።

በቲ ናይ ባዕለይ ሚዛን –  ንስኻ: ነቲ ከክፉኡ ካብቲ ጸጽቡቑ:  ፈላሊኻ  ክትመሚ  ከም ትኽእል፡ ዝተዓደልካዮ ብልሓት ከም ዘሎ  ኣቕሊበሉ ኣሎኹ። ዘክር እሞ።

ኣብ ናይ እጣልያ ባሕሪ ላምፓዱሳ፡ ብዘጓነፈ ናይ መርከብ ጥሕለት፡ ካብ ሚእቲ ንላዕሊ ዝኾኑ፡ ኣብ ሓንቲ ሰዓት፡ ዜጋታትና ምስ ተቐዝፉ፡ ካብ ጉዱሳት ኢና በሃልቲ ኣሕዋትና እንታይ ዲና ክንሰምዕ ጸኒሕና። ሓደ ካብ ኣቶም፡ እዝግሄር ዋንኡ፡ናይ ቫቲካን ጀለብያ ዝወደየ፡ ምስ ናይቲ ናይ  ላምፓዱሳ ሓደጋ ምብዝማድ፡ ከም ተሰያፊ ናይ ሰብኣዊ መሰኣት ብምዃን፡ ናይ ክብሪ ጽሮራ ክሸለም ንዝበሃገ፡ ኣይ ከማኻን እዩ።

ንስኻ፡ በዛ ኣብ ሆላንድ፡ ንኽብሪ ኤርትራውነትና ጠቀስ ንምክልኻል፡ ንዘበርከትካዮ ጻዕሪ፡ ደይ ከምዚ ናይ ቫቲካን በዓል ጀለብያ፡ ናይ ሓልዮት ጽሮራ ምተ ገባኣካ። ጽቡቕ ስራሕ ሰሪሕካ። ምስ እዚኣ ኣተሓሒዘ ከተባብዓካ ዝደሊ ቁምነገር እውን ኣላትኒ። ኣቀራርባ ጸብጻብካ ንትግርኛ ዝምከት እዩ።

ነቶም ዶኳትር ኢና ንማለት፡ ንትግርኛ ከም ዘይ መልሓሶም ገይሮም ኣቆናጺቦም፡ ብእንግሊዝ ጥራይ ንዝጽሕፉ፡ ካብ ኣብነታትካ ክመሃሩ ንጽበ። ትግርኛኻ፡ ይበል ዘብል እዩ። ትግርኛ፡ ማዕረ ናይ እንግሊዝ ወይ ብዝያዳ፡  ሓይሊ ከም ዘለዎ ተገንዚበ ኣሎኹ።

የቐንየለይ

ተስፋልደት ባህልቢ

2/10/20161 COMMENT

 1. ኣገናዕ ዶክተር
  ሓቂ  ኣብ ሮተርዳም ካብ ተቐቢራትሉ ዝነበረት መዓሙቕ ቦንቚርካ ንከተውጽኣ ብውልቃዊ ተበግሶኻ ዝወሰድካዮ ስጉምቲ ልዑል ናእዳይ አመሓላልፈልካ።
  እዚ መሰረት ዘይብሉ ጸለመዚ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ንባህልናን ሃይማኖትናን መንነትናን ንምድዋን ዝካየድ ዘሎ ናይ ጸላእትና ሸርሕታት ሓደ ኮይኑ እስምዓኒ። ከም ኩሉ ዝሓለፈ ብዙሕ እከይ ተግባራት ጸላእትና ሕጂውን ብጥሙር ቅልጽም ሓፋሽ ህዝብና ተማሕዩ ኣብ ናይ ታሪኽ ጓሓፍ ክድርበዩ።
  ኣብ ሃገርና ኤርትራ፡ ምግሳስ ወይ ጾታዊ ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ ዝወርድ፡ ዋላኳ ጨሪሹ የለን እንተዘይተባህለ፡ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣዛሚድካ ክርአ ከሎ ብጣዕሚ ውሑድ ኢዩ ክብሃል ይከኣል።
  እሞ ስለምንታይ ደኣ ብመሰል ወዲ ሰብ ተጣበቕቲ በሃልቲ ውድባትን ካልኦት ጋዜጣታትን ኣብ ኤርትራ ከም ብጣዕሚ ልዑል ጾታዊ ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ ከምዝካየድ ዝኸሱ? ብኻልእ ኣዘራርባ፡ መብዛሕትና ደቂተባዕትዮ ብጾታዊ ዓመጽ ንኽሰስ ኣለና ማለት ኢዩ። ምኽንያቱ ማዕረ ቁጽሪ  ናይተን ዝተዓመጻ ደቀንስትዮ፡ ዓመጽቲ ደቂተባዕትዮ ክህልዉ ናይግድን ስለዝኸውን።
  ከምዝመስለኒ ኣብ ክብርታትና ባዕልና ነቓዕ ፈጢርና ኣለና።  ማለት ብዙሓት መንእሰያት ደቀንስትዮ ኣብ ምዕራባዊ ሃገራት ብድሕሪ ምእታወን፡ ምሉእ ፖለቲካዊ ዑቕባ (refugee status) መታን ክረኽባ ሓደ ካብ ዝጥቀማሉ ፈጠራዊ ዛንታ ኣብ ኤርትራ ከለዋ ብፍላይ ኣብ ሳዋ ኣብ ልዕሊአን ጾታዊ ዓመጽ ከም ዝተፈጸመ ኣምሲለን ከምዝኸሳ  ይዝረብ። እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ከምዘይኮነ  መብዛሕትና ንሰማማዓሉ እመስለኒ።
  ስለዚ እዚ ኣብ ሮተርዳም ዝርከብ ኣብ ቅድስቲ ቤተክርስትያንና ተፈጺሙ ኢሎም ናይ ሓሶት ወረ ክነዝሑ ዝጸንሑ ሰባት መንገዲ ባዕልና ዝኸፈትናሎም ኮይኑ እስመዓኒ። ምኽንያቱ ገለ ካብቶም ዓመጽ ፈጺሞም ተባሂሎም ዝኽሰሱውን ተሰዲዶም ክኾኑ ስለዝኽእሉ፡ ብኣባሃህለኦም ‘ወዲ ድሙ ከም ቀደሙ’ ስለዝኾነ፡ ኣብዚ መጺኦውን ኣመሎም ኣይክገድፉንዮም ካብ ዝብል ግምት፡ ነዚ ብጭውነቱ ዝልለ ሕብረተሰብ ምስ ጨሪሹ ዘይተፈጸመ ጾታዊ ዓመጽ ከተኣሳስርዎ ፈቲኖም። 
  እሞ ፍትዋት ደቅናን አሓትናን፡ እተን ንግዝያዊ ረብሓ ክትብላ ጾታዊ ዓመጽ ኣብ ልዕሌና ተፈጺሙ ትብላ ዘለኽን፡ንክብርኽንን፡ ንክብሪታት አሕዋትክንን ኣቦታትክንን ባህልኽንን ሃይማኖትክንን ሃገርክንን ዘሕስርን ዘዋርድን ስለ ዝኾነ፡ ንኢሚግረሽን ኦፊሰራት ዝወሃብ ብዙሕ ካልእ ክበሃል ዝከኣል ስለ ዘሎ፡ (ብዘይካ እተን ብሓቂ ዝተዓመጻ) ካልእ ምኽንያት ኣንተትህባ ምተመርጸ እብል።
  በትሪ ሓቂ ትቐጥን እምበር ስለ ዘይትስበር፡ ክቡር ሓው ዶክተር ጸገዝኣብ ንኹሎም ኣብዚ እከይ ተግባር ተቆማጢዖም ዝጸንሑ ጓሓላሉ ኣትማን ርእሲ ርእሶም ቀጥቂጥካ፡ ናይ ሕፍረት መንጠሊና ከዲንካ፡ ኣብ ናይ ረሳሕ ታሪኽ ጓሓፍ ብምጉሓፍካ ዘይተሓጎሰ ኤርትራዊ ዜጋ ኣሎ ኣይብልን፡፡ ዮሃና፡ ክብርን ሞጎስን ይብጻሕካ። ብሓቂ ዘይርሳዕ ታሪኽ ሰሪሕካ።
  እዚ ጉዳይዚ ብቐሊል ሸለል ኢልካ ክሕለፍ ዘለዎ ኣይኮነን። ንኹሎም ጋዜጣታትን ራድዮታትን ውልቀሰባትን (ከም ትርሓስ ተስፋማርያም ዝኣመሰሉ) ነዚ ዘይተረጋገጸን መሰረት ዘይብሉን ኣነዋሪ ወረ ከጋማድሑ ዝጸንሑ፡ ኣራምን ዘየዳግምን ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰዶም ኣለዎ።

LEAVE A REPLY