A Response to the Barrage of Criticism Unleashed By FM Against Mdre Bahri!!

0
830


By Romay Abraham,

ዝኸበርካ FM

ኽቡር ዶ/ርስ ጸገዝኣብ ግዜኡን ገንዘቡን ብዘይ ሓደ ሓገዝ ነቲ 20 ዝኾና ትሕቲ ዕድመ ኤርትራውያን ብቤተ ክርስትያን ኪዳነምህረት ተዓሚጸን ዝተባህለ ወረ ሓቁ ንምርግጋጽ ነዊሕ መንገዲ ተጓዒዙ ኣብ መዕለቢኡ ኣብጺሑዎ። ጸብጻቡ ድማ ብወግዒ ኩሉ ንኽፈልጦ ኣቕሪቡ ኣሎ። በቲ ዘቕረቦ ጸብጻቡ ድማ እቲ ነገር ዳርጋ ከሳስን ተኸሳስን ክርከብ ኣይተኻእለን።

ኣብ ምሉእ ሆላንድ ( ነዘርላንድ) ብፍላይ ድማ ሮቶርዳም ነዚ ጉዳይ’ዚ ዝምልከት ብፖሊስ ዝተመስረተ ክሲ ወይ ድማ ከሳሲ ከምዘየለ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ዶ/ርስ ጸገዝኣብ ምሁር ከም ምዃኑ መጠን እታ ዓቕሙ ብዝግባእ ጌሩ’ሎ። ንስኻ ድማ እንተድኣ ምሁር ኢየ ወይ ድማ ዓቕሚ ኣለኒ ትብል ኮንካ ናትካ ግደ ኣበርክት፡ ብጭቡጥ ከምዛ ናቱ ጸብጻብካ ኣቕርብ።

እንተዘይኮነ ” ለተቀማጭ ሰማይ ቅርቡ” ይብሉ ኣምሓሩ ክምስሉ ከለዉ ከምዝባሃል፡ ኮፍ ኢልካ ዝኾነን ዘይኮነን ምህውታት ዋጋ የብሉን። ሎሚ ናይ ስራሕ’ምበር ናይ ዘረባ ግዜ ኣይኮነን። ኣብዚኣ እታ ሓቂ ትውጻእ ኢዩ ዝባሃል ዘሎ’ምበር ፖለቲካ ክንሕውሰላ ኣይግባእን።

Romay Abraham
rom_ab@gmail.com
67.70.89.62

 

 NO COMMENTS

LEAVE A REPLY