A Speech Delivered by Drs. Tsegezab Gebregergis On the occasion 10th Year Memorial Service of Martyred Seyoum O/Michael!

 untitled3

ዓስራይ ዓመት ዕለተ ዝኽሪ

ስዉእ ሓርበኛ ስዩም ዑቕባሚካኤል (ሓረስታይ)

ኣብ ከተማ ፊላርዲንገን ነዘርላንድ ተኻይዱ!!!

 

ዕለት 19-12-2015: ኣብ ከተማ ፍላርዲንገን(Vlaardingen) ሃገረ ነዘርላንድ(Netherland) ነቲ ቅድሚ ዓሰርተ ዓመት ብመስዋእቲ ንዝተፈልየ ስውእ ሓርበኛ ስዩም ዑቕባሚካኤል ንምዝካር ድሙቕ ናይ ዝኽሪ በዓል ተኻይዱ:: እቲ ናይ ዝኽሪ በዓል ብስድራ ቤት ስዉእ ስዩም ዝተዳለወ ኮይኑ: ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብዝመጹ ኣስታት 150 ክሳብ 200 ዝኾኑ ዕዱማትን: ናይ ቀረባን ቤተ ሰብን ፈተውትን ዝተኻፈልዎ ኢዩ ነይሩ::

ኣብ’ዚ ዓስራይ ዓመት ዝኽሪ ስውእ ሓርበኛ ስዩም ዑቕባሚካኤል ዝተኻየደሉ ግዜ: ብዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለየ ንታሪኽን ዝናን ጅግንነትን ስውእ ስዩም ዝሓለፎም ናይ ቃልሲ ኣገባብትን ዝገልጹ: ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ቀሪቦም ብመልክዕ መጽሓፍን ግጥምን ስውእ ስዩም ኣብ ጉዕዞ ህይወቱ ዝተዛረቦም ምሩጻት ሓሳባትን ዘነጽር ጥምሮ ጽሑፋት: ንስድራ ቤት ስውእ ስዩም ካብ ተሳተፍቲ ከም ህያብ ቀሪቦም:: ኣብ’ቲ እዋን ብዶርስ ጸገዘኣብ ገብረገርግስ ኣብ’ቲ መድርኽ ካብ ዝቐረበ ጽሑፍ ነቕርበልኩም::

ኣብ ዓስራይ ዝኽሪ ዕለተ መስዋእቲ

ስውእ ሓርበኛ ስዩም ዑቕባሚካኤል

ብዶርስ ጸገዘኣብ ገብረገርግስ ዝቐረበ ቓል

ሎሚ ድሕሪ ዓሰርተ ዓመት ሕልፈተ መስዋእቲ ሓርበኛ ብጻይ ስዩም ዑቕባሚካኤል ንዝክረሉ ዘለና ዕለት ኢዩ:: ልክዕ ከም’ዛ ሎሚ ዕለት ንነፍስሄር ሓርበኛ ብጻይ ስዩም ከነፋኑ እንከለና: ብስጋ ‘ምበር ብመንፈስ ኣይተፈለናካን ዝበልናዮ: ሕጂ ‘ውን ስዩም ብስጋ ይፈለየና ‘ምበር ብመንፈስ ምሳና እንዳሃለወ ኢና ነዛ ዕለት ብኽብሪ እንዝክራ ዘለና::

ዝኸበርኩም ስድራ ቤት: ሓርበኛ ብጻይ ስውእ ስዩም ዑቕባሚካኤል:-

ዝኸበርኩምን: ዝኸበርክንን: ኣባላት ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ:-

ዝኸበርኩምን: ዝኸበርክንን: ዕዱማት ኣጋይሽ:-

ነዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ ቓል ከስምዕ እንከለኹ: ኣነ ስመይ ጸገዘኣብ ገብረገርግስ ይብሃል:: ኣብ ዓወደ ምርምር ፖለቲካዊ ስነ-ፍልጠትን ታሪኽን ዝነጥፍ ኮይነ: ክሳብ እዛ ዕለት እዚኣ ናይ ዝኾነት ፖለቲካዊ ውድብ ይኹን ማሕበር ኣባል ኣይኮንኩን:: ብውልቀይ ግን ኣብ ምኽባርን ምክልኻል ሰብኣዊ መሰላትን: ሓርነት ደቂ ሰባትን ዝነጥፍ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነብር ኢየ:: ምስ ስውእ ሓርበኛ ብጻይ ስዩም ዑቕባሚካኤል ከኣ: ኣብ ሃገርን ሃገራውነትን ዝተሞርኮሰ ሌላን ፍልጠትን ርክብን ኢዩ ነይሩኒ::

ተዘክሮታተይ ምስ ነፍስሄር ሓርበኛ ብጻይ ስዩም ዑቕባሚካኤል: ካብ መፋርቕ 1989 ኢዩ ዝጅምር:: ብጻይ ስዩም ሓላፊ ወጻኢ ዝምድናታት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊ ባይቶ ኣብ ዝነበረሉ እዋን: ናብ ኣምስተርዳም መጺኡ ናይ ህዝቢ ኣኼባ ዘካየደሉ ግዜ: ኣብ’ቲ እዋን ምስ ነፍስሄር ብጻይ ስዩም ከቀራርበና ዝኸኣለ:: መሰረታዊ ነጥቢ ኣብ’ቲ ንሱ ዝመርሖ ዝነበረ ህዝባዊ ኣኼባ ንዘቕረብክዎ ሕቶ ምርኩስ ብምግባር: ናይ ዝሃበኒ ምላሽ ዝያዳ ብስፍሓትን ምልኣትን ንምዝርራብ: ድሕሪ ምዝዛም ኣኼባ ንራኸብ ስለ ዝበለኒ: ከም ብሂሉ ‘ውን ርክብና ክውን ድሕሪ ምዃኑ ኢዩ: ቀጻልነት ርክብና ሱር ሰዲዱ ክዓሙቕ ዝኸኣለ:: ኣብ’ዚ ናይ ፈለማይ ርክብና ኸኣ: ብጻይ ስዩም ቁልጡፍ ሓሳብን ምላሽ ወሃብን መድርኽ ተቖጻጻርን ምዃኑ ተዓዚበ:: ስለ ዝኾነ ኸኣ ቀጻልነት ርክብና ብምውሓስ: ብስልኪ ብምርኻብን ኣብ’ቲ ዓመታዊ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊ ባይቶ ዘካይዶ ዝነበረ ፈስቲቫል ካስልን ክካፈል ጀሚረ:

ብጻይ ስዩም ወናኒ ዘይንቕነቕ መትከልን ንዕላማታቱ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘየእቱን ቆራጽ: ተባዕ ካብ ዝኣመነሉ መትከላዊ ውሳኔ ነግ-ፈረግ ዘይብል ምዃኑ: ብጭቡጥ ዘረጋገጽክሉ ህያው ምስክርነት ቓለይ ገይረ ክዝክሮ እንከለኹ: ዘረባ ንስለ ዘረባ ዘይኮነ ጭቡጥ ኣብነት ብምስናይ ኢየ::

እቲ ኩነት ከም’ዚ ዝስዕብ ኢዩ:: ኣብ 1995 ፈስቲቫል ካስል ዝተዓደምክሉ እዋን: ኣብ ሞንጎይን ኣብ ሞንጎ ፕሮፈሴር ተስፋጽዮን መድሃኔ ኣብ መድርኽ ቀሪብና ብዘቕረብናዮ ሓሳባት ዝተፈጥረ ፍልልይ: ንፕሮፈሴር ዶክተር ተስፋጽዮን መድሃኔ ብትሪ ስለ ዝበዳህክዎ: እዚ ‘ውን ኣብ ቪድዮ ብምስልን ቅርጽን ተቐዲሑ ብምህላው: ፕሮፈሴር ዶክተር ተስፋጽዮን መድሃኔ ነቲ ናብ ህዝቢ ክዝርጋሕ ዝተዳለወ ቪድዮ: ጸገዘኣብ ገብረገርግስ ዘቕረቦ በዳሂ ትሕዝቶ ንዓይ ዝወቅዕ ብምዃኑ: ነቲ ንሱ ዘቕረቦ ናይ ብድሆ መልእኽቲ መደረ ክቕረጽ: እንተዘይኮይኑ እቲ ቪድዮ ናብ ህዝቢ ከይዝርጋሕ ስለ ዝጠለበ: ኣብ’ቲ እዋን ከኣ ምላሽ ስውእ ነፍስሄር ሓርበኛ ብጻይ ስዩም ዑቕባሚካኤል ናይ መሪሕነት ብጾቱን: መደረ ናይ ክልቴኹም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክሳብ ዝተኻየደ ንሕና ከይቆረጽና ከም ዘለዎ ኢና እነሕልፎ ብማለት: ነቲ ብፕሮፈሴር ዶክተር ተስፋጽዮን መድሃኔ ዝቐረበሉ:- ዝበልክኹም እንተዘይገይርኩም ድሕሪ ሕጂ ምሳኹም የለኹን ዝዓይነቱ ዘረባ ዕጅብ ከይበሎም: ኣብ ዘይንቕነቕ ሓዲድ ሓቂ ረጊጹ ብዘይ ዋጋ ዕዳጋ ንዕላማ መትከላቱ ብግብሪ ዘተግበረ ስዩም ኢና እንዝክር ዘለና ሎሚ::

ዝኸበርኩምን: ዝኸበርክንን:-

ዝኽርታት ብጻይ ስዩም, እዚ ጥራይ ኣይኮነን: ንዝኽርታት ብጻይ ስዩም ኣብ ኣእምሮ ነፍስ-ወከፍና ምስ እንፍትሽ: ካብ’ታ ከም ፍጡር ናብ’ዛ ዓለም ዝተወልደላን ዓቕሚ ኣዳም በጺሑ ሓሲቡ ኣደይቡ ከውርደላ ዝጀመረ እዋን ኣትሒዙ: ብጻይ ስዩም ናይ ውልቁን ናይ ቤተ ሰቡን ጥቕሚ ቀዳምነት ሂቡ ኣይፈልጥን:: ነዚ ዓቢ ኣብነት ክኸውን ዝኽእል ኸኣ: ንስውእ ሓርበኛ ስዩም ዑቕባሚካኤል ንዝነበሮ ተመኩሮ ብጽሑፍ ኣቕሪቡ ብደረጃ ትምህርቱ ማዕቢሉ ብዶክተረይት ንኽምረቐሉ ዝኽእል ኣገባብ ንምጥጣሕ ብማለት: ኣብ ኣምስተርዳም ዩኒቨርስቲ ምስ ዝርከብ ፕሪፈሴር ገርድ ጁኒ (Prof. Dr. Gerd June) እኳ እንተ ኣራኸብክዎ: ብጻይ ስዩም ግን ምሉእ ልቡ ንጭኩን ህዝቢ ኤርትራ ንምግልጋል ዝተወፈየ ብምንባሩ: ነዚ ዕድል እዚ ከይተጠቕመሉ ኢዩ እዚ ሓደጋ መስዋእቲ ኣጋጢምዎ::

ብጻይ ስዩም ዳርጋ ንኹሎም እዞም ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ኤርትራ ዝተዋስኡን: ካልእሲ ይትረፍ ብደረጃ ሃገር ‘ውን ዝመርሑ ዘለው ኣካላት: ዝወደበን ዘንቀሐን ኣብ ትሕቲ መቑሕ ሰንሰለት ማእሰርቲ ገዛእቲ ሓይልታት ኮይኑ ‘ውን: መልሓሱ ከይዓጸፈ ንዕላማታቱ ክውን ዝገበረ ተምሳሌናት ነጻነት ኤርትራ ዝስመ ሓርበኛ ኢዩ ነይሩ::

ዝኸበርኩምን: ዝኸበርክንን:-

ዝኽሪ ብጻይ ስዩም ክንትንትን እንተኾይና: ታሪኽ ኤርትራ ምትንታን ስለ ዝቐልል: በዘን ዝስዕባ ቀለልቲ ኣብነታትን ንብጻይ ስዩም ግዳይ ዝገበሮ ክውንነትን ክገልጽ ኣፍቁዱለይ:-

ድሕሪ ምብራዕ ኩናት ኤርትራን-ኢትዮጵያን 1998: እቲ ኩነት ብልቢ ስለ ዘተሓሳስበኒ ብዘይ ወዓል ሕደር: ነቲ ኩነታት ኣብ ምህዳእን ምዕራፍን ይሕግዝ ኢዩ ብማለት: ሓደ ናይ ሰላም ዋዕላ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣምስተርዳም ንመጀመርያ ግዜ ድሕሪ ነጻነት ሉኡላዊት ሃገረ ኤርትራ: ምሁራት ኤርትራውያንን ኢዮጵያውንን ክመያየጥሉ ብማለት ኣዳልየ ነይረ:: ኣብ’ዚ ናይ ሰላም ዋዕላ ኸኣ ስውእ ነፍስሄር ሓርበኛ ብጻይ ስዩም ዑቕባሚካኤል: ሓደ ካብቶም መደረ ክቐርቡ ዝተዓደሙ ባእታታት ኢዩ ነይሩ::

ኣነ ከም ኣዳላዊ ናይ’ቲ ናይ ሰላም ዋዕላ: ንኹሎም እቶም መደረ ዘቕርቡ ፍሉጣት ሰባት ክዓርፍሉ ዝኽእሉ በዓል ሓሙሽተ ኮኾብ መደቀሲ ሆቴል ተዳልዩሎም: ብጻይ ስዩም ‘ውን ሓደ ካብኦም ናብ ሆቴሉ ክኸይድ ‘ኳ እንተሓበርክዎ: ብጻይ ስዩም ግን ይጠቅስ:- ”ኣነ ኣብ’ዚ እትብሎ ዘለካ ሆቴል ኣይድቅስን ኢየ:: እንተተኻኢሉ ንእሽቶይ ብርከይ ዝዓጽፈላ መደቀሲ እንተላትካ: ኣነ ኣብኣ ክድቅስ ይመርጽ::” ብማለት ኣብ ገዛይ ክድቅስ ወሰነ:: ብሓደ ኣብ ገዛይ ዝጸናሕናለን ግዝያት: ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ክንዛተን ክንመያየጥን ኪኢልና ኢና:: ካብ ብጻይ ስዩም ከኣ ኣነ ብዙሕ ሓቅታት ክፈልጥን ክሰንቕን ኪኢለ ኢየ:: ኣብ እዋኑ ኸኣ: ኣብ’ቲ ናይ ሰላም ዋዕላ ብጻይ ስዩም ኣዝዩ ታሪኻዊ መደረ ኢዩ ኣስሚዑ:: ንዝኽሪ ናይ’ዚ ሎሚ መዓልቲ ብማለት ከኣ: ነቲ ኣብ ዋዕላ ሰላም ኣምስተርዳም ብጻይ ስዩም ዘቕረቦ መደረ: ኣብ’ታ ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን ዝመስረትክዋ መርበብ ሓበሬታ ምድረ-ባሕሪ ህዝቢ ንኸንብቦ ሰቒለዮ ኣለኹ::

ዝኸበርኩምን: ዝኸበርክንን:-

ኩላትና ነዛ እንነብረላ ዘለና ዓለም ገዲፍናያ እንኸይድ ‘ኳ እንተኾና: እዚ ማለት ድማ በብተራ ዘይተርፈና ሞት ክትገጥመና ምዃና እንኣምን ‘ኳ እንተኾና: ኣነ ከም ጸገዘኣብ ግን: ንመስዋእቲ ብጻይ ስዩም ዑቕባሚካኤል ግዚኡ ሂብዎ ከም ተራ መስዋእቲ ከም ዝተዋስኣ ገይረ ዝቖጽሮ ኣይኮንኩን:: ምኽንያቱ ብጻይ ስዩም ንናይ ዝኾነ ይኹን ናይ ቀረባን ርሑቕን ናይ ምጉቡዕባዕ ሓይልን: ናይ በትርን ካሮትን ፖለቲካ ዘየሳሲ ምዃኑ: ኣብ’ዚ ዘለኹም ኩላትኩም እትምስክርዎ ሓቂ ኢዩ:: ናይ’ዚ ኣብነት ከኣ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሃንደበት ኣባል ምሕዝነት ንዘይነበረ ሕሩይ ተድላ ባይሩ ብምዕዳም: ናይ ምሕዝነት ኣቦ ወንበር ዝገብርዎ ዝመዘዝሉ እዋን: ንናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ጣልቃ ብምእታዎም ኮኒኑ: ካብ ኣኼባ ናይ ምሕዝነት ረጊጹ ዝወጻሉ ናይ ክልቲኦም ሓርበኛታት ስዉኣት: ብጻይ ስዩም ዑቕባሚካኤልን ኣሕመድ ናስርን ተዘክሮ ትማሊ ኢዩ::

ዝኸበርኩምን: ዝኸበርክንን:-

ብጻይ ስዩም ንወራር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሉኡላዊት ሃገረ ኤርትራ ዘይተቐበለን: ኢትዮጵያ ብዘይቅድመ ኩነት ካብ’ቲ ኣከራኻሪ ዝተባህለ ቦታታት ጥራይ ዘይኮነ: ካብ’ቲ ብመሰረት ውዕል ኣልጀርስ ዝተበየነ: ካብ ባድመ ንኽትወጽእ ዝጠለበ መራሒ ኢዩ:: እዚ ቖራጽ ሃገራዊ እምነቱ ኸኣ: ብዓይኒ መራሕቲ ኢትዮጵያ ናብ ሞት ዘሳጥሖን: ንዘይምዕዳል ጽቡቕነት ኤርትራ ብንቡር ኣሟውታ ዘይኮነ: ብሰብ ሰርሖ ውዲት ዝተኾልፈና: ኤርትራ ኣለውኒ ካብ እትብሎም ዝነበሩ መራሕቲ ሓደ ኢዩ ነይሩ ብጻይ ስዩም ዑቕባሚካኤል:: እዚ ዝህቦ ዘለኹ ናይ ብጻይ ስዩም ናይ መስዋእቲ ኩነት ግዜ በሊዑ ንስለ ዘረባ ሕጂ ዝብሎ ዘለኹ ዘይኮነ: ኣብ’ታ መስዋእቱ ዝሰማዕኩላ ግዜ ‘ውን እንተኾነ: ብቓልን ብጽሑፍን ዘድመጽክዎን: ኣብ መርበባት ሓበሬታ ንሓርነት ኮም ‘ውን ዝዘርጋሕክዎ ኢዩ:: ሎሚ ኣብ ዝኽሪ ዓስራይ ዓመት ዕለት መስዋእቱ ‘ውን: ነቲ ናይ ትማሊ ቓለይ ብምሕዳስ: ብኣጽንዖት! ደጊመ ንግዳይ መስዋእቲ ብጻይ ስዩም ዑቕባሚካኤል ሰብ ሰርሖ ምዃኑ ኣድሚቐ የስምረሉ::

ዝኸበርኩምን: ዝኸበርክንን:-

ኣብ መደምደምታ መደረይ ስውእ ሓርበኛ ብጻይ ስዩም ዑቕባሚካኤል: ከም ዝሞተ እንጠቕሶ ወይ እንገልጾ ሰባት ክንህሉ ንኽእል ኢና: ብጻይ ስዩም ግን ኪኖ እቲ ናብ መላእ ህዝቢ ዘሕለፎ ዘይዕጸፍ ሃገራዊ ድርኺት: ናብ ካብ ኣብራኹ ዝውጹ ደቁ ተመሓላሊፉ ክሪኦ እንከለኹ: ኣዝዩ ባህታን ደስታን ይስመዓኒ:: ስለ ዝኾነ ኸኣ: ኣብ’ዚ ዕለት እዚ ነዚ ክቡር ስድራ ቤት እዚ ብምውካል: ንመንእሰይ ኣይዳ ስዩም ዑቕባሚካኤል: ሓርበኛ ወላዲ ኣቦኺ ስዉእ ስዩም ዑቕባሚካኤል: ከም መርኣያ ናይ ዘሕለፎ ናይ ቃልስን ጽንዓትን መኸተን: ኪኖ እቲ ክኾኖ ዝግባእ ናይ ኤርትራ ማንደላ ብማለት: ንዝኽሪ ወላዲ ኣቦኺ ትበቅዕ ኢያ ዝበልክዋ: እዛ ህያብ ኣዚኣ የቕርበልኪ ኣለኹ እሞ መጺእኪ ክትቅበልኒ ብትሕትና ናብ መድርኽ ይዕድመኪ::

 

ሰማእታትና ወትሪ ይዘከሩ!!!

የቐንየለይ!!!

ኣዳላዊ መርበብ ሓበሬታ ምድረ-ባሕሪ

ዶርስ ጸገዘኣብ ገብረገርግስ