An issue of public interest- who is Mecconen Kebede?

0
82


#ሞኮንን ከበደ መን እዩ?
#ሓጺር ታሪክ ሂወት ሞኮንን ከበደ?
ሞኮንን ከበደ ካብ ሓደ ተወላዲ ጎጃም ዝኮነ ኣቶ ከበደን ኤርትራዊት ኣደን ይውለድ። መኮንን 2 ኣወዳትን 3 ኣዋልድን ኣሕዋት ኣለዎ። ኣሕዋቱ ክኣ…..
1. ስዉእ መሓሪ ከበደ ንስለ ናጽነት ኤርትራ ዝተሰውኤ።
2.ኢንጅነር መድሃኔ ከበደ እዚ ኣብ ስእሊ ንሪኦ ዘለና።
ኢንጅነር መድሃንየ ካብዚ ናይ ሞኮንን ብዝተዓጻጸፈ መልክዕ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን እዚ ዘይብሃል ግፍዒ ዝፈጸመን ንብረቶም ተዘሚቱ ንክባረሩ የማናይ ኢድ ወያነ ዝነበረን ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብር ዘሎን እዩ። መድሃኔን ሞኮንን ክልተ ኣሕዋት ሕነ ናይቲ ኣብዘይ መሬቱ መጽዩ ድራር ኣሞራ ዝኮነ ኣቡኦም ንከምልሱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ሰፍ ዘይብል ጽልኢ ዘለዎም እዮም።
ሞኮንን ኣዲኡ ኣብ ኣስመራ ደርብያቶ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ንስደት ምስ ከደት ምስ ሓንቲ ለዋህ ኤርትራዊት ኣደ እዩ ዓብዩ።
ሞኮንን ኣባል 7 ዙርያ እዩ። ሞኮንን ብተደጋጋሚ ብስርቒ ኣብ ኣስመራ ይእሰርን ይፍታሕን ኔሩ። ናብ ሃገራዊ ኣጎልጉሎት ምስ ከደ ምስ ክፍለ ሰራዊት 27 2 ብርጌድ ትሓዝ ሕሳብ ናይ ብርጌድ ኔሩ። ትሓዝ መዝገብ ክኣ ተመስገን ወዲ ገዛ ባንዳ ሕጂ ኣብ ( ) ኣሎ። ንግዚኡ ዘለዎ ዓዲ ይጽንሓልና ምክንያቱ ምስቲ ሞኬ ዝገበሮ ገበን ኢድ ስለዘይብሉ ንጹሕ ሰብ እዩ።
ሞኮንን ኣብዚ ትሓዚ ሕሳብ ኣብ ዝነበረሉ ስዓት ተመላሲ ክከውን ዝግብኦ ባዕሉ ፈሪሙ ዝበልዖ ገንዘብ ስውኣትን ውጉኣትን ክንጠቅስ እንተ ኮይና ድማ።
1. ናይ ስዉእ መሓመድ ቲታ
2. ናይ ስዉእ እስታንባ
3. ናይ ስዉእ መስዑድ
4. ናይ ስዉእ ሃብቶም ወዲ ዘክየስ መድፍዓጂ 5ዙር
ናይቶም ተወጊኦም ናብ ሕክምና ዝከዱ እሞ ፈሪሙ ገንዘቦም ዝበልዖ ጀጋኑ ክኣ……
1. ናይ ውጉእ ወዲ ዓጽማት
2. ናይ ውጉእ ዮናስ
3. ናይ ውጉእ ወዲ ሓድሽን ካልኦትን።
ብዝያዳ እቶም ውጉኣት ብሂወት ስለዘለኩም ባዕልኩም ተትዛረቡ ጽቡቅ ኔሩ።
ድሕሪ እዚ ሞኮንን ናብ ትሃድሶ እዩ ኣትዩ። ካብ ትሃድሶ ክኣ ኣዲኡን ሓፍቱን ካብ ዓዲ እንግሊዝ መጽየን ለሚነን ከነመርዕዎ ኢለን ወሲደንኦ። ሞኮንን ምስ ሓንቲ ምሕረት ትብሃል ጋል ቓሓውታ ድሕሪ ምምርዓዉ ገዛ ስለ ዘይብሉ ኣብ ሆቴል ግርማይ ፖራዲዞ ከም ዝሕጸን እየን ጌረን ኣዲኡን ሓፍቱን። ምሕረት ኣብ ሕጽኖቶም ስለዝጠነሰት ክኣ ናይ ክሳዳን እዝናን ኣዋርቅ ሰሪቑ ብምሻጥ ከይነገራ ንስግረዶብ እዩ ከይዱ።
ሞኮንን ኣብ ደ.ኣፍሪቓ ሰሪቑ ውን ተኣሲሩ ኔሩ እዩ። ካብ ደቡብ ኣፍሪቓ ብመንገዲ ብራዚል ንኣሜርካ ይጉዓዘሉ ኣብ ዝነበረ ውን ብራዚል ምስ በጽሑ ካብ መጋዕዝቱ ኢትዮጳውያን ምስ ደቐሱ ገንዘብ ስለ ዝሰረቆም ክቐትልዎ ኣብ ዝፈተንሉ ግዜ ምስኡ ዝነበሩ ብዓል ዮናስ ዝብሃሉ እዮም ኣድሒኖሞ። ካብኡ ምስ ቐጸሉ ክኣ ኣብ ሜክሲኮ ምስ ደቐሱ ካብ ወዲ ሻምበል $2000 ሰሪቑ ሞኮንን። ዮናስ እኮ ከምዚ ከምዝገበረ ኣብቲ ናይ ሰልጠነ ትዛረብ ኔርካ ወዲ ሻንበል ውን ወጺካ ተትዛረብ ጽቡቅ ኔሩ እቲ ዝገበረካ።
ሞኮንን ኣብ ኣሜርካ ምስ ኣተወ ውን ኣመሉ ኣይገደፈን። ድምጻዊ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ምስ ሞተ ናይ ኣብርሃም ኣቅሑትን መኪናን ንመሸጣ ምስ ቐረበ ሞኮንን ነታ ናይ ኣብርሃም መኪና ኣነ ክወስዳ እሞ ገንዘብኩም ክበኩም ኢሉ ነታ መኪና ወሰዳ። ንዓ በል ገንዘብ ሃበና ተተባህለ ብሎሚ ጽባሕ ወይከ። ንሓደ ዓመት ይከውን ነታ መኪና ዘዊሩን ድዋዕዋዕ ኣቢሉን እንታይ ትርብሹኒ እንኩም እንዶ መኪናኩም ኢሉ ነታ ዘእረጋ መኪና ናብ ቤተሰብ ድምጻዊ ኣብርሃም ኣፈወርቒ መሊስዋ።
እዛ ኩልና ዝሰማዕናዮ ናይ ሓፍትና ራሄል እኮ ኩልና ስለዝሰማዕናዮ ምዝርዛር ኣየድልን እዩ። ሞኮንን ንሓንቲ ሓፍትና ኣብ ዱባይ ትነብር ውን ተመርዕየ ናብ ኣሜርካ ክወስደኪ እየ ብምባል $15.000 Dollar በሊዑ ጠሊምዋ እዩ። ንሓንቲ ኣብ ሃገራት ኣዕራብ እትነብር ውን ብንጹር ቑጽሩ ዘይተፈልጠ በሊዕዋ ኣሎ።
ኣብ ዋሽንግቶን ዲሲ ተለቒሑን ሰርቑን ገንዘቦም ዝበልዖም ኤርትራውያን ኣዲኦም ትቑጸሮም።
እዚ ኩሉ ባህርያትን ምንሻው ኣብ ኤርትራዊ ክብርታትን እንዳ ፈጸመ ከሎ ክኣ ደንበ ተቓውሞ ንሞኮንን ከም ጅግና ሓቑፎሞን ንሱ ብዝዛረቦ ረሳሕ ቓላት ኣብ ልዕሊ ሰውራና፡ስዉኣትና፡ተጋደልትናን ክኣ ክስሕቑ ይውዕሉ ኔሮም። ሞኮንን ሕነ ኣቡኡ ኣብ ልዕሊ ህዝብና የውርድ እዚ ብዓያሹ ዝዛቅበበ ደንበ ተቓውሞ ክኣ ሞኬ ጅግና ክብሎ ይውዕል። ኣሓስ ምስ ሓራዲኤን ማይ ይሰትያ ዝብልኩም ከምዚ እዩ።
ራሄል ሓፍትና ክኣ በቲ ሓደ ደንጊጸልኪ ጋል ስለ ዝኮንኪ፡ በቲ ሓደ ክኣ ግርም ገበረኪ ኢለ። ምክንያቱ ጋል ስዉእን ሰይቲ ስዉእን ኢኪ ንስኪ። ምስቲ ንጀጋኑ ኣቦክን ብዓል ቤትክን ሸፋቱ እዮም ክብል ዝውዕል ሓዳር ክትገብሪ ብምሕሳብኪ። ካብ ሞኮንን ንላዕሊ ኢኪ ንስኪ ኣብ ልዕሊ ኣቦክን ብዓል ቤትክን ክሕደት ፈጺምኪ። ምክንያቱ ምስቲ ክብሪ ዘይህቦም ሰብ ክትነብሪ ብምሕሳብኪ። መስጣ ናቶም እዩ ከማን ወሪድኪ ዘሎ እዚ ኩሉ። ብዝኮነ ከም ሓፍትና መጠን ኣጆኪ ኣብ ጎንኪ ኣለና በርትዒ።
ሞኮንን ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ሓፍቱን ጋል ዓዱን ሓንቲ ኣምሓረይቲ ሓዳር ብምግባር ቆልዑ ወሊዱ ኣብ DC ይነብር ኣሎ። ምክንያቱ ሰብ ናብ ሰቡ እዩ።
እቶም ኣስማትኩም ኣብዚ ጽሑፍ ዝጠቐስኩኩም ምስዚ ሞኮንን ዝገበሮ ገበናት ዝኮነ ምትእስሳር ከምዘይብልኩም ክገልጽ ይፈቱ። ወጺኩም ባዕልኩም ትፈልጥዎ ናቱ ንህዝቢ ክትሕብሩ ክኣ ይምሕጸነኩም። ብፍላይ ኣብ እንዳ 27 2ይ ብርጌድ ኣብ ዓሰብ ብ1999 ምስ ሞኮንን ዝነበርኩም ትፈልጥዎ ብዛዕብኡ ተዛረቡ። ወድሕስንኩም ምቅላዕ ገበነኛታት ክንቅጽለሉ ኢና።
Share በልዎ ኩሉ መታን ክሪኦ። እቶም ኣምሓርኛ ትክእሉ ክኣ ናብ ኣምሓርኛ እሞ ተርጉሙልና ናብታ ምስኡ ትነብር ዘላ ኣደ ደቑ ኣምሓረይቲ ክንሰደላ መታን።
@ Tsewar Mkan
Source: social media


NO COMMENTS

LEAVE A REPLY