Artful Deception

1
468


ናይ ፈጠራ ሓሶት

By Romay Abraham

ምስጢራዊ ሰነዳት ህግደፍ !! ብዝብል ኣርእስቲ ክጻሓፍ ዝቐነየ ኩልና ተመልኪትናዮ ኣለና። እዚ ጽሑፍ’ዚ ብመሰረቱ ንሓደ ሓደ የዋሃት ደቂ ሃገር ከደናግር ወይ ድማ ከሻቕል ይኽእል ይኸውን’ምበር ኣጸቢቑ ንዘስተውዕል ሰብስ ጌና ክልተ መስመር ምስ ኣንበበ ዝተሰንዐ ናይ ፈጠራ ሓሶት ምዃኑ ክፈልጦ ኣይከጸግሞን’ዩ።

እዚ ጽሑፍ’ዚ ብመሰረቱ ብሓደ ሰብ ዝተጻሕፈ ዘይኮነስ ብብዙሓት ሰባት ተጻሒፉ ደሓር Compile ዝተገብረ ጽሑፍ’ዩ። ሃንደስቱን መራሕቱን ድማ ማእከል ስለያ ወይን ምዃኑ በቲ ዝጥቀሙሉ ቃላት ክፍለጥ ይከኣል። ከምዝተረዳእክዎ ድማ ካብቲ ” መርማሪት ኮምሽን”  ተባሂላ ተሰምያ ዘላ ጉጅለ ፡ ኤርትራውያን ዝርከብሉ ሃገራት እንዳዞረት ካብ ዓዲ ሃዲሞም ዝወጹ ኤርትራውያን፡ ከም ኤርትራውያን ተመሲሎም ዝቐረቡ ኢትዮጵያውያን ( ተጋሩ ) ቓለመጠይቕ ዝገበረቶ ዝተኣከ’ሞ ናብ ትግርኛ ብቑጹራት ወይ ድማ ዕሱባት ዝተተርጎመ ኢዩ።  

ካብ ኤርትራ ዝሃድሙ ተጋደልቲ ነበር ይኹኑ መንእሰያት ፖለቲካዊ ዑቕባ መታን ክወሃቦም ኣብ ኤርትራ ዘሎን ዘየሎን ገበናት ተፈጺሙ፡ ኣብ ርእሴና ከምዚ ግፍዒ ተገይሩ እንዳበሉ ከምዝዛረቡን “ንመርማሪት ኮምሽን” ምስክርነቶም ከምዝሃቡን ኩልና ንፈልጦ ኢዩ።  ካብ ዝተፈላለዩ ኣሃዱታት ዝሃደሙ ናይ መራሕቶምን ብጾቶምን ኣስማት እንዳጠቐሱ “ንመርማሪት ኮምሽን”  እገለ ዝተባህለ መራሒየይ ነይሩ፡ ናይ ከምዚ ሓላፊ ኢዩ፡ ብገበን ክሕተት ኣለዎ እንዳበሉ መቐበሊ ዑቕባ ክኾኖም ብዘይ ጭብጢ ይውንጅልዎም። እዚ በዚ ከምዚ ዝተኣከበ ኣስማት ድማዩ እከለ ናይ ከምዚ ሓላፊ፡ እከለ ድማ ናይ ከምዚ ኣሃዱ ሓላፊ እንዳተባህለ ሓደ ዝተሰንዐ መዝገብ ክፍጠር ተኻኢሉ።#

እዚ ጽሑፍዚ  ብቐሊሉ ዝተፈብረኸ ምዃኑ ንኽትፈልጥ ግዜ ኣይወስደልካን’ዩ። ንሎሚ እዘን ዝሽዕባ ጭብጥታት ኣሕጽር ኣቢለ ከቕርብ ክፍትን ኢየ።

ኣብተን ዝሓለፋ ቀዳማይን ካልኣይን ጽሑፋት ነቶም ኣብ ዒራዒሮ ተኣሲሮም ዘለዉ ኣብ ክንዲ ብስሞም ባዕሎም ብዝመሃዝዎ ቁጽርታት ከምዝጽውዑ ገሊጹ’ሎ። ሓደ ካብቶም ጠቒሶሞም  ዘለዉ እሱራት ናይ ቀረባ ዘመደይ’ዩ። ካብ ዝእሰር ዳርጋ 13 ዓመታት ኣቑጺሩ’ሎ። እዚ ዘመድ’ዚ ኣብ ዒራዒሮ ዘይኮነስ ክሳብ’ዛ ዝሓለፈት ወርሒ ኣብ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ( ወንጀል ምርመራ በቲ ናይ ቀደም ኣጸዋውዒ) ተኣሲሩ ኣሎ።

ፓይሎት ደጀን ዓንድሕሸል’ውን ካብቶም ኣብኡ ኣለዉ ኢሉ ዝጠቕሶም ሓደ ኢዩ። ጸሓፍቲ ግን ኣልዕል ኣቢሎም ኣብርእሲ ሽሙ ተወሳኺ ቁጽሪ ሂቦም  ዒራዒሮ ኣሳፊሮሞ።

ካብ ኩሉ ዝገርም ድማ ብተደጋጋሚ ተገሊጹ ከምዘሎ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት እከለን እከለን ተኣኪቦም። እከለ ኣብቲ ኣኼባ ከምዚ ኢሉ፡ እከለ ድማ ኸምዚ ኢሉ እንዳበለ ይህውትት። ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት እቶም እሙናት ተኣኪቦም ዝተዛረብዎ ከመይ ኢሉ ክወጽእ ይኽእል። ሓደ ሃሱስ ተረኺቡ ከይብሃል ኩሎም እቶም ዝጥቀሱ ሰባት ጸሓፍቲ ከም ቀንዲ ገበነኛታትን ናይ ኩሉ ተሓተትን ጌሮም ኢዮም ዘቕርብዎም። ባዕሎም ከሲሶም ገበነኛታት ኢሎም ከኣ ባዕሎም ይፈርድዎም።

ስለዚ መን ድኣ እቲ ዝበልዎ ኣውጽኦ፡ እሞ መለኮታዊ ሓይሊ ደኣ ከይህልዎም ጸሓፍቲ። ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ዝሰርሓ ድማ ከምቲ ዝበሃል እተን ኣጸቢቐን ዝተኣምና ብዓልቲ ቤቱ ንነፍስሄር ወለንኪኤል ገብረማርያም፡ የማነ ገብረመስቀል ( ቻርሊ) ን ባዓልቲ ቤቱ ንፕረዚደንትን ኢየን።

እዚአን’ውን ኣብቲ ዝባሃል ኣኼባ ዝተገብረ ከውጽኣ ዘይሕሰብ ኢዩ። ኣብ ሃገርና መርበብ ኢንተርነት ምዕቡል ስለዘይኮነ ኩለን ናይ መንግስቲ ትካላት ብኔት ዎርክ ዝራኸባ ኣይኮናን። ብተናጸል ኢንተርነት ክህልወን ይኽእል’ምበር ንኹሉ ዝጠምር’ሞ ብቐሊሉ ሃክ (Hack) ክግበር ዝጥዕም ኣይመስለንን። እሞ ከምዚ ካብ ኮነ ድኣ ነዚ ኩሉ ናይ ዝተፈላለያ ትካላትን ቤትማእሰርትታትን ውሽጠን ውሻጠአን ክፈልጥወን ከመይ ከኣሉ? እዞም ጸሕፍቲ እዚኦም ነቲ ” ብመርማሪት ኮምሽን” ዝተኣከበ ናይ ዝተፈላለዩ ኣሃዱታትን ትካላትን ኣስማት ኣኪቦም Compile ጌሮም ሓደ ገዚፍ ግን ፍሹል ናይ ጽውጽዋይ ዶኩሜንት ክሰርሑ ኪኢሎም። ዕሽነቶም ግን ሓንጎልን ብልሕን ኤርትራውያን ምርስዖም’ዩ።

ንኣብነት  እቲ ኣብ ልዕሊ እሱራት ኩናማ ተፈጺሙ ዝብልዎ ገበን ኢዩ። ገለ ክፋል ናይቲ ጽሑፍ ከምዚ ዝስዕብ ይርከቦ።

ናይ መወዳእታ ፍጻመ እሱራት፡ ብዕለት 26/04/2007 ካብ ማእከላ
 / ሃገራዊ ድሕነት ናብ መንደፈራ / ስለያ ስርሒት ዞባ 03 ኣርበዓ (40) ሊትሮ ሲያናይድ (Cyanide) ዝተብሃለ ከሚካል ተላኢኹ።ዕለት 27/04/2007 ኣብ ማይ ድማ ዝተኣኻቡ 26 እሱራት ኣብ ቀጽሪ /ማእሰርቲ ስለያ / 25 ሓሙሽተ (5) ሜትሮ ዕምቀት ዘለዎ ንማይ ዝኾን ባስካ ጉድጓድ ክኹዕቱ ተኣዚዞም፡ ሰዓት 1000 ምሸት ኩሎም እሱራት ካብ ዝነበሩዎ ካሜራ ክወጹ ተገይሮም ናብቲ ጉድጓድ ክኣትው ተገደዱ። ሜጀር ተኽለብርሃን ሓጎስ (ወዲ ዓይነይ) ሜጀር በረኸት ወልደገብሪኤል (ከውሒስታፍ ስለያ / 25) ዝመርሕዎም ምሩጻት ኣባላት ስለያ ስርሒት ዞባ 03 ነቲ ከሚካል ብጥንቃቀ ሒዞም ናብቲ ጋህሲ ምኽዓው ቀጺሎም። ኣብዛ ዕለት 26 ዜጋታትና ከም ኣናጹ ብከሚካል ተሰሚሞም ብዘይድምጺ ጸኒቶም፡፡

እዛ ሕጥበ ጽሑፍ እዚኣ እንተተመልኪትና ጥራሕ ነዚ ኹሉ ዝለፍለፍዎ ውዱቕ ትገብሮ። ሕስብ’ሞ ኣብልዎ ኣብ ውሑድ ስዓታት ብጭዃሮን ኣፍራዛን ሓሙሽተ ሜትሮ ብጉልበት ሰብ ክትኩዕት። ብዶዘር ሓደ ጋህሲ ተፋሒሩ ክትቀብሮም’ዶ ኣይቀልልን። እዚ ኩሉ ፈጠራ ንምንታይ ኣድለየ። ካብ ኩሉ ዝገደደ ከኣ ኣብ ክንዲ 26 ጥይት 40 ሊትሮ Cyanide 40 ሊትሮ ዝኣክል ሳይናይድ ሓደ ወተሃደራዊ ጉጅለ ክሕዝ እንታይ ኣድላይነት ኣለዎ። ሳይናይድ ኣዝዩ  ሓደገኛ ዝኾነ ኬሚካል’ዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ንኣጠቓቕምኡን ምጉዕዓዙን መታን ክጥዕም ከምዚ ኣብ ታሕቲ ትሪኢዎ ዘለኹም ስእሊ ብንኣሽቱ ብልቃጥን ካፕሱልን ኢዩ ዝኽዘን። ንሓደ ሰብ ክትቀትል ድማ ሓንቲ ካፕሱል ትኣክል።  ሓደ ሰብ ሓንቲ ካፕሱል ሳይናይድ ውሒጡ ዘለዎ ዕምሪ 3 ደቒቕ ጥራሕ ኢዩ።

ስለዚ 40 ሊትሮ ዝኸውን ሓደገኛ ኬሚካል ምስካዶ ይሓይሽስ ዋላ 26 ካፕሱል? ኣንባቢ ይፍረዶ። ብዛዕባ’ዚ ዝተባህለ ሳይናይድ እቶም ናይ ኬሚካል ኢንጅኔሪን ( Chemical Engineering )  ዝተማህሩ ኤርትራውያን  ከረድኡና ይኽእሉ ኢዮም። መብዛሕትኡ ግዜ ሳimages (2)ይናይድ ኣብ ጅቦኦም ወይ ኣብ ኳሌታ ናይ ካምችኦም ሓቢኦም ዝጓዓዙ ፈዳኢን ወይ ኣገደስቲ ናይ ስለያ ባእታታ ኢዮም። መብዛሕትኡ ግዜ ንጸላኢ ወይ ንኻልእ ሰብ ክቐትልሉ ዘይኮነስ ብጸላኢ እንተተታሒዞም ምስጢር ሃገሮም መታን ከየውጽኡ ንሂወቶም መሕለፊ ኢዩ። እዚ ከኣ ብኽንደይ ተባዓት ፈዳኢን ኤርትራውያን ተራእዩ ኢዩ።images (1)

ብመሰረቱ ንትካላት ወተሃደራዊ ስለያናን ንሓይልታት ምክልኻልናን ኣዳኺምካ ንሃገርና ኤርትራ ፋሕ ፋሕ ኣቢልካ ካልኣይቲ ሶማል ንምግባራ ዝሓለነ ምዃኑ ማንም ዘይስሕቶ ኢዩ። እዚ ጽሑፍ’ዚ  ዝጥቀመሎም  “ግብረ ሽበራ፡ ኣልሸባብ” ዝብላ ሓረጋት ናይ ወያኔ ኢየን።  ሓደ ኤርትራዊ ዋላ ተቓዋማይ ይኹን ሃገራዊ ረብሓ ኤርትራ ኣሕሊፉ ኣይህብን ኢዩ። ንሃገሩ ድማ ዘይሓዊ ስምብራት ዝገድፍ ብግብረሽበራ ኣይከስስን ኢዩ። እቲ ኣሕሊፉ ዝህብ ግን ካብ ጸላኢ ሃገረ ኤርትራ ወይ ድማ ከዳዕ ካብ ምባል ካልእ ስም ክትረኽበሉ ዘይካኣል’ዩ።

ስለዚ እዚ ኩሉ ክብል ከለኹ ንስርዓት ህግደፍ ንኽከላኸል ኣይኮንኩን። ስርዓት ህግደፍ ነብሱ ባዕሉ ክከላኸል ይኽእል’ዩ። ናተይ ሓገዝ ዘድልዮ’ውን ኣይኮነን። ንሃገረይን ንሓይልታት ምክልኻልና ምስ ወተሃደራዊ ስለያኡ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ጎድኖም ደው ከምንብል ደጊመ ከረጋግጸሎም እፈቱ።

ወዲ ትኹል ሓደ ግዜ ንኣውገት ክደርፈላ ከሎ  ኣብ መእተዊ’ታ ደርፊ እንተዘይተጋግየ ከምዚ ኢሉ ነይሩ “.. ኣብ ዓለም ዝኸበረ ህዝቢ ኢዩ ህዝቢ ንምግዛእ ዝቐርብ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ድማ ንጹግን ተሳዓርን’ዩ” ኢሉ ነይሩ። እወ ኣይተጋገየን።

ሕጂውን ከምትማሊ ንህዝቢ ኤርትራ ክበታትን፡ ከርዕድን  ከምበርክኽን ዝጽዕር ሓይሊ ንጹግን ተሳዓርን ኢዩ።

ሮማይ ኣብራሃም

romayabraham@gmail.com1 COMMENT

LEAVE A REPLY