Habtom: “Daniel Rezene is an undercover Woyane Agent”!!

drdanielrezeneindex_2

ዝኸበርኩም ፈተውቲ ሃገሮም ኤርትራውያን :ኣብ ቅንያት እዚ ከምዚ ክንሰምዖ ዝቐነና ሞላ ኣስገዶም ሓላፊ ናይ ደምሒት (TPDM) ንወላዲት ሃገሩ ተመሊሱ :: ሞላን ሰራዊቱን ንልዕሊ 10 ዓመት ብገንዘብ ህዝቢ እዩ ክሕብሐብ ጸኒሑ :: ዝተዋህቦ ስራሕ ብግቡእ ይሰርሕ ከምዝነበረ : ንልዕሊ ሓደ ዓመት ምስ ኣያታቱ ይራኸብ ከምዝነበረን 683 ወየንቲ ሒዙ ድማ ንትግራዩ ሰገረ :: ሕጂ ዘዛርበኒ ዘሎ ጉዳይ ግን ብዛዕባ ዶ.ር ዳኒኤል ረዘነ ደጀነ እዩ :: ዳኒኤል ረዘነ ኣብ ደቀምሓረ እገላ ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ዝዓበየ : ኣባል 5ይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምዃኑ ንኽሕዶ ሓቂ ኣይኮነን :: እንተኾነ ተወሊድካሉ ማለት ኤርትራዊ ኢኻ ኣይግብረካን እዩ ::ኣገልግሎት ኬድካ ማለት ኤርትራዊ ኢኻ ኣይገብረካን እዩ :: እዚ ሰብ ኣዚ ኣዲኡ ኤርትራዊት ምዃና ኣቡኡ ግን ኣምሓራይ ምዃኑ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዘሎን ዳኒኤል ከከይዱ ከምዝረኽቦን ዳኒኤል ዝምስክሮ ሓቂ እዩ:: ዳኔል ረዘነ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ንኤውሮጳ ካብ ዝመጽእ ልዕሊ 8ዓመት እዩ ጌሩ ኣብ ነርወይ : ጀርመን ኣየርላንድ በልጂም ይቕመጥ ኔሩ ቅድሚ ሓደ ዓመት ድማ ንስዊስርላንድ ከይዱ :: ምኽንያት መስገሪኡ ድማ ብምኽንያት መርዓን ሓዳርን እዩ :: ስለዚ እዚ ርጉእ ናይ ስራሕ ቦታ ዘይብሉ ብናይ መን ሃገር ፓስፖርት ይንቀሳቀስ ከምዘሎ ንኹሉ ዘጠራጥር እዩ :: ሜሮን ስቲፋኖስን ዳኒኤል ረዘነን ኣብ ኣሜሪካ እንዳዘሩ ኣኼባታት ይገብሩ ኣለዉ :: ኣብቲ ናይ ቦስቶን አኼባ ሓንቲ ኣደ ተቀማጢት ቦስቶን ናብ ዳኒኤል ረዘነ ሓንቲ ሰፍ ዘይትብል ሕቶ ሓተተቶ :: ዳኒኤል ረዘነ ንስኻ ከምዚ ንሰምዖ ዘሎና ናይ ኢትዮጵያ ትውልድን ዜግነትን ከምዘለካ ኢና ንሰምዕ ዘለና : ስለዚ ፓስፖርትኻ ናይ መን ሃገር እዩ ፤ ኢላ ምስ ሓተት ኣጥብቕ ኣቢላ ነዚ ዘሕተተኒ ድማ ኣብቲ ናይ መርማሪት ኮሚሽንን ካልእ ናይ ኤርትራ ጉዳያትን ወኪልካ ክትሰርሕ እንተኾይንካ እሞ ኢትዮጵያዊ ምዃንካ እንተተአጋጊጹ ጸገም ከየምጽኣልና ኢለ እየ ኢላ ልቦናዊ ሕቶ ሓተተቶ :: ወዮ ዘይሓፍር ደፋር ሓዊ ሞላ ትቕብል ኣቢሉ ኣነ ናይ ስዊዝ ፓስፖርት እዩ ዘሎኒ ክብል መለሸ :: መጣቕዒ ህዝቢ ኤር+ትራ ድማ ጨብጨብ ኣበለሉ :: ኣነ ግን ኣይደቀስኩን ንጄኔቭ ዘለዉ ኣዕሩኽተይ ደዊለ ኩነታቱ ከጻሪ ፈቴነ :: ፓስፖርት ናይ ዳኔኤል ናይ ኢትዮጵያ ምዃኑ 100% ብዘይ ጥርጥር ኣረጋጊጾምለይ :: ካልኣያ ናይ ስዊሰርላንድ ፓስፖርት ቅድሚ 10 ክትረኽቦ ከምዘይክኣል ንሱ እኳ ብኽንደይ ኮለል ኢሎምኒ :: ስለዚ እቶም ትደናገሩ ዘለኹም ኤርትራውያን ንዳኒኤል ረዘነ ረኺብኩም ሕተትዎ ፓስፖርትኻ ኣርእየና በልዎ :: ሳልሳይ ዳንኤል ቀዋሚ ስራሕ ዘይብሉ ካበይ ከምዘምጽኦ ገንዘብ ዓዲዓዲ ክዘዉር ዝርአ ሓደገጛ ሰብ እዩ :: ሰበይቱ ትሰርሕ ኔራ ሕጂ ብሰንኪ ዉላድ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢላ ዘላ ሓራስ ካበይ ኣምጺኡ እዩ ንምሉእ ኣሜሪካ ዝዛወር ዘሎ እንተልኩም ከምታ ናይ ሞላ ኣስገዶም መወልቱን ልኣኽቱን መን ምዃኖም ናባኹም ይገድፎ :: እዚ ሰብ እዚ ብወያነ ዝተላእከ ንጉዳይ ኤርትራውያን ክሓናኽር ኮነ ኢሉ ዝተላእከ እዩ :: ኤርትራውያን ጉዳያና ባዕልና :: ኤርትራ ንኤርትራውያን እምበር ንኸም ብዓል ሞላ ዝኣመሰሉ ዝበልዕሉ ጻሕሊ ዝሰብሩ ድሕሪ ሕጂ ቦታ የብልናን ::ቃልስና ባዕልና ወለዶና ተጻሪና መን ይመርሓና ፈሊጥና ኢና ንጉዓዝ :: ኣብ ደንበ ተቓዉሞ በዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ልኡኻት ወያነን ልኡኻት ህግደፍን ኢና ኮለል ክንብል ሞያ ምግባር ስኢና ዘሎና :: ዳኔል ረዘነ ደጀነ ድማ የቐንየልና ድሕሪ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ክትሰርሕ ምስትደሊ : ፓስፕርትኻን ኤርትራዊ ምኻንካ ዘረጋግጽ መርትዖ ከየቕረብካ ሰተት ኣይከነብለካን ኢና :: እዛ ኣብ ደቀምሓረ ተማሂረ ኢልካ ዓደቦኻ ወይ ዓደ ኣደኻ ኣውራጃ ኣከለጉዛይ ንምምሳል ትገብሮ ዘለኻ ተወስኦ ድማ ኣጻሪና ፈሊጥናዮ ኢና:: ኣቦኻ ኣምሓራይ ኣዴኻ ድማ ኣውራጃ ሓማሴን ሕምብርቲ ምዃና ኣይትሕብኣዮ ::

ካብ ሓውኹም ሃብቶም ቦስቶን