“Keleta Kidane’s Views On Badme is Deplorable and Shameful!”

By John
hettyermers@gmail.com, 77.251.241.138

ኣቶ ቀለታ ኪዳነ ብዛዕባ ባድመን ጉዳይ ዶብን ዝምልከት ኣስተናዒቑ ዝተዛረቦ ዘረባ ኣዝዩ ዘሕፍርን ብክድዓትን ድንቁርናን ዘሕትት ጉዳይ እዩ ። ” ባድመ ዘይ ክልተ ጽምዲ ብዕራይ እያ ትኣኽላ …. ናይ ዶብ ጉዳይ ነቶም ኣብቲ ኣከባቢ ዘለዉ ሰባት ጸዊዕካ ብፍርቂ መዓልቲ ዝፍታሕ ሽግር እዩ። ” ከኣ በለለይ !! እንታይ እዩ ዝበሃል ኣብ ሃገርና? መልሲ፥ ” ዘይ ኣይትብከ እንድዩ ዘብክየኒ ዘሎ! ” እዚ ክቡር ኣቦና ነዚ ዝገበሮ ዓቢ ጌጋ ክእርሞ ብትዕግስቲ ንጽበ።