Mdre Bahri Salutes Brother Abu Ashera for his bold and timely political Initiative!!

September 20, 2015

abuasaharfaindex_10

መልእኽቲ ንጀነራል መስፉን ኣማረ ገብረሂውት ኣቡ ዓሸራ

መልእኽቲ ንጀነራል መስፉን ኣማረ እዛ ቪድዮ ክትሰምዓ ይዕድመካ::

ታሪኽ ምድጋም ንሕዝቢ  ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘድመየ ስለ ዝኾነን ታሪኽ ክንማሃረሉ ዳምበር ኣብ ታሪኽ ተሓጺርና ኣይንነብርን ። ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ከምቲ ናትኩም መስርሕ ነብሱ ዝኻኣለ መስርሕ ኣለዎ ከምቲ፡ ፓርላማ ናትኩም ነቲ ዘየሳማማዓኩም ነጥቢ ፍልልይኩም ብዲሞኩራስያዊ ምእክልና፡ጥርናፈ ንዘየሳማምዓኩም ኣብ ድምጺ ኣቲኹም እቲ ዝዋሓደ ድምጺ ብቡዙሑነት ተማኣኪሉን ተጠርኒፉን ዝከይድ ፓርላማ ኢትዮጵያ ብመንጽር እዚ ኽኣ………> ኤርትራዊ ሃገረዊ ኣይቶ ንዲሞኩርስያዊ ለውጢ ዋላ ከማኹም መንግስቲ ዳኣ ኣይኹን እንበር በደረጅኡ ከምቲ ናትኩም መስርሕ ኣለዎ።
እዚ ከምዚሉ እንከሎ ምምሕዳርኩም ነቲ ንቡዙሕነት ዘለዋ ባይቶ ፀቕጢ ምግባርኩም ኣሰኪፉኒ። ኣብ ቦታ ጀነራል መስፉን ኣማረ ነይረ እንተ ዝኾውን ነቶም ውሑዳት ብድምጺ ምእክነት ዘይቅየዱ፡ ዝተሳማሙዕሉ ሕጊ ዝጥሕሱ እስኹም ተመለሱ ተሳማሞዑ ኢለ ምኽረይ ምለገስኩ። እንተዘይሰምዑ ካኣ ጹኑዕ መርገጽ ምወሰድኩ። ጀነራልመስፉን ኣማረ  ግን ነዚ ሓቂ እዚ ስለ ዝጓሰኻዮ፡ እዞም ውሑዳት ብቡዝሑነት ዘይምእከሉን ብሕጊ ዘይቅየዱን ለከስ ብድሕሪኦም ንጀነራል መስፉን ኣማረ፡ ብኢትዮጵያ ኣሚኖም ኢትዮጵያ ኣብ ጎኖም ስለ ዘላ ኢያ ዝብል መደምደታ ገይረ ። ብኦኦም ትምራሕ ኤርትራ ክትሃንጹ ትደልዩ ከም ዝደለኹም እውን ኣመት ሂቡኒ። ነዚ ክኣ ክንቃለሶ ከም ምዃና ክሕብረካ ይፈቱ። ጀነራል መስፉን ኤርትራውያን ግዳይና ባዕላትና ኤርትራውያን ዳኣምበር ጀነራል መስፉን ከምዘይ ትውስነልና ነቕ ዘይ ይብል መርገጽ ኤርትራውያን ከም ዝኾነ ክሕብረካ ይፈቱ። ብሰንኪ እዚ ኣብ ቪድዮ ድድረፍ ዘሎ ኣሉታዊ ውሳኔኹም ናይ ቀደም የጣዓሰካ ዶኾን ይኾውን ጀነራል መስፉን።  በል ጀነራል መስፉን ነዛ ቪድዮ ብጽሞና ክትሰምዓ ይምሕጸነካ።
VIDEO     https://www.facebook.com/gebre.tekle/videos/900641670015786/