My Fellow Eritreans: Let Us Stop Name-Calling And Focus Only On Ideas!!

6
683


ደቂ ኤረይ!

ከምዚ ንኸዶ ዘለና እንተድኣ ቀጺልና እታ ንደልያ ደሞክራስያዊትን ስልጥንትን ኤርትራ ኣይክንረኽባን ኢና። እቲ ሓደ ከነተኩረሉ ዘለና፡ ካብ ነናሓሕድና ምቁያቑን ምጽራፍን እቲ ሰብ ዝብሎ ዘሎ ሓሳባት ካብ ናትና ዝፍለ ወይ ድማ ዘይንሰማማዓሉ እንተድኣ ኮይኑ ብስነ ስርዓት ነቲ ኣታሓሳስብኡ ክንወቕዖ ወይ ድማ ክንቃወሞ፡ መተካእታ ነቲ ናቱ ኢልና ዝኣመንናሉ ናትና ኣተሓሳስባ ድማ ከነፍስስ ኢዩ ዘለና። ነቲ ኣታሓሳስባ ገዲፍና በትረይ ሃቡኒ ኢልካ ነቲ ሰብ ከነጥቅዖ ወይ ድማ ንኽብሩ ዝትንክፍ ዘለፋታት ከነውርደሉ ከለና ኣብ ምርድዳእ ክንበጽሕ ኣይንኽእልን ኢና።

እዛ ናዝ ንዶርስ ጸገዘኣብ ዝገበረሉ ቃለ ምልልስ ሰሚዐያ ኢየ። ኣነውን ናይ ገዛእ ርእሰይ ዕቃቤታት ኣለኒ። ንናዝ የማነ ሕልፍ ሕልፍ ኢለ ኣገደስቲ ሰባት ( ብፍላይ ጀጋኑ ፈዳኢን ) ከቕርብ ከሎ ካብተን ዝከታተለን ወይ ድማ ዘየሕልፈን መደባት ኢየን። ናዝ የማነ ኣብዚ ጉዳይ ታሪኽና ብዓቕሙ ወይ ድማ ካልኦት ዘይገበርዎ ብምግባሩ ኣዝየ አድንቖ። ኣብዛ ናይ ዶርስ ጸገዝኣብ ግን ኣዝዩ ተቐይሩኒ። እቲ ሕቶታቱ ኩሉ ኣብቲ ጉዳይ ዘተኮረ ዘይኮነስ ንዶርስ ጸገዝኣብ ኣጻቢብካ ዝኾነ ጌጋ ንምርካብ ዝዓለመ ይመስል ነይሩ። ኩሉ ኣቀራርብኡ ነቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ውዱቕ ንምግባሩ ዝጽዕር ዝነበረ ኮይኑ ድማ ተሰሚዑኒ። ኣብዚኣ’ውን ክደግማ ዝደሊ ዶርስ ጸገዝኣብ ብውልቁ እታ ዓቕሙ ኣበርኪቱ ኣሎ። እቶም ነዚ ክትቅበልዎ ዘይትደልዩ ወይ ድማ ኮፍ ኢልኩም ምንቃፍ ጥራሕ ሓዳርኩም፡ ቁሩብ ተንቀሳቐሱ እሞ ናትኩም ጸብጻብ ኣስምዑና።

ኣቱም ንናዝ የማነ ዝዘለፍኩምን ካብ ስነ ምግባር ወጻኢ ዝኾነ ዝጻሓፍኩምን ድማ፡ ንመልእኽቲ ናዝ ከምኡ’ውን ነተሓሳስባ ሓብትና ተጋዳሊት ጓል ደረስ ደኣ ብዝግባእ ክትምልስሉ ነይርኩም እምበር ጸርፊ ወይ ድማ ንሰብኣዊ ክብሮም ዝትንክፍ ነገራት ክትጽሕፉ ኣይነበረኩምን። ብፍላይ ዳኒኤል ኣስመላሽ ካብ ሆላንድ፡ እታ ጽሕፍትኻ ቅድሚ ምስዳድካ ዳግመ ግምት ክትገብረላ ነይሩኳ። ከመይሲ ጸርፊ ኣብ ዘብጽሓካ ስለ ዘይይብሉን ምልክት ድኽመት ስለ ዝኾነን።

ለበዋ ንዶርስ ጸገዝኣብ፡ ምድረ-ባሕሪ ከምዛ ዝነበረታ ጽሬታ ሓልያ፡ ካብተን ካልኦት ፍልይ ብዝበለ መምሃሪትን መካትዒትን ናይ ምግባራ ናትካ ጻዕሪ ክሓትት’ዩ። ንሃገራዊ ክብርናን መሰል ውልቀሰባትን ዝግህስ ዘበለ ካብ ምእንጋድ እንተተቖጠብካ ምሓሸ ነይሩ እብል። ደገፍቶም ይኹኑ ተቓወምቶም ክጻረፉ እንተደልዮም ኣሰና ኣላቶም። ንመስከረም በዚ ኣጋጣሚ ከመስግን እደሊ፡ ከመይሲ ሃገራዊ ረብሓ ስለ እተቐድምን ዝተፈላለየ ኣታሓሳስባታት ስለ እተአንግድን።

ሮማይ ኣብርሃም6 COMMENTS

 1. ኣቶ ሮማይ
  ሓደ ዘይተረደኣካ ወይ ድማ ዝዘንጋዕካዮ ጉዳይ ዘሎ ይመስል። እዞም ትርጉም ተቓውሞ ዘይስወጦም ክነሶም፣ ንነብሶም ከም ተቓወምቲ ኣጠሚቖማ ዘለዉ ባእታታት፣ ዝኾነ ንህግደፍ “የጥቅዕ’ዩ” ዝብልዎ ሕማቕ ይኹን ዘሕጥእ ነገራት ንኽፍጽሙ ድሕር ከም ዘይብሉ፣ ምሒሎምን ጥሒሎምን ኢዮም። ዕላማ ናይ’ቲ ኣብ’ታ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ናይ ሮተርዳም ዝወረደ መጥቃዕቲ ብቐንዱ፣ ጉዳይ ምዕማጽን ዘኸተሎ ዘይተደላይ ጥንሲ ትሕቲ ዕድመ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ ኣይነበረን። እዚ መቐጸልታ’ቲ ኣብ ፈቐዶ ከተማታት ኤውሮጳ “ናይ ደገፍቲ’ዩ” ንዝብልወን ማሕበረኮማትን መምሃሪ ቋንቋ ኣዲኦም ዝኾና ቤት ትምህርትታት ህጻናት ከዕጽውወን ዝጸንሑ ኢዩ። ኣብ ገለ ከተማታት’ውን፣ ምስ መንግስቶም ምትእስሳር ኣለወን ንዝበልወን ኣብያተ ክርስትያናት ከዕጽውወንን ሽግር ክፈጥሩለንን ጸኒሖም ኢዮም። እዚ ናይ ሮተርዳም ቤትክርስትያን ወይ እቶም ነቲ ቤተክርስትያን ዝግልገሉ ኣመንቲ ዜጋታት’ውን። ሓደው ደገፍቲ ህግደፍ ኢዮም ሓደው ድማ ኣብ ደምበ “ተቓወምቲ” ዘየለዉ ኢዮም። ስለ’ዚ ኩሉ ኣብ ጎኖም ዘይተሰለፈ ሰብ “ክውገድ ኣለዎ” ኣብ ምባል በጺሖም ስለ ዘለዉ፣ ዓቕሞም ድማ ንሳ ስለ ዝኾነት፣ ክብርን ባህልን ህዝቢ ኤርትራ ዝግህስ ይኹን ዘቋሽሽ ሰይጣናዊ ዝኾነ ስራሕ ካብ ምስራሕ ኣይክቑጠቡን ኢዮም።
  ከም’ቲ ዝበልካዮ ናስ ረድዮ፣ ንቕያን ጅግንነትን ኤርትራውያን ፈዳይን ዝምልከት መደብ ክሰርዕ ከሎ፣ ሓደ ካብ ታሪኽ ገድሊ ኤርትራ የቃልሕ ብምህላዉ ክምስገን ይግብኦ። ናስ የማነ ግን ተጻባኢ መንግስቲ ኤርትራ ስለ ዝኾነ እታ ቀንዲ ስርሑ ክርስዕ ኣይደለየን፣ ምጽላም ንህግደፍ!! ዶክተር ጸጋዝኣብ ኣብ ጉዳይ መንግስቲ ዘለዎ ኣጠማምታ ኣነ ምስኡ ተሰማሚዐ ኣይፈልጥን ኢየ። ኣብ’ዛ ንኽብሪ ባህልን ሃይማኖትን ህዝቢ ኤርትራ ክትድውንን ከተራኽስን ዘንቀደት ጸለመ ንዝገበሮ ናይ ምጽራይ መስርሕን፣ ዘቕረቦ ሓቀኛ ጸብጻብን ግን፣ ሞሳ’ምበር ዘለፋን ኣብ መንቀራቕሮ ኣእቲካ ምጭፍላቑን ኣይመድለየትን ነይራ። ናስ የማነ፣ ከም ኩለን ተጻባእቲ ህግደፍ ዝኾና መርበብ ሓበሬታታት፣ ንኽብርን ሃይማኖትን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግምት ከእቱ ከቶ ኣይመረጸን። ምኽንያቱ፣ እዚ ጉዳይ’ዚ ከም ሓደ ዓቢ ዓወት ኣብ ልዕሊ ህግደፍ ስለ ዝቖጸርዎ ኢዮም። እዚ ድማ ሎሚ ሞያ ጋዜጠንነት ኣብ ዕዳጋ ከም ዝወረደ ሽጉርቲ ኮይኑ ይተርፍ ከም ዘሎ ዘመስክር ፍጻሜታት ኢዩ። እዞም ንህዝቢ ኤርትራ ከም ዝሓልይሉ ክዓፍሩ ዝውዕሉ ዘለዉ ባእታታት፣ ብቐዳምነት ነቲ “ህዝበይ” ዝብልዎ ህዝቢ፣ ክብሩን ባህሉን ክሕልውሉ ይግባእ። ቤት ትምህርትን መአከቢ ህዝብን ስለ ዘዕጸካ፣ ካብ ጽፍሪ ህግደፍ ሓንቲ’ውን ኣይተጉድልን ኢኻ። ኣብ ኤውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ኮንካ፣ ትካላት ማሕበራውያን ሓይልታት ክትጎጢ ስለ ዝወዓልካ “ፍትሒ” ተንግስ ከም ዘየለኻ ምፍላጥ ከድሊ ኢዩ። ብኣንጻሩ እዚ ኣብ ልዕሊ ካልእ ዜጋ ፍትሒ ምጉዕጻጽ ኢዩ። ስለ’ዚ ነቲ ከተረኻኽብሉ ዘይከኣለኩም ህግደፍ ድላይኩም ግበሩ፣ እንተ ነቲ ኣብ ስደት ሰሪሑን ርሂጹን ዝናበር ህዝቢ ግን ሰላም ሃብዎ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ፣ ዶክተር ጸጋዝኣብ ኣብ ከምዚ ዝበለ ንኽብርን ባህልን ህዝቢ ኤርትራ ዝትንክፍ ጉዳያት ብውልቅኻ ኣቲኻ ሓቂ ንምፍላጥ ንዝገበርካዮ ኣበርክቶ እንዳ ነኣድኩ፣ ብኸምዚ ዝበለ ደሃሊ ቃለመሕትትታት ይኹን ጽሑፋት ንኸይትደሃል እላበወካ።

 2. ሰላም በጃኩም ሰፖርት’ውን ቦታ ሃቡዎ። ሙካንካ ናይ60th ስፖርት አብ አእምሮኩም አይመፅእን’ዮ

 3. ኩቡር ሓዊ ሮማይ ናይ ብሓቂ ለባም ምክሪ ልቦና ይመላኣልካ። የሓዋት ኣጋላልጻ ሓሳብና ነማሓይሽ ዘለፋ መግለጺ ክብረትካ አዩ ፡ ሓደ ነገር ኤረትራዊ ምስ ኤረትራዊ 99%ናይ ዕላማ ፍልልይ ከመዘየለ ኣሚና ናይ ኣፍጻጽማ ሓሳብ ፍልልይ ዳኣንበርምን ኣለና። ቀደም ምንቲ ሓንት ናጽነት እንድተ ጋደልና ዘየድሊ ደም ፍሲሱ ፡ሕጂ ድማ ዓለም እዩ ዝስምዖ ዘረባና ባእስናን ሓሳብናን ካኣርዪ ዝውዕሉ ከምዘሎዉ ኣይንስሓት።

 4. ኣቶ ሮማይ ሓሳብካ ዝድግፎ’ካ እንተኾንኩ ንመስከረም ነት ምንአድካ ግን ገሪሙኒ። ኣለም ጎይቶም ኣብዚ ኤርትራ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ኣብ ዝሃለወትሉ ኣዋን ኣሉታዊ ተራ ዝጻወት ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ነቲ ብዝበዝሕ ህዝቢ ዝተፈንፈኖ ሰርዓት፡ ብጉሁድ ናይ ፕሮፖጋንዳ መሳርሒ ኮይኑ ዘሎ እዩ። ኣብ ታሪክ ኤርትራ ከም ጸሊም ታሪክ ክጽወየሉ እዩ።

 5. ዝኸበርካ ሓው ኣማን
  ኣብዚኣ ኩልና ኤራውያን ክንሰማማዕስላ ዘለና ሓንቲ ነገ ኣላ። ንሳ ድማ ከምቲ ኣነን ንስኽስን ክንቃወም መሰል ዘለና ካልኦት ሰባት ድማ ንኽድግፉ ኮነ ንኽቃወሙ መሰል ከምዘለዎም ምስ እንኣምን ጥራሕ ኢዩ። ምቅዋምና ኮነ ፡ ዘለፋን ጸርፍን ምቁንጻብን ዘይብሉ ምስ ዝኸውን ጥራሕ ኢዩ። ናይ ኣለም ጎይትኦም ( መስከረም ኔት ) ዝበልካዮ ድማ ከምዚ ዝገለጽኩልካ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ክቃወምን ክመሰል ኣለዎ። ንመስከረም ከም ኣብነት ዘቕረብኩዎ፡ ናይ ኩሉ ኣየሓሳስባ ብዘይ ኣፈላላይ ስለ ተአንግድ ኢየ። ኣብ መስከረም እንተተመልኪትካ ጸርፍን ታህዲድን ኣይትረክብን ኢኻ። ንሃገራዊ ክብርና ዝትንክፍ ጽሑፋት’ውን ኣይትረክብን ኢኻ። ኣብዚኣ ኩልና ክትርድኣና ዘለዋ፡ ብዙሕ እንተተጻረፍና ወይ ንሰባት እንተዘለ ተቓወምቲ ከብለና ኣይክእልን ኢዩ። ተቓወምቲ ከብለና
  ዝኽእል፡ ካብ ናይ ካልኦት ዝተፈልየ ሓሳባት ኣለኒ፡ በዚ፡ በዚ ድማ ናተይ ካብቲ። ነቲ ቅኑዕ ኣታሓሳስባ ዝብሎ ድማ ህዝቢ ኣንቢቡ ክቕበሎ ወይ ድማ ክነቕፎ ናብ ህዝቢ ምዝርጋሕ ኢዩ። ስለዚ ሕጂውን ኩልና ነናትና ንሃገርና
  ይጠቅምዩ ዝበልናዮ ኣታሓሳስባና ብምክብባርን ብምዕቡል ኣገባብን
  ነቕርብ’ሞ ፈራዲ ህዝብና ይኹን። እንተቲ ገበን ዝበልካዮ ግን፡ ሰብ
  ተቓዊሙ ወይ ደጊፉ ኢልካ ብገበን ዝኽሰስ የለን። መሰል ናይ ካልኦት
  እንተድኣ ዘይነኽብር ኮንና መሰልና ክኽበረልና ክንጽበ የብልናን።
  ሮማይ ኣብርሃም

 6. It is unfortunate that we, Eritreans, are divided into factions: the impostor isaias camp, the woyane camp, the independent camp and the neutral camp. The first two camps are following identical strategy to decimate Eritrea but disguising themselves as mortal enemies, through their respective websites and radio, are constantly adding fuel to the factional war of words and their respective blind followers can not be expected to do otherwise.

  When mdrebahri started out, it appeared independent by attacking both woyane and isaias camps. I thought it would play a central role to enlighten the supermajority of Eritreans in identifying their enemies and friends. The honeymoon did not last however. Mdrebahri very quickly changed its address , and along with it, it seems, underwent complete conversion into the camp of the impostor. The links it provides—meskerem, TesfaNews,madot, all pro the impostor, is self explanatory. But again, we must remember, this guy’s fierce opposition to the late Dr. Tewelde( wedi vickaro).

LEAVE A REPLY