Debretsion on the TPLF Government’s relations with Eritrea & Its People!

0
109


“ንምኽባር መንነትን ህላወን ትግራይ ኣብ መስመርኩም ፀኒዕኹም ሓድነትኩም ዝያዳ ኣስጢምኩም ሓይልታት ድሕረት ክትምክቱ ይግባእ፡፡”

ዶ/ር ደብረፅዮን ኣብ በዓል ሕዳር ፅዮን ዘሕለፉዎ መልእኽቲ ምሉእ ትሕዝቶ፦

“ህዝቢ ትግራይ ናይ ባዕሉ ቋንቋ፣ ባህሊ፣ ታሪኽን መንነትን ንነዊሕ ጊዜ ሓልዩ ዝፀንሐ ስለዝኾነ ትግራይ መበቆል ሕላገት ቅርስታትን ወናኒት ብዙሓት ሓድግታትን ብምኻና ህዝቢ ትግራይ ወናኒ ልዑል ባህሊ፣ ስልጣነን ናይ ቀደም ታሪኽን እዩ።

ሎሚ ኣብ ኣኽሱም እናብዓልናዮ ዘለና በዓል ሕዳር ፅዮን ህዝቢ ትግራይ ካብ ራብዓይ ክፍለዘመን ጀሚሩ ንልዕሊ ክልተ ሽሕ ዓመታት ሓልዩን ኣኽቢሩን ካብ ዘፅነሖም ሃይማኖታዊ፣ ባህላዊን ህዝባዊን በዓላት ዝለዓለ ክብሪን ቦታን ዝወሃቦ እዩ።

ታሪኽ ከም ዘምህረና ኣኽሱም ፅዮን ክርስትና ንመጀመሪያ ጊዜ ብአቡነ ሰለማ ናብ ሃገርና እንትኣቱ ዝተሃንፀት ፈላሚት ቤተክርስቲያን ኮይና ናይ ኢትዮጵያ ናይ እምነት ምርምርን ምሕደራን ብሓፂሩ ናይ ብዙሕ ምዕባለታትን ታሪኽን ቦኳሪት መግለፂ እያ።

ብምኳና እውን እዞም ሃይማኖታዊ፣ ባህላዊን ታሪኻዊን ሃፍትታትና ንዓለም ብምፍላጥ ዋሕዝን ፃንሒትን ጎብነይቲ ብምዕባይ ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ክልልና ሓጋዚ ብፅሒት ክህልዎ ምግባር ይግባእ።

ሎሚ ከምዚ ተኣኻኺብና ብዝለዓለ ድምቀት በዓል ሕዳር ፅዮን ነኽብር ዘለና ሳላ እቲ ኣብ ክልልና ዝነገሰ ሰላም ከም ዝኾነ እሙን እዩ። ሰላምና ክንዘርጉን ሓድነት ትግራይ ንኽብትኑን ዝረባረቡ ዘለዉ ሓይልታት ድሕረት መኪትና ሰላምና ዓቂብና ብምፅናሕና ኢና ሎሚ ሕዳር ፅዮን ብዝደመቐ መልክዕ ነብዕሎ ዘለና።

ህዝቢ ትግራይ ሳላ ሓድነትካን፣ ሳላ ትዕግስትኻን ሳላ መስተውዓሊ ዝኾንካን ኢኻ ሰላምካ ኣረጋጊፅካ ዘለኻ።
ሐዚ ፅባሕ እውን ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ዘለኹም ተጋሩ ቅድሚ ኩሉ ንምኽባር መንነትን ህላወ ትግራይን ኣብ መስመርኩም ፀኒዕኹም ሓድነትኩም ዝያዳ ኣሰጣጢምኩም ብሓደ ጠጠው ኢልኩም ንሓይልታት ድሕረት ክትምክቱን ሰላምኩም ብቐፃልነት ክተረጋግፁን ሓደራ ክብለኩም ይፈቱ።

ኣብዛ ሃገር ሰላም ጠፊኡ ዜጋታት ብሰላም ወፊሮም ብሰላም ንምምላሶም ውሕስነት ኣብ ዝሰኣንሉ ጊዜ ኢና ዘለና። ዕሸላት ተምሃሮ ፍልጠት ንክረኽቡ ንመንግስቲ ኣሚኖም ካብ መረበቶምን ወለዶምን ርሒቖም ስግኣትን ዘይተረጋገአ ኩነታትን ተፈጢሩ ኣሎ። ዝኾነ ሰብ ነፃ ኮይኑ ናብ ዝደለዮ ቦታ ተንቀሳቒሱ ናይ ምስራሕን ጥሪት ናይ ኣፍሪዩ ክነብር ዝተሸገረሉን ንጥቕዓት ዝተሳጠሐሉን ጊዜ ኢና ዘለና።

እዚ ኹሉ ዝመፀ ኣብዛ ሃገር ልዕልና ሕጊ ክኽበር ብዘይምኽኣሉ እዩ። ሰላም ውሑስ ኣብ ዘይኮነሉን ሕጊ ኣብ ዝተጠሓሰሉን ሃዋህው ኮይንካ ካልእ ነገር ምስጓም ምሕሳብ ኣይከኣልን። ቅድም ቀዳድም ሐዚ’ውን ሕጊ ክኽበርን ሰላም ክረጋገፅን ይግባእ።

ብተወሳኺ ኣብዚ እዋንዚ ዝረኣዩ ዘለዉ ዝንባለታት ህዝብታትና ነንሕድሕዶም ተቐያይሞም ናይ ምክብባር ባህሎምን ታሪኾምን ኣስኢኖም ኣሰሩ ክጠፍእ ህዝብታትና ክናቖሩን ከምኡ ኢሉውን ሃገር ናብ ምብትታን ገፅ ክተምርሕ ዝገብሩ ዘለዉ እዮም።

ኣብዚ እዋን ብናይ ኩሎም ኢትዮጵያውያን መስዋእቲ ዝተሃነፀ ሕገመንግስታዊን ፌዴራላዊን ስርዓት ብስፍሓት ይጠሓስ ኣሎ። ኩልና ተሓባቢርና ብሄር ምስ ብሄር እናጋጨዉ ሰላምና እናዘረጉ ፌዴራላዊ ስርዓትና ንምፍራስ ዝወፈሩ ሓይልታት ስርዓት ክሕዙን ድልየት ህዝብና ዝኾኑ ሰላም፣ ልምዓትን ዴሞክራሲን ንኽነግስ እዋናዊ ቃልሲ ክነካይድ ይግባእ።

ኩሎም ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ኣንፃር ልዕልነት ክቃለሱን ማዕርነቶምን ረብሓኦምን ብሓባር ክምክቱ ብምኻኑ’ውን ናይ ሎሚ ሕዳር ፅዮን እንትነኽብር ካብ ኩሉ ንላዕሊ ሰላምና ክሕሎ ሕገመንግስታዊ ስርዓትና ከይፈርስ ብሓባር ክንስለፍ ይግባእ።

በዓለ ሕዳር ፅዮን ንምኽባር ዝመፃኹም ኤርትራውያን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ናይ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ድሌት ሰላምን ልምዓትን እኳ እንተኾነ ዓሚ ዝተጀመረ ጉዕዞ ሰላም በቲ ክኸውን ዝግበኦ ሰለጤን ዘየብሉ ዕንፅልፅል ኢሉ ንሪኦ ኣለና።

ይኹን እምበር ክልቲኡ ህዝቢ ብደም፣ ብቋንቋ፣ ባህልን ታሪኽን ዝተኣሳሰሩ ክልተ ኣሕዋት ህዝብታት ክትፈላልዮም ዘይትኽእል ህዝብታት እዮም። ኣቱም ናይ ክልቲኡ ህዝቢታት ሰላም ናብ ንቡር ከይምለስ ተዕንቅፉ ዘለኹም ወገናት ርክባትና ክደናጎይ ካብ ምግባር ሓላፍኩም ክተበላሽዉ ከም ዘይንፈቕደልኩም ኩሉ ውዲትኩም ብግቡእ ቃልሲ ቅድሚ ምፍሻሉ ደጊምኩም ምዕሩይ ታሪኽ ክትፅሕፉ ንምዕደኩም።

ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ዝምድና ብምሕያል ናይ ኩልና ረብሓ ዘረጋግፅ ዝተማልአ ሰላምን ስምምዕን ንክንበፅሕ ፃዕርና ክነዛይድ በዚ ኣጋጣሚ ሰናይ ፃውዒትና ነቕርብ። እቲ ቁልፊ ዛዕባ ዝፀንሐ ፀገም ተፈቲሑ ክልቲኦም ህዝብታት ተኸባቢሮም ብነፃነት ዝለምዕሉን ብሓባር ዝነብርሉን ደጊሙ ንድሕሪት ዘይምለስ ንክኸፋፉልና ንዝደልዩ ኣካላት ሓጓፍ ዘይገድፍ ሕግን ስርዓትን መሰረት ዝገብር ናይ ብሓቂ ድልዱል ሰረት ዘለዎ ኩለ መዳያዊ ዝምድና ክህልወና ኢና ንደሊ።

ኤርትራውያን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ትግራይ ንዓኹም ዓዲ ጓና ዘይኮነስ ካልኣይ ገዛኹም ብምኻኑ ንገዛኹም ትህብዎ ክብሪ ሂብኩም ሐዚ’ውን ብዘይ ሰኸፈት ነፃ ኮይንኩም ክትንቀሳቐሱን ክትሰርሑን ዝከኣል ኩሉ ምግባር ክንቅፅል ኢና።”

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
መቐለ፡ 21 ሕዳር 2012 ዓ/ም

 NO COMMENTS

LEAVE A REPLY