The Somalia/Eritrea Monitoring Group has clearly overstepped Bounds and must stop playing an unacceptable role beyond its mandate!!

2
778


imagesCOIእዚ ብናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት: መርማሪት ኮምሽን (Commission of Inquiry- COI) ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ ዝወጸ ወግዓዊ ጸብጻብ: ንሕና ኤርትራውያን ከመይ ኢና እንርእዮ?

መበገሲ ናይ’ዚ ጽሑፍ’ዚ: እቲ ብመርማሪት ኮምሽን (COI) ብዛዕባ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ብዝምልከት: ኣብ ሰነ 2015 ዝወጸ ጽሑፍ ኮይኑ: ብዕለት 16-06-2015  ኣብ ፓልቶክ ተሻሞ ኦፊሻል ሩም: ንኣስተምህሮን ክትዕን ተባሂሉ ብዶርስ. ጸገዘኣብ ገብረገርግስ ዝቐረበ መደረ ኢዩ::

እዚ መርማሪ ኮምሽን (COI) ተባሂሉ ዝጽዋዕ ልኡኽ: በቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ጀነቭ ዝመደበሩ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት: ባይቶ ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት (UNHRC) ብዝሃቦ ስልጣን መሰረት: ነቲ ልዕል ክብል ዝተጠቕሰ: ንጉዳይ ኤርትራ ዝምልከት ሕቶ ሰብኣዊ መሰል ንኸጻሪ ተባሂሉ: ብፍሉጥ ናይ ግዜ ገደብ: ንዝተዋህቦ ድሩት ናይ ስራሕ ስልጣን: ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ስርሑ ንኸሰላስል: ኣብ ሰነ 24-2014: ብፕረዚደንት ናይ’ቲ ባይቶ ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተሓርየ ምዃኑ ኸኣ: ኣብ’ዚ ክፍለጥን ክንጸርን ይግባእ::

እምበኣርከስ:- ዝኸበርኩምን: ዝኸበርክንን: ኤርትራውያን!!!

ብመጀመርያ: ናይ ኣኽብሮት ሰላምታይ ኣኣብ ዘለኹሞ ይብጻሕኩም:: ብምቕጻል ንሕና ኤርትራውያን: ድሕሪ ናይ ሰላሳ ዓመት ዘካየድናዮ መሪር ብረታዊ ቃልስን: ሰፍ ዘይብል ዝኸፈልናዮ መስዋእትን: ዝሓለፈ ግምቦት 24-2015: መበል 24  ዓመት ጽምብል በዓል ነጻነትና ከም ዘሕልፍና ክንዝክር እንከለና: ነዛ ኣብ እግሪ እግራ እትስዕበና ዘላ መዓልቲ ሰማእታት 20 ሰነ: ብትዝታን ምስትንታንን ዘይኮነ :ብጽንዓትትን ናይ ቓልሲ ኒሕን: ግብራዊ መብጽዓ ስውኣትና ንምትግባር: ኣብ ዝኽሮም! ንስለ ክብሮም! ኣብ ንሸባሸበሉ ዘለና እዋን: ኣብ ቅድሜኹም ተረኺበ ንዘለኒ ኣፍልጦ ከካፍለኩም እንከለኹ ዝስመዓኒ ባህታ! ወሰን የብሉን::

ኩላትኩም ከም እትፈልጥዎ: ኣነ ብተደጋግሚ ናብ መድርኽ ናይ ‘ዚ ዘተ እዚ ቀሪበ: ሓሳበይን ፍልጠተይን ዝገልጽ ዘለኹ ኤርትራዊ ሃገራዊ: ጸገዘኣብ ገብረገርግስ ይብሃል:: ሞያይ ኣብ ዓውደ ትምህርቲ ዘተኮረ ኮይኑ: ናይ ታሪኽ ተማራማሪን: ፖለቲካል ሳይንስ ምሁርን: ናይ ሰብኣዊ መሰል ተጣባቒን ብምዃን ከኣ ንጥፈታተይ የካይድ::

ዝኸበርኩም ተሳተፍቲ:- 

እዚ ንሎሚ ቀሪበዮ ዘለኹ ዛዕባ ምእንታን ውሽጣዊ ትሕዝቶኡ ብዝግባእ ክርደኣና: ካብ ውህሉል እኩብ ፍልጠትን :ታሪኻዊ ክውንነትን ምስ እንብገስ ጥራይ ኢዩ ዕላማ ርዲእትና ክሰፍሕ ዝኽእል:: እዚ ማለት ከኣ: እዚ ብናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መርማሪት ኮሜቴ ተባሂላ ዝተሰየመት: ሼላ ቢ ኪታሩዝ (Sheila B. Keetharuth) ብጾታን ቀሪቡ ዘሎ ጸብጻብ (ሪፖርት): ዕምቆት ዝርዝራቱን ትሕዝቶኡን: ክበጽሖ ዝድለ ዘሎ ዕላማን: ምእንቲ ክርደኣና: ማለት:- ውጺኢት ናይ’ቲ ዝቐረበ ጸብጻብ: ካብ ሓልዮት ዝተበገሰ: ንውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ከርብሕ ተባሂሉ ዝተገብረ ድዩ?  ዋላስ ካልእ ንሕና ከም ህዝቢ ዘይተራእየና: ሕቡእ ኣጀንዳ ናይ ምዕራባውያን ሃገራትን: ጉጅለ ሰብ ፍሉይ ረብሓን: ንብመሻርኽቶም ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘገልግል: ዝተጠጅአ ስዉር ተንኮል ኣሎ ስለዝኾነ ድዩ? ነዚ ረቂቕ ስልትን ስትራተጅን ንምፍላጥ ከኣ: ኣቐዲምና እንታይነትን ኣቛዉማን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምፍላጥን: ምፍታሽን ከድልየና ኢዩ::

ነዚ ንምንጻር ከኣ: ብቐዳምነት ንእንታይነት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንምፍላጥ ክሕግዙና ዝኽእሉ: ብመልክዕ ሕቶታት ከነቕርቦም ዝግበኣና ነገራት ኣለው:: ብፍሉይ ከኣ ኣትኩሮና ኣብ’ዚ ጉዳይ እዚ: ንሃገረ ኤርትራ ብዝምልከት ክንጸሩ ዝግበኦም ሓቅታት ኣለዉ:: ንሳቶም ከኣ: እዞም ዝስዕቡ ኢዮም:-

ሀ. ኤርትራውያን ክሓትዎ ዝግባእ ኣገዳሲ ሕቶታት:-

እተን ከም ኣገደስቲ ሕቶታት ዝበሃላ እምበኣር: ከም’ዚ ዝስዕብ መስርዕ ኣትሒዘ ከቕርበን ይፈቱ:-

ኣበይ ድኣ ነይሮም? እዞም ሕጂ ከም ተሓለቕቲ ሰብኣዊ-መሰል ደቂ ሰባት ኮይኖም ዝምድሩ ዘለዉ: ናይ ውድብ ሕቡራት ትካላትን ማሕበራት: ኣብ ዝሓለፈ ናይ ሰላሳ ዓመት መሪር ብረታዊ ቃልሲ ዝተኻየደሉ እዋን: ሰላማዊ ህዝቢ ጥራይ ዝቕመጠለን ዝነበረ: ዓሰርተታት ኣማኢት ዝቑጸራ ዓድታት: ኤርትራውያን ዝሰፈርወን ብምዃነን ጥራይ: ብነፈርትን ከቢድ ብረትን ተቓጺለንን: ባዲመንን: ነበርተን ከኣ ብጠያይትን ናፓልማትን ክቕተሉን: ኣዴታት ኣጥባተን ብኻራ ክቑረጽን: ጥኑሳት ወዲ ዶ! ጓል! ኣሎ ኣብ ከብዲ? እንዳተባህለ ከብደን ብሳንጃ ክትርተርን: ኣብ ማእከል ከተማታት ኤርትራ: መንእሰያት ብናይ ስልኪ ኳሬንቲ ክሕነቑን: ትማሊ! ትማሊ! ኣብ ሽዕብ 400 ስድራ-ቤታት ብታንክታት ተረጊጾም ክጠሓኑን: እንከለዉ ኣበይ ነይሮም? እዞም ሎሚ መርማርን ተሓላቕን ኮይኖም ዝቀላቐሉና ዘለዉ: ኣካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት?

ንምዃኑ: ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል: (Amnesty International) መግዛእታዊ ስርዓት ደርግ ኣብ ዓለም ዝተወገዘ ናፓላትን ክላስተር ቦምባታትን: ኣብ ሰላማዊ ህዝቢ ብምዝናብ: ኣብ ባጽዕ ናይ ዝፈጸሞ ህልቂት ዶኮሜንታሪ ፊሊም ቅብጽት: ዓለምና ዓይና ጋህ ኣቢላ ዝረኣየቶ: ጌና ካብ ኣእምሮና ዘይሃሰሰ ናይ ትማሊ ፍጻሜ ኮይኑ እንከሎ ኣበይ ኢዩ ነይሩ ሽዑ? ኣምነስቲ ኢንተርናሽዮናል ናይ ተቛውሞ ድምጹ ዘይሃበ?

መግዛእታዊ ስርዓት ደርግ: ንህዝቢ ኤርትራ ንምህላቕ: ቅመማዊ ጋዝ ናብ ተቓለስቲ ኤርትራውያንን ህዝቢ ኤርትራን ከም ማይ ኣይሂ ከዝንብ እንከሎ: ናይ ትማሊ 6ይ ወራር ጸልማት ከደኖ ዝተኻየደ ዘይኮነ: ደርግ ንማሕበረ-ሰብ ዓለም እንዳ ሰምዖን: እንዳ ረኣዮን ዘካየዶ ፍጻሜ ኢዩ:: ሂማን ራይት ዎች (Human Rights Watch) ሽዑ እንታይ ይገብር ነይሩ? ንምዃኑ ዓይኑ ብምንታይ ኢዩ ሸፊንዎ ነይሩ?

ናይ ትማሊ ስርዓት ወያነ ‘ዉን: ንሰላማውያን ኤርትራውያን ሕብሪ ዓይንኹም ደስ ኣይበለናን ኢሉ: ንብረቶም ዘሪፉ: ንቆልዓ ሰበይትን: ንመላእ ስድራ-ቤት በታቲኑ: ኣስታት 80 ሽሕ ኤርትራውያን ክሰጉግ እንከሎን: ኢ-ስነ-ምግባራዊ ብዝኾነ መንገዲ: መቓብር ሰማእታት ብኣስካሕካሒ ኩነታት ክፍሕር እንከሎ: እዚ ሕጂ: ባይቶ ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኢየ ዝብል: ኣብ ስዊዘርላንድ ጀነቭ ዝመደበሩ: ነዚ ፍጻሜ ኣይሰምዕን: ወይ ኣይርእዮን ነይሩ ማለት ድዩ? ዶስ! ንህዝቢ ኤርትራ ከም ኣካል ማሕብረ-ሰብ ዓለም: ኣይርእዮን ኮይኑ ኢዩ ብሸለልታ ዝሓልፎ ነይሩ? እሞ! ሕጂ ድኣ መን ረገጾ? እንታይ ስለ ዘገደሶ ኢዩ? ልዕሊ ኤርትራዊ ዘሕመሞ ክመስል: ንብዓት ሓርገጽ ዝነብዕ ዘሎ!!! እንታይ ኢዩ ዕላምኡ?

ኣበይ ኣሎ? እዚ ባይቶ ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝብሃል:: ነቲ ብደረጃ ዓለም: ባድመ ናይ ኤርትራ ምዃኑ: ብወግዕን ብዘየሻሙን መንገዲ ተወሲኑ እንከሎ: መንግስቲ ኢትዮጵያ: ንውሳኔ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጸማም እዝኒ ብምሃብ: ንሉኡላዊ መሬት ኤርትራ ባድመ ጎቢጡ ሒዝዎ እንከሎ: ንባዕለን እዘን ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝምርሓ: ዓለም-ለኸ ማሕበራት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ትካላቱን: የእዳወን ኣጣሚረን ክዕዘባ እንከለዋ: እንታይ ይገብሩ ኣለዉ? እዞም ሕጂ ስለ ፍትሕን: መሰልን ኢና ንጣበቕ ዘለና ዝብሉ ዘለዉ: ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት?

ሕጂ ‘ውን እንተኾነ: መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ሸዊት ዕድሚኦም ኣብ ጎላጉል ሲናይ ብተመልከተይ ክቕዘፉን: ከም በጊዕ ፋሲካ ብኻራ ተጠቢሖም: ናውቲ ኣካላቶም ንመሸጣ ክወርድን: ኣብ ናይ ሊብያ ምድረ-በዳ ሰሃራ ብጽምእን ማይን ኸርጢጦም: ብዘይ ንቡር ስርዓተ ቀብሪ ክጓሓፉን: ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ቀለብ ዓሳ ኮይኖም: ናብ ባሕሪ ክጥሕሉን እንከለዉ: ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይኹን: እዘን ነዚ ጸብጻብ ዘቕረባ ዘለዋ መርማሪ ኮምሽንን (COI) ባይቶ ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን: ሕጂ መደረ ዝህባ ዘለዋ መንግስታትን: ቅድሚ እቲ ፍጻሜ ዝፈልጠኦ ዝነበራ ሓቂ ምዃኑ: ዝግራህ ሰብ ዘሎ ኣይመስለንን::

ከም’ዚ ክብል እንከለኹ: ሃገራት ምዕራብ: ንድሕነት ኤርትራዊ ክሰርሓ ዝሓስባ ነይረን እንተዝኾና: ኣብ ኣፍ-ደገ ሃገራተን: እልቢ ዘይብሎም ኤርትራውያን: ከድሕነኦም እንዳኸኣላ እንከለዋ: ብሰሪ ዘርኣየኦ ስቕታን ቅጭታን ሸለልታን: ክንደይ ክድሕኑ ዝግበኦም ዝነበረ ኤርትራውያን ከምዝሃለቑ: መስኩሩልና ዘየድልዮ: ናይ ክልተ ግዜ ፍጻሜ ላምፓዱዛ: ህልቂት 768 ኤርትራውያን እኩል ጭቡጥ ነጥቢ ኢዩ:: ብዓቢኡ ኸኣ ህዝቢ ኤርትራ: ንሰላሳ ዓመት መሪር ብረታዊ ቃልሲ ብምክያድ:  ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ክኸፍል ዝተገደደ: እቲ ንዕላማታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንምግልጋል ዝተወደነ: ብስም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝፍለጥ ማሕበር: ግዴትኡ ኣብ ልዕሊ ሃገረ ኤርትራን: ህዝቢ ኤርትራን ከውጽእ ስለ ዘይከኣለን: ስለ ዘይፈቐደን ኢዩ:: እዚ ኹሉ መከራን ሽግርን ገጢሙና ዝጸንሐን ዘሎ!!!

እሞ ሕጂ ድኣ እንታይ ኢዩ ዝድለ ዘሎ? ናይ ብሓቂ ድዩ?  እዚ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስክዎ ታሪኻዊ ክውንነት ዝዕዘብ ዝነበረ: ናይ ትማሊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት: ሎሚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተሓላቒ ኮይኑ: ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ክወርዶ ዝኽእል መዓትን ጸበባን ከድሕኖ ዝሰርሕ ዘሎ ኢዩ ዲና ክንብል? ነዚ እኹል ምላሽ ንምርካብ: ኩሉ ሃገራዊ ኤርትራዊ: ነቲ ትማሊ ኣብ ጉዕዞ ምምጻእ ነጻነትን: ምትካል ሃገርን ሃገራውነትን: ተራ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን: ዘወርቱን እንታይ ምንባሩ: ብኣትኩሮ ንድሕሪት ተመሊሱ ከሰላስሎ ዝግባእ ሓቂ ይመስለኒ::

ቀጺሉ ዝስዕብ ሕቶ ‘ምበኣር: እዚ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓድሽን ፍሉይ ተገዳስነትን ኣትኩሮን: ኣብ ልዕሊ መሰል ህዝቢ ኤርትራን: ሃገረ ኤርትራን ዘርእዮ ዘሎ ካብ ቅንዕናን ሓልዮት ህዝቢ ኤርትራን ዝተበገሰ ዲዩ? ዋላስ ንሕና ከም ህዝቢ ዘይፈለጥናዮ: ሕቡእ ዘይተነጸረን ዘይትገልጸን ኣጀንዳን ዕላማን ስለ ዘሎ ኢዩ?

ነዚ ሕቶ እዚ ንምምላስ ከኣ: እቲ በዛ ሰለስተ ዝኣባላታ መርማሪት ኮሚቴ ናይ ዝቐረበ ጸብጻብ ምርኩስ ብምግባር: ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ዝውሰድ ስጉምቲታትን: እቲ ዘሕልፎ ውሳኔታት: ንረብሓ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣብ ዘትከለ ሓቂ ዲዩ? ዋላስ ካልእ ድንዕታ ዘለዎ ኢዩ? ንምፍላጡን ምምርማሩን ምክትታልን ምዕዛብን ከድልየና ኢዩ::

እዚ ብሰለስተ ዝኣባላታ መርማሪት ኮሚቴ ዝቐረበ ጸብጻብ: ነታ ኣብ ጀነቫ ዝመደበራ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ሰብኣዊ መሰል ኮምሽን ምስ ቀረበ: ድሕሪ ዝካየደሉ ክትዕ: በተን ተሳተፍቲ ኣባል ሃገራት ናይ’ቲ ኮምሽን: ብለበዋን ሪኢቶን ሓሊፉ: ናብ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ተሰጋገረ: ከጋጥሞ ዝኽእል ሽግራት እዘን ዝስዕባ ጉዳያት ኮይነን ይስመዓኒ:-

 1. ኣብ’ቲ ብሰለስተ ዝኣባላታ መርማሪት ኮሚቴ: ንመንግስቲ ኤርትራ ብዝምልከት ቀሪቡ ዘሎ: ማለት:- መንግስቲ ኤርትራ:-

. ናይ 1997 ቅዋም: ብዘይ ወዓል ሕደር ከተግብር ኣለዎ!

ለ. ናይ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ምርጫ: ብዘይ ወዓል ሕደር ከተግብር ኣለዎ!

ሐ. እሱራት: ብዘይ ወዓል ሕደር ክፈትሕ ኣለዎ!

መ. እጃም ሃገራዊ ኣገልግሎት: ካብ 18 ኣዋርሕ ክሓልፍ የብሉን! ናብ ንቡር ክምለስ ኣለዎ!

ሰ.  ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት: ልዕሊ 18 ኣዋርሕ ዝገበሩ: ናብ ቦቶኦም ክምለሱ ኣለዎም!

ረ. ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝዝውተር ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን: ጾታዊ ዓመጽን: ወዘተረፈ….:መንግስቲ ኤርትራ ብቕጽበት ደው ክብል ኣለዎ!

ዝብል ዘሕለፍዎ ቀጥታዊ   ትእዛዝ: ካብ’ቲ ብባይቶ ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተዋህቦም: ሓላፍነትን መዝነትን ወጻኢ ጥራይ ዘይኮነ: ምስ ሉኡላውነት ናይ ሓንቲ ሃገር ‘ውን: ዝጻረር ውሳኔ ብምዃኑ: እዛ ሰለስተ ዝኣባላታ መርማሪት ኮሚቴ: ንሉኡላውነት ኤርትራ ብምግሃስ: ንሃገረ ኤርትራ እዚ ግበሪ! እዚ ኣይትግበሪ! ኢላ ትእዛዝ ናይ ምሕላፍን ምግዳድን: ስልጣንን ሓላፍነትን የብላን::

ነዚ ዝጠቕሶ ዘለኹ ሓቅታት ብልክዕ ዘግህደልና ሰነድ ከኣ: ኣብ’ቲ ኣብ 1949: ውድብ ሕቡራት ሃገርት ክቐውም እንከሎ: ንሉኡላውነት ሃገራት ኣመልኪቱ: ከም’ዚ ዝስዕብ ይጠቅስ:- ”ሓንቲ ሃገር: ውሽጣዊ ሉኡላውነታ: ዝተኸብረ ይኸውን:: ናይ ዝኾነ ናይ ወጻኢ ኢድ ኣእታውነት: ዘይቅቡል ይኸውን::” ብማለት:- ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት: ኣብ ሕግታቱ ኣስፊሩዎ ዘሎ ግሉጽ ሓቂ ኢዩ::

 1. እቲ ውጺኢት: ናይ’ታ ብሰለስተ ዝኣባላታ መርማሪት ኮሚቴ ዝቐረበ ጸብጻብ: ብምሉኡ ካብቶም ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝቐረበን ዝተለቕመን: ብዘይምሉእነት ናይ እቶም ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ: ዝተፈላለየ ሪኢቶ ዘለዎም ኤርትራውያን ዘካተተ ኣብ ርእሲ ዘይምዃኑ: ብፍላይ ከኣ ናይቶም ኣብ ውሽጢ ሃገረ ኤርትራ ዘለዉ: ልዕሊ ኣስታት ኣርባዕተ ሚልዮን ኤርትራውያን: ድምጽን ሓሳብን ሪኢቶን ኣብ ግምት ዘየእተወን ዘይጸምበረን ክሳብ ዝኾነ: ቀጥታዊ ናይ (LEGITIMACY) ሽግራት ከጋጥሞ ኢዩ::
 2. ከም ነጥብን ዓቢ ክብደትን ዘለዎ: ነዚ በዛ ሰለስተ ዝኣባላታ መርማሪት ኮሚቴ ዝቐረበ ጸብጻብ ከጋጥሞ ዝኽእል ሓያል ብድሆ: እዚ ዝስዕብ ኢዩ:- ብዙሓት ኤርትራውያን: እቲ ጸብጻብ: ”መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ: ህልቂት! ማለት ምጽናት ዘርኢ ደቂ ሰብ: (GENOCIDE or A CRIME AGAINST HUMANITY)” ከም ዝፈጸመ ገይሩ ዘረድእ ጸብጻብ ብምዃኑ: ብሰፊሕን ብውዕውዕ መንፈስን ብነድርን ዝዛረቡሉ ዘለዉ ጉዳይ ኢዩ::

እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ኣይኮነን:: እቲ ጸብጻብ ዝብል: እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ፈጺምዎ ዝበሃል ዘሎ ግፍዕታት: (MAY CONSTITUTE A CRIME AGAINST HUMANITY) እዚ ማለት ከኣ: ክኸውን ይኽእል ኢዩ ዘስምዕ እምበር: ብርግጸኛነት እዚ ዝተባህለ ግህሰት ተፈጺሙ ኢዩ ኣየስምዕን ኢዩ:: ብኻልእ ኣዘራርባ: እዚ ጉዳይ ቀጻሊ መርመራ ዘድልዮ ኢዩ ማለት ኢዩ::

እዚ ማለት ከኣ: እቲ ጉዳይ ዝተወደአ ኢዩ ማለት ዘይኮነ: እታ መርማሪት ኮምሽን: ቀጻሊ መርመራ ንኸተካይድ ግዜ ክወሃባ ይኽእል ይኸውን::

 ውድብ ሕቡራት ሃገራት: መዓስን? ንምንታይ ዕላማን’ዩ ተመስሪቱ?

ከም ዛዕባና ብጉዳይ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን: ውጺኢት ስርሑን ሓላፍነት ስልጣኑን መዙን ክሳብ ዘልዓልና: ንምዃኑ ኣብ 1949 ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምቛም ንምንታይ ኣድለየ? ውድብ ሕቡራት ሃገርት: ኣብ 1949 ኣብ ሕቡራት መግስታት ኣሜሪካ: ከተማ ሳን-ፍራችስኮ ክቐውም እንከሎ: ነቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ተኪኡ: ንዓለማዊ ጸጥታን ሰላምን ምርግጋእን:  ማዕርነት ሉኡላውያን ሃገራት ከረጋግእን ከውሕስን ዝቖመ ውድብ ኢዩ:: ኣብ’ቲ ውሽጢ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከኣ: እተን ሓሙሽተ ሓያላት ሃገራት: ናይ ቀውፊ መሰል ዘለወን: ኣሜሪካ:  ዓባይ ብሪጣንያ: ፈረንሳ: ቻይና: ሩስያ: ኢየን::

እዘን ሃገራት እዚኣተን ከኣ: ኣብ ቅልውላው ግዜ: ኣብ ጉዳያት ናይ ካልኦት ሃገራት: ኢደን ከእትዋ እሞ: እቲ ኣሎ ዝብሃል ሽግራት: ብሰላማዊ መንገዲ: ወይ ከኣ ብሓይሊ: ክፈትሓ ስልጣን ኣለወን:: ነዚ ንኽገብራ ግን: ኣብ ሞንጎ እዘን ሓሙሽተ ሓያላን ሃገራት: ፍጹም ብምሉእ ድምጺ ዝሓልፍ: ናይ ስምምዕ ድምጺ ክህልው ኣለዎ:: እዚ ማለት ከኣ: ሓንቲ ካብ ‘ዘን ሓያላት ሃገራት: ናይ ቀውፊ መሰላ ተጠቒማ: ነቲ እተን ኣርባዕተ ሓያላን ሃገራት ዝተሰማማዓሉ ነጥቢ    ናይ ምፍራስ መሰል ኣለዋ ማለት ኢዩ::

እምበኣር ንኣፍልጦና:- በዛ መርማሪት ኮሚተ ቀሪቡ ዘሎ ንኤርትራ ዝምልከት ጸብጻብ: በዚ ኣብ ላዕሊ ጠቒሰዮ ዘለኹ ኣገባብ ተኸቲሉ ኢዩ ዝውሰን እምበር: በዚ እዛ መርማሪት ኮሚቴ ዝሃበቶ: ወይ ዘቕረበቶ ጸብጻብ ከም ውዱእ ወሲድና ንርድኦ እንተሃሊና: ጌጋ መደምደምታ ስለ ዝወስደና: እዚ በዛ መርማሪት ኮሚቴ ቀሪቡ ዘሎ ጸብጻብ: ውድእ ኣይኮነን ጥራይ ዘይኮነ: ጌና ኣብ መስርሕ ኢዩ ዝርከብ ዘሎ::

ኣብ’ዚ ጽቡቕ ገይሩ ክርደኣና ዝግባእ ነገር ኣሎ:: ንሱ ኸኣ:- ኣነ ኣብ ኤርትራ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰል የለን: ወይ ከኣ ክምርመር የብሉን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ:: ከም ዘሎ ኣንዳዕዲዐ ስለ ዝፈልጥ ኢየ: ኣንጊሀ ኣንጻሩ ብተግባር ዝቃለስ ዝጸናሕኩን: ዝቃለስ ዘለኹን: ሕጂ ‘ውን ዳርጋ ምሉእ ግዝየይ ሰዊአ ዝቃለስ ዘለኹ:: እቲ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ: ኣብ ኤርትራ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ተኻይዱ ዶ? ኣይተኻየደን? ኢሎም ዘጻርዩን ዝምርምሩን: ኤርትራውያን ክኾኑ ኣለዎም ዝብል መትከላዊ እምነት ኢዩ ዘለኒ::

እዚ ማለት:- ሓለይትን ፈተውትን ህዝብና ተመሲሎም: ብወጻእተኛታትን ናይ ግዳም ሓይልታትን: ብስም ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝብል ሽፋን ጉልባብ ሒዞም: ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ሃገራት ጣልቃ ኢድ ኣእታውነት ተጠቒሞም: ዕንወትን ብርሰትን ዘኸትሉ ሓይልታት: ናብ ኤርትራ ኣትዮም ንኸተግብሩ ክንፈቅድ የብልናን ኢየ ዝብል ዘለኹ::

ብኻልእ ኣዘራርባ: ናትና ናይ ኤርትራውያን ሽግራትና: ብናይ ባዕልና ኤርትራውያን መፍትሒ ክንረኽበሉ ዝግበኣና ኣገባብ ክንክተል ኣለና ኢየ ዝብል ዘለኹ:: መራሕቲ ህግደፍ እንተኾኑ ‘ውን: በቲ ዝገበርዎ ገበን ኣብ’ቲ ንሕና ኤርትራውያን እነቑሞ: ነቲ ዝፈጸምዎ ገበን ዝዳኒ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ንኽፍረዱ ድኣ ‘ምበር: ናብ’ቲ ኣብ ሄግ ነዘርላንድ ዝርከብ ዓለም-ለኸ ቤት ፍርዲ ንኽቐርቡ ዝብል ሓሳብ: ኣብ ሞንጎ ኤርትራውያን ሃገራውያን ከም ሕቶ ተቐባልነት ክህልዎ ኣይግባእን ኢየ ዝብል ዘለኹ:: ምኽንያቱ ገበን ዝገበረ ኤርትራዊ: ኣብ ውሽጢ ክሊ ሕጋዊ ግዝኣት ሕገ-መንግስቲ ኤርትራ ‘ምበር: ብወጻእተኛታት ገዛእቲ ኣፍሪቃ ዝነበሩ: ጉዳይና ፋይል ሒዞም ክዳንዩና ፈጺምና ክንፈቅድ ኣይግባእን ኢለ ኢየ ዘስምረሉ ዘለኹ::

ንሕና ኤርትራውያን: ናይ ግዳም ሓይልታት እቲ ረቂቕ ዝተፈላለየ ስልታዊ ኣገባባቶም ተጠቒሞም: ”ንጸላእቶም” ናብ ናይ ፖለቲካዊ ጸድፊ ክደፍኡ ዝደልዩ ከም ዘለዉ ኣንጊህና ክነቕሓሎም ይግባእ:: ንምዃኑ ንሕና ኤርትራውያን ክንደይ ግዜ ኢና ብወጻእተኛታት ክንጽፋዕ! ”ወዲ ዓሻስ: ክልተ ግዜ ይጽፋዕ!” ይብሉ ኣቦታትና:: ብኻልእ ኣዘራርባ ካብ ሕሉፍ ተሞክሮታትና ተማሂርና: ከም’ዚ ዝበለ ንሃገርን ህዝብን ናብ ሓደጋ ዘሳጥሕ ተግባራት ካብ ምፍጻም ክንቁጠብን ክንመሃረሉን ይግበኣና::

ዶርስ. ጸገዘኣብ ገብረገርግስ2 COMMENTS

 1. ጽቡቕ ዘረባ! ኤርትራውያን ባዕላትና ሽግርና ክንፈትሕ ዝጸልእ ሰብ የሎን። ነዚ ንምግባር ግን ኣስኪ በዓል ንስኻ እዞም ምሁራት ትብሃሉ ተበገሱሞ ድሕሪኡ ሰብ ክስዕበኩም። ንኢሰያስ ኣብ ምድጋፍ መጺእካ እቶም ምሁራት ትብሃሉ ትገዱ። ስለዚ፡ መጀመርያ እቶም ምሁራት ኣብነት ኩኑ። መርማሪ ኮሚሽን ርግጽ ደንጉዩ! ልዕሊ ዋናታት ክኸይድ ስለ ዘይክእል እዩ ዝደንጐየ። ንሕና ጭብጥታት ክንህቦ እንተ ዘይክኢልና ባዕሉ ሃንዲሱ ክዛረብ ወይ ክኸስስ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ፡ ኤርትራውያን ብዝበሉዎ ክሲ እንተ ኣቕረበ ስለምንታይ ኢኻ ንካልእ ዕላማ እዩ ትብል ዘለኻ? ንሕና ኣብ ግዜ ደርግዶ ኣብ ግዜ ሃይለስላሴ ትም ስለ ዝበሉ ሕጂ ኣይንቕበሎምን ዝብል ዘረባ ኣይንቕበሎን። ሓደ ሰብ ትማሊ ተጋግዩ፡ ሎሚ ቅኑዕ ዝመስለካ ነገር እንተ ገይሩ ኣበይ ኔርካ ትማሊ ኣይትብሎን ኢኻ። ዶክተር ኣይትሓዘለይምበር ኵሉ ኣካይዳኻ ደስ ኣይበለንን። ብስዉር ህግደፍ ቈጺሩካ ከይህሉ ኣብ ምጥርጣር ኣትየሎምስ።

 2. Drs.Tsegezab,
  Although the COI has summed up the result of its initial investigation as ” …….Crime Against Humanity might have been committed in Eritrea…..” , because it further substanciates the concern of those patriotic Eritreans who have been calling for years on the UNHRC to investigate the Genocide the impostor isaias afewerk and his cabals have been perpetrating on Eritreans , and because the COI gathered their information from those Eritreans who actually wittnessed and escaped the Genocide, and because the impostor would not have resorted to obstruct the investigation had he been innocent as he would have us believe, and so on and so forth, there is nothing that preclude us from asserting that the COI finding tallied with ours that the impostor indeed committed Genocide.

  Besides the UN might have committed tragic injustice on Eritreans by yoking our country into sham federation with Ethiopia but remember that after our military victory, we did not ignore the UN and tried to live all by ourselves; rather we had to swallow our past resentment, pride of accomplishment and bowed to be granted membership. The reason is because the UN, for all of its short comings, is absolutely essential for our existence as a nation and more so because we are small and poor country with hostile neighbors. Just imagine what it would have been like had the UN denied us membership? Your UN skepticism,therefore, on its motive to establish the COI is misleading and unwarranted and only benefits the impostor isaias afewerk and his cabals.

  Your …. only Eritreans and not the UN has the exlusive right to remove the impostor isaias afewerk….is also empty bravado, wishful thinking because the objective reality does not support your claim, unless of course you are secretly in bed with the impostor.

LEAVE A REPLY