“You Will Know the Truth, and the Truth Shall Make You Fee”, John The Baptist!!

0
397


A Solidarity Message Contributed by Teame T.

ኣገናዕ ዶክተርdmtas0011

ሓቂ  ኣብ ሮተርዳም ካብ ተቐቢራትሉ ዝነበረት መዓሙቕ ቦንቚርካ ንከተውጽኣ ብውልቃዊ ተበግሶኻ ዝወሰድካዮ ስጉምቲ ልዑል ናእዳይ አመሓላልፈልካ።

እዚ መሰረት ዘይብሉ ጸለመዚ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ንባህልናን ሃይማኖትናን መንነትናን ንምድዋን ዝካየድ ዘሎ ናይ ጸላእትና ሸርሕታት ሓደ ኮይኑ እስምዓኒ። ከም ኩሉ ዝሓለፈ ብዙሕ እከይ ተግባራት ጸላእትና ሕጂውን ብጥሙር ቅልጽም ሓፋሽ ህዝብና ተማሕዩ ኣብ ናይ ታሪኽ ጓሓፍ ክድርበዩ።

ኣብ ሃገርና ኤርትራ፡ ምግሳስ ወይ ጾታዊ ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ ዝወርድ፡ ዋላኳ ጨሪሹ የለን እንተዘይተባህለ፡ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣዛሚድካ ክርአ ከሎ ብጣዕሚ ውሑድ ኢዩ ክብሃል ይከኣል። እሞ ስለምንታይ ደኣ ብመሰል ወዲ ሰብ ተጣበቕቲ በሃልቲ ውድባትን ካልኦት ጋዜጣታትን ኣብ ኤርትራ ከም ብጣዕሚ ልዑል ጾታዊ ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ ከምዝካየድ ዝኸሱ? ብኻልእ ኣዘራርባ፡ መብዛሕትና ደቂተባዕትዮ ብጾታዊ ዓመጽ ንኽሰስ ኣለና ማለት ኢዩ። ምኽንያቱ ማዕረ ቁጽሪ  ናይተን ዝተዓመጻ ደቀንስትዮ፡ ዓመጽቲ ደቂተባዕትዮ ክህልዉ ናይግድን ስለዝኸውን።

ከምዝመስለኒ ኣብ ክብርታትና ባዕልና ነቓዕ ፈጢርና ኣለና።  ማለት ብዙሓት መንእሰያት ደቀንስትዮ ኣብ ምዕራባዊ ሃገራት ብድሕሪ ምእታወን፡ ምሉእ ፖለቲካዊ ዑቕባ (refugee status) መታን ክረኽባ ሓደ ካብ ዝጥቀማሉ ፈጠራዊ ዛንታ ኣብ ኤርትራ ከለዋ ብፍላይ ኣብ ሳዋ ኣብ ልዕሊአን ጾታዊ ዓመጽ ከም ዝተፈጸመ ኣምሲለን ከምዝኸሳ  ይዝረብ። እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ከምዘይኮነ  መብዛሕትና ንሰማማዓሉ እመስለኒ። ስለዚ እዚ ኣብ ሮተርዳም ዝርከብ ኣብ ቅድስቲ ቤተክርስትያንና ተፈጺሙ ኢሎም ናይ ሓሶት ወረ ክነዝሑ ዝጸንሑ ሰባት መንገዲ ባዕልና ዝኸፈትናሎም ኮይኑ እስመዓኒ። ምኽንያቱ ገለ ካብቶም ዓመጽ ፈጺሞም ተባሂሎም ዝኽሰሱውን ተሰዲዶም ክኾኑ ስለዝኽእሉ፡ ብኣባሃህለኦም ‘ወዲ ድሙ ከም ቀደሙ’ ስለዝኾነ፡ ኣብዚ መጺኦውን ኣመሎም ኣይክገድፉንዮም ካብ ዝብል ግምት፡ ነዚ ብጭውነቱ ዝልለ ሕብረተሰብ ምስ ጨሪሹ ዘይተፈጸመ ጾታዊ ዓመጽ ከተኣሳስርዎ ፈቲኖም።

እሞ ፍትዋት ደቅናን አሓትናን፡ እተን ንግዝያዊ ረብሓ ክትብላ ጾታዊ ዓመጽ ኣብ ልዕሌና ተፈጺሙ ትብላ ዘለኽን፡ንክብርኽንን፡ ንክብሪታት አሕዋትክንን ኣቦታትክንን ባህልኽንን ሃይማኖትክንን ሃገርክንን ዘሕስርን ዘዋርድን ስለ ዝኾነ፡ ንኢሚግረሽን ኦፊሰራት ዝወሃብ ብዙሕ ካልእ ክበሃል ዝከኣል ስለ ዘሎ፡ (ብዘይካ እተን ብሓቂ ዝተዓመጻ) ካልእ ምኽንያት ኣንተትህባ ምተመርጸ እብል።

በትሪ ሓቂ ትቐጥን እምበር ስለ ዘይትስበር፡ ክቡር ሓው ዶክተር ጸገዝኣብ ንኹሎም ኣብዚ እከይ ተግባር ተቆማጢዖም ዝጸንሑ ጓሓላሉ ኣትማን ርእሲ ርእሶም ቀጥቂጥካ፡ ናይ ሕፍረት መንጠሊና ከዲንካ፡ ኣብ ናይ ረሳሕ ታሪኽ ጓሓፍ ብምጉሓፍካ ዘይተሓጎሰ ኤርትራዊ ዜጋ ኣሎ ኣይብልን፡፡ ዮሃና፡ ክብርን ሞጎስን ይብጻሕካ። ብሓቂ ዘይርሳዕ ታሪኽ ሰሪሕካ።

እዚ ጉዳይዚ ብቐሊል ሸለል ኢልካ ክሕለፍ ዘለዎ ኣይኮነን። ንኹሎም ጋዜጣታትን ራድዮታትን ውልቀሰባትን (ከም ትርሓስ ተስፋማርያም ዝኣመሰሉ) ነዚ ዘይተረጋገጸን መሰረት ዘይብሉን ኣነዋሪ ወረ ከጋማድሑ ዝጸንሑ፡ ኣራምን ዘየዳግምን ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰዶም ኣለዎ።

Teame T.
teamett33@gmail.com
213.205.198.200NO COMMENTS

LEAVE A REPLY